Исторически речник
гръдость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
гръдостьгръдостгръдостгръдостьгръдостьѭ, гръдостѭ, гръдостѫ, гръдостѧ, гръдостью, гръдостюгръдост
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
гръдостгръдостгръдость, гръдост, гръдостегръдостьмъ, гръдостемъ, гръдостьмь, гръдостемьгръдостьм, гръдостъм, гръдостмгръдостьхъ, гръдостьхь, гръдостехъ, гръдостехь
NfOuNfGuNfDu
гръдостгръдостью, гръдостю, гръдостѹгръдостьма, гръдостъма, гръдостма
гръдость - ж Надменност, гордост въ гръдості неьстваго въꙁгараетъ сѩ ніщеі СП 9.23 ꙁаклнаѭ тѧ съвръженꙑ. отъ вꙑшьнѧѩ свѣтълост.  въ тъмѫ глѫбнꙑ нꙁъвенъ (!) ꙁа гръдость СЕ 52а 5 да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово. гръдость. ꙁавсть. ръвене. ѣрость. кль СЕ 91b 14 же ногда деннца ннѣ же тъма гръдѡст рад бꙑт наслѣдовавь. же ꙁемлѧ  море потрѣбт велѧй ЙР 10.16. Изч СП СЕ Гр τὸ ὑπερηφανεύεσϑαι ἔπαρσις ὑπερηφανία Нвб гръдост остар диал ВА НГер гърдост остар диал ВА ЕтБАН гордост ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ