Исторически речник
гостт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
госттгощѫ, гощѹгостшгосттъ, гостть, госттгостмъ, гостмь, гостм, гостмогостте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гостѧтъ, гостѧть, гостѧтгоствѣгосттагосттегостгост
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гостмъ, гостмь, гостмгосттегоствѣгосттагостхъ, гостхь, гостхгост
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гостгостхомъ, гостхомь, гостхом, гостхмꙑгостстегостшѧ, гостшѫ, гостша, гостше, гостхѫгостховѣгостста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гостстегощаахъ, гостѣхъ, гощаахь, гостѣхь, гощаах, гостѣхгощааше, гостѣшегощааше, гостѣшегощаахомъ, гостѣхомъ, гощаахомь, гостѣхомь, гощаахом, гостѣхомгощаашете, гостѣшете, гощаасте, гостѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гощаахѫ, гостѣхѫ, гощаахѹ, гостѣхѹгощааховѣ, гостѣховѣгощаашета, гостѣшета, гощааста, гостѣстагощаашете, гостѣшете, гощаасте, гостѣсте
гостт -гощѫ -гостш несв Гостя, угощавам, давам угощение някому додошꙙ на село да поѭтъ мало. госпожда ... гост же мѫжꙙ же ведѣахѫ стааго васлска С 18.6 Образно. кѫѭ прѣд поставьѭ словес трапеꙁѫ ꙿто бѫдѫ люд селкꙑ гостꙙ. мже днъ хс гонѣтъ насꙑтт С 424.19 Изч С Гр ξενίζω δεξιόομαι Нвб гостя̀ ОА ВА Бот НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА