Исторически речник
грььскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
грььскъ, грььскьгрььскагрььскѹгрььскъ, грььскьгрььскагрььскомь, грььскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
грььсцѣгрььскъгрььсцгрььскъ, грььскьгрььскомъ, грььскомьгрььскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
грььскꙑгрььсцѣхъ, грььсцѣхьгрььскагрььскѹгрььскомагрььско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
грььскагрььскѹгрььскогрььскагрььскомь, грььскомъгрььсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
грььскагрььскъ, грььскьгрььскомъ, грььскомьгрььскꙑгрььскꙑгрььсцѣхъ, грььсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
грььсцѣгрььскѹгрььскомагрььскагрььскꙑ, грььскѫгрььсцѣ, грььстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
грььскѫ, грььскѹгрььскоѭ, грььскоѫ, грььскоѧ, грььскоюгрььсцѣ, грььстѣгрььскꙑгрььскъ, грььскьгрььскамъ, грььскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
грььскꙑгрььскамгрььскахъ, грььскахьгрььсцѣ, грььстѣгрььскѹгрььскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
грььскꙑ, грььскꙑ, грььскогрььскаго, грььскаего, грььскааго, грььскаго, грььского, грььскога, грььскгогрььскѹмѹ, грььскѹемѹ, грььскѹѹмѹ, грььскѹмѹ, грььскоомѹ, грььскомѹ, грььскоѹмѹ, грььскмѹгрььскꙑ, грььскꙑ, грььскогрььскаго, грььскаего, грььскааго, грььскаго, грььского, грььскога, грььскгогрььскꙑмь, грььскꙑмь, грььскꙑмъ, грььскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
грььсцѣмь, грььсцѣемь, грььсцѣѣмь, грььсцѣамь, грььсцѣмь, грььсцѣмъ, грььсцѣемъ, грььсцѣѣмъ, грььсцѣамъ, грььсцѣмъ, грььскомь, грььскомъгрььскꙑ, грььскꙑ, грььскогрььсцгрььскꙑхъ, грььскꙑхъ, грььскꙑхь, грььскꙑхь, грььсцѣхъ, грььсцѣхьгрььскꙑмъ, грььскꙑмъ, грььскꙑмь, грььскꙑмь, грььсцѣмъ, грььсцѣмьгрььскꙑѧ, грььскꙑꙗ, грььскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
грььскꙑм, грььскꙑмгрььскꙑхъ, грььскꙑхъ, грььскꙑхь, грььскꙑхьгрььскаꙗ, грььскаа, грььскаѣгрььскѹю, грььскоюгрььскꙑма, грььскꙑмагрььско, грььское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
грььскаго, грььскаего, грььскааго, грььскаго, грььского, грььскога, грььскгогрььскѹмѹ, грььскѹемѹ, грььскѹѹмѹ, грььскѹмѹ, грььскоомѹ, грььскомѹ, грььскоѹмѹ, грььскмѹгрььско, грььскоегрььскаго, грььскаего, грььскааго, грььскаго, грььского, грььскога, грььскгогрььскꙑмь, грььскꙑмь, грььскꙑмъ, грььскꙑмъгрььсцѣмь, грььсцѣемь, грььсцѣѣмь, грььсцѣамь, грььсцѣмь, грььсцѣмъ, грььсцѣемъ, грььсцѣѣмъ, грььсцѣамъ, грььсцѣмъ, грььскомь, грььскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
грььско, грььскоегрььскаꙗ, грььскаа, грььскаѣ, грььскаѧгрььскꙑхъ, грььскꙑхъ, грььскꙑхь, грььскꙑхь, грььсцѣхъ, грььсцѣхьгрььскꙑмъ, грььскꙑмъ, грььскꙑмь, грььскꙑмь, грььсцѣмъ, грььсцѣмьгрььскаꙗ, грььскаа, грььскаѣ, грььскаѧгрььскꙑм, грььскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
грььскꙑхъ, грььскꙑхъ, грььскꙑхь, грььскꙑхьгрььсцѣгрььскѹю, грььскоюгрььскꙑма, грььскꙑмагрььскаꙗ, грььскаа, грььскаѣ, грььскаѧгрььскꙑѧ, грььскꙑꙗ, грььскѫѭ, грььскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
грььсцѣ, грььстѣ, грььскогрььскѫѭ, грььскѹю, грььскоѭ, грььскоюгрььскѫѭ, грььскоѫ, грььскоѧ, грььскоюгрььсцѣ, грььстѣгрььскꙑѧ, грььскꙑꙗ, грььскꙑегрььскꙑхъ, грььскꙑхъ, грььсцѣхъ, грььстѣхъ, грььскꙑхь, грььскꙑхь, грььсцѣхь, грььстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
грььскꙑмъ, грььскꙑмъ, грььсцѣмъ, грььстѣмъ, грььскꙑмь, грььскꙑмь, грььсцѣмь, грььстѣмьгрььскꙑѧ, грььскꙑꙗ, грььскꙑегрььскꙑм, грььскꙑмгрььскꙑхъ, грььскꙑхъ, грььскꙑхь, грььскꙑхьгрььсцѣ, грььстѣгрььскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
грььскꙑма, грььскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
грььскъ -ꙑ прил Гръцки бѣ же  напсане напсано надъ нмъ. кънгам елньскꙑм  рмъскꙑм  грьъскꙑм. съ естъ црь юдеіскъ СК Лк 23.38 аꙁъ же власъ ... прѣпсахъ протлъковавъ отъ рѹмъска ѧꙁꙑка ѧꙁꙑка (!) на гръескъ С 144.26 цѣсарьствѹѭштѹ гръьстѣ власт. мхалъ ѳеодѡръ С 65.3  толко мъ одолѣ. ꙗкоже не тъьѭ ꙁаклют мъ вьсь въходъ въ гръьскѫ ꙁемьѭ ... нъ  тѹ мъ сътѫжат С 566.26 Мнѡгѹ же врѣмен ммошедшѹ, въ царство царѣ Гръьскааго кѵр Андрѡнка, Вѫгръскꙑмь вѡемъ съ свѡмь х кралемь Дѹнавь рѣкѫ прѣшедшемь ЙР 21.24. СК С Гр ῾Ελληνικός [τῶν] ῾Ρωμαίων ῾Εβραϊκός. Вар. грьъскъ гръьскъ гръескъ Нвб гречески книж остар РБЕ гръчки остар диал ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ гърчки остар диал ВА гръцкий остар ВА НГер гръцки ОА ВА АК НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА Срв Гръцката пътека МИ ИГ,ПИ Гръцка поляна МИ Гръцки дол МИ ИП,И. в Т