Исторически речник
готовт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
готовтготовлѭ, готовлѧ, готовѧ, готовьѭ, готовлюготовшготовтъ, готовть, готовтготовмъ, готовмь, готовм, готовмоготовте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
готовѧтъ, готовѧть, готовѧтготоввѣготовтаготовтеготовготов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
готовмъ, готовмь, готовмготовтеготоввѣготовтаготовхъ, готовхь, готовхготовов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
готововготовхомъ, готовхомь, готовхом, готовхмꙑготовстеготовшѧ, готовшѫ, готовша, готовше, готовхѫготовховѣготовста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
готовстеготовлꙗахъ, готовлꙗхъ, готовьꙗхъ, готовлѣахъ, готовлѣхъ, готовѣахъ, готовѣхъ, готовлѧахъ, готовлѧхъ, готовѧахъ, готовѧхъ, готовлꙗахь, готовлꙗхь, готовьꙗхь, готовлѣахь, готовлѣхь, готовѣахь, готовѣхь, готовлѧахь, готовлѧхь, готовѧахь, готовѧхь, готовлꙗах, готовлꙗх, готовьꙗх, готовлѣах, готовлѣх, готовѣах, готовѣх, готовлѧах, готовлѧх, готовѧах, готовѧхготовлꙗаше, готовлꙗше, готовьꙗше, готовлѣаше, готовлѣше, готовѣаше, готовѣше, готовлѧаше, готовлѧше, готовѧаше, готовѧшеготовлꙗаше, готовлꙗше, готовьꙗше, готовлѣаше, готовлѣше, готовѣаше, готовѣше, готовлѧаше, готовлѧше, готовѧаше, готовѧшеготовлꙗахомъ, готовлꙗхомъ, готовьꙗхомъ, готовлѣахомъ, готовлѣхомъ, готовѣахомъ, готовѣхомъ, готовлѧахомъ, готовлѧхомъ, готовѧахомъ, готовѧхомъ, готовлꙗахомь, готовлꙗхомь, готовьꙗхомь, готовлѣахомь, готовлѣхомь, готовѣахомь, готовѣхомь, готовлѧахомь, готовлѧхомь, готовѧахомь, готовѧхомь, готовлꙗахом, готовлꙗхом, готовьꙗхом, готовлѣахом, готовлѣхом, готовѣахом, готовѣхом, готовлѧахом, готовлѧхом, готовѧахом, готовѧхомготовлꙗашете, готовлꙗшете, готовьꙗшете, готовлѣашете, готовлѣшете, готовѣашете, готовѣшете, готовлꙗасте, готовлꙗсте, готовьꙗсте, готовлѣасте, готовлѣсте, готовѣасте, готовѣсте, готовлѧасте, готовлѧсте, готовѧасте, готовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
готовлꙗахѫ, готовлꙗхѫ, готовьꙗхѫ, готовлѣахѫ, готовлѣхѫ, готовѣахѫ, готовѣхѫ, готовлꙗахѹ, готовлꙗхѹ, готовьꙗхѹ, готовлѣахѹ, готовлѣхѹ, готовѣахѹ, готовѣхѹ, готовлѧахѹ, готовлѧхѹ, готовѧахѹ, готовѧхѹготовлꙗаховѣ, готовлꙗховѣ, готовьꙗховѣ, готовлѣаховѣ, готовлѣховѣ, готовѣаховѣ, готовѣховѣ, готовлѧаховѣ, готовлѧховѣ, готовѧаховѣ, готовѧховѣготовлꙗашета, готовлꙗшета, готовьꙗшета, готовлѣашета, готовлѣшета, готовѣашета, готовѣшета, готовлꙗаста, готовлꙗста, готовьꙗста, готовлѣаста, готовлѣста, готовѣаста, готовѣста, готовлѧаста, готовлѧста, готовѧаста, готовѧстаготовлꙗашете, готовлꙗшете, готовьꙗшете, готовлѣашете, готовлѣшете, готовѣашете, готовѣшете, готовлꙗасте, готовлꙗсте, готовьꙗсте, готовлѣасте, готовлѣсте, готовѣасте, готовѣсте, готовлѧасте, готовлѧсте, готовѧасте, готовѧсте
готовт -готовлѭ -готовш несв 1. Готвя, приготвям, подготвям нещо благꙑхъ готовтъ насꙑштан С 290.29 пакꙑ готовꙙтъ ждове сьребро да въ адъ пѹстꙙтъ С 424.28 став же собоѭ ѹдо то.  отътол отъ свого трѹда готовт водѫ С 550.5 Въ схь словесеⷯ въꙁбѹдв се доблꙑ кѡнстантінь, вдѣ ѻбꙑнаго своего враа стоеща,  лѣьбнꙑе вдꙑ томѹ готовеща Конст. 427r.34. 2. Подготвям, организирам ть прѣмь гмонꙿства наелство ѿ же тогда нестовнѣ правещаго црⷭтво дїоклтїана,  повелѣ слѹгамь готовт сѹдще Нед. 608v.15. Изч С Гр ἑτοιμάζω Нвб гото̀вя остар РБЕ Срв готвя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА