Исторически речник
господьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
господьнь, господьнъ, господень, господенъгосподьнꙗ, господьнѣгосподьнюгосподьнь, господьнъ, господень, господенъгосподьнꙗ, господьнѣгосподьнемь, господьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
господьнгосподьнь, господьнъ, господень, господенъгосподьнгосподьнь, господьнъ, господень, господенъгосподьнемь, господьнемъгосподьнѧ, господьнѩ, господьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
господьнгосподьнхъ, господьнхьгосподьнꙗ, господьнѣгосподьнюгосподьнемагосподьне, господьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
господьнꙗ, господьнѣгосподьнюгосподьне, господьнѥгосподьнꙗ, господьнѣгосподьнемь, господьнемъгосподьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
господьнꙗ, господьнѣгосподьнь, господьнъ, господень, господенъгосподьнемь, господьнемъгосподьнꙗ, господьнѣгосподьнгосподьнхъ, господьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
господьнгосподьнюгосподьнемагосподьнꙗ, господьнѣгосподьнѧ, господьн̑ѩ, господьн̑ѭ, господьн̑е, господьн̑ѥгосподьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
господьн̑ѭ, господьнѧ, господьн̑ѩ, господьнюгосподьнеѭ, господьнеѫ, господьнеѧ, господьнеюгосподьнгосподьнѧ, господьн̑ѩ, господьн̑ѭ, господьн̑е, господьн̑ѥгосподьнь, господьнъ, господень, господенъгосподьнꙗмь, господьнꙗмъ, господьнѣмь, господьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
господьнѧ, господьн̑ѩ, господьн̑ѭ, господьн̑е, господьн̑ѥгосподьнꙗм, господьнѣмгосподьнꙗхъ, господьнѣхьгосподьнгосподьнюгосподьнꙗма, господьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
господьнь, господьн, господьне, господьн, господънь, господън, господъне, господънгосподьнꙗго, господьнꙗего, господьнꙗаго, господьнꙗго, господьнего, господьнега, господьнѣго, господьнѣего, господьнѣаго, господьнѣго, господьнѧго, господьнѧего, господьнѧаго, господьнѧго, господьнго, господънꙗго, господънꙗего, господънꙗаго, господънꙗго, господънего, господънега, господънѣго, господънѣего, господънѣаго, господънѣго, господънѧго, господънѧего, господънѧаго, господънѧго, господънгогосподьнюмѹ, господьнюемѹ, господьнюѹмѹ, господьнююмѹ, господьнюмѹ, господьнемѹ, господьнмѹ, господънюмѹ, господънюемѹ, господънюѹмѹ, господънююмѹ, господънюмѹ, господънемѹ, господънмѹгосподьнь, господьн, господьне, господьн, господънь, господън, господъне, господънгосподьнꙗго, господьнꙗего, господьнꙗаго, господьнꙗго, господьнего, господьнега, господьнѣго, господьнѣего, господьнѣаго, господьнѣго, господьнѧго, господьнѧего, господьнѧаго, господьнѧго, господьнго, господънꙗго, господънꙗего, господънꙗаго, господънꙗго, господънего, господънега, господънѣго, господънѣего, господънѣаго, господънѣго, господънѧго, господънѧего, господънѧаго, господънѧго, господънгогосподьнмь, господьнмь, господьнмъ, господьнмъ, господънмь, господънмь, господънмъ, господънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
господьнмь, господьнмь, господьнмъ, господьнмъ, господьнемь, господьнемъ, господьнѣмь, господьнѣмъ, господънмь, господънмь, господънмъ, господънмъ, господънемь, господънемъ, господънѣмь, господънѣмъгосподьнь, господьн, господьне, господьн, господънь, господън, господъне, господънгосподьн, господьн, господън, господънгосподьнхъ, господьнхъ, господьнхь, господьннхь, господънхъ, господънхъ, господънхь, господъннхьгосподьнмъ, господьнмъ, господьнмь, господьнмь, господънмъ, господънмъ, господънмь, господънмьгосподьннѧѧ, господьнѩѧ, господьнѧѩ, господьнꙗѧ, господьнѧꙗ, господьнꙗꙗ, господьнꙗа, господьнее, господьне, господьне, господънѧѧ, господънѩѧ, господънѧѩ, господънꙗѧ, господънѧꙗ, господънꙗꙗ, господънꙗа, господънее, господъне, господъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
господьнм, господьнм, господънм, господънмгосподьнхъ, господьнхъ, господьнхь, господьнхь, господънхъ, господънхъ, господънхь, господънхьгосподьнꙗꙗ, господьнѣꙗ, господьнꙗа, господьнѣа, господьнѣѣ, господьнѧѧ, господънꙗꙗ, господънѣꙗ, господънꙗа, господънѣа, господънѣѣ, господънѧѧгосподьнюю, господънююгосподьнма, господьнма, господънма, господънмагосподьне, господьнее, господъне, господънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
господьнꙗго, господьнꙗего, господьнꙗаго, господьнꙗго, господьнего, господьнега, господьнѣго, господьнѣего, господьнѣаго, господьнѣго, господьнѧго, господьнѧего, господьнѧаго, господьнѧго, господьнго, господънꙗго, господънꙗего, господънꙗаго, господънꙗго, господънего, господънега, господънѣго, господънѣего, господънѣаго, господънѣго, господънѧго, господънѧего, господънѧаго, господънѧго, господънгогосподьнюмѹ, господьнюемѹ, господьнюѹмѹ, господьнююмѹ, господьнюмѹ, господьнемѹ, господьнмѹ, господънюмѹ, господънюемѹ, господънюѹмѹ, господънююмѹ, господънюмѹ, господънемѹ, господънмѹгосподьнне, господьнее, господънне, господънеегосподьнꙗго, господьнꙗего, господьнꙗаго, господьнꙗго, господьнего, господьнега, господьнѣго, господьнѣего, господьнѣаго, господьнѣго, господьнѧго, господьнѧего, господьнѧаго, господьнѧго, господьнго, господънꙗго, господънꙗего, господънꙗаго, господънꙗго, господънего, господънега, господънѣго, господънѣего, господънѣаго, господънѣго, господънѧго, господънѧего, господънѧаго, господънѧго, господънгогосподьнмь, господьнмь, господьнмъ, господьнмъ, господънмь, господънмь, господънмъ, господънмъгосподьнмь, господьнмь, господьнмъ, господьнмъ, господьнемь, господьнемъ, господьнѣмь, господьнѣмъ, господънмь, господънмь, господънмъ, господънмъ, господънемь, господънемъ, господънѣмь, господънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
господьне, господьнее, господъне, господънеегосподьнꙗꙗ, господьнꙗа, господьнꙗѧ, господьнѧѧ, господьнѣꙗ, господьнѣа, господьнѣѣ, господънꙗꙗ, господънꙗа, господънꙗѧ, господънѧѧ, господънѣꙗ, господънѣа, господънѣѣгосподьнхъ, господьнхъ, господьнхь, господьннхь, господънхъ, господънхъ, господънхь, господъннхьгосподьнмъ, господьнмъ, господьнмь, господьнмь, господънмъ, господънмъ, господънмь, господънмьгосподьнꙗꙗ, господьнꙗа, господьнꙗѧ, господьнѧѧ, господьнѣꙗ, господьнѣа, господьнѣѣ, господънꙗꙗ, господънꙗа, господънꙗѧ, господънѧѧ, господънѣꙗ, господънѣа, господънѣѣгосподьнм, господьнм, господънм, господънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
господьнхъ, господьнхъ, господьнхь, господьнхь, господънхъ, господънхъ, господънхь, господънхьгосподьн, господънгосподьнюю, господънююгосподьнма, господьнма, господънма, господънмагосподьнꙗꙗ, господьнꙗа, господьнѣꙗ, господьнѣа, господьнѣѣ, господьнѧѧгосподьнѧѧ, господьнѩѧ, господьнее, господьнѥѥ, господьнеѥ, господьнꙗѧ, господьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
господьн, господьнегосподьнѭѭ, господьнеѭ, господьнѧѧ, господьнѩѧ, господьнююгосподьнеѭ, господьнеѫ, господьнѥѭ, господьнѥѫ, господьнѭѭ, господьнеѧ, господьнею, господьнѥѧ, господьнѥюгосподьн, господьнѣгосподьнѧѧ, господьнѩѩ, господьнѩѧ, господьнꙗѧ, господьнѭѭ, господьнее, господьнѥе, господьнѧгосподьнхъ, господьнхь, господьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
господьнмъ, господьнмь, господьнмьгосподьнѧѧ, господьнѩѩ, господьнѩѧ, господьнꙗѧ, господьнѭѭ, господьнее, господьнѥе, господьнѧгосподьнм, господьнмгосподьнхъ, господьнхь, господьнхьгосподьнгосподьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
господьнма, господьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
господьн҄ь - прил притеж 1. Божи, на Бога, господен се же емѹ ѹмъшльшѹ. се анћлъ гнь въ сьнѣ ѣв сѧ емѹ глѩ А Мт 1.20 СК, Б. Срв. С294.6 ꙇ се анћлъ гнь ста вь нхъ. ꙇ слава гнѣ осѣ ѩ М Лк 2.9 З А СК ѹготовте пѫть гнь М Мк 1.3 З, А, СК, Б. Срв.Мт 3.3 М А СК ѣко съконьашѧ сѧ вьсѣ по ꙁаконѹ гню. въꙁвратшѧ сѧ въ галлеѭ М Лк 2.39 З А СК  по тѡмъ въходтъ патрархъ. съ ъстънꙑм мощъм. крта гнѣ Е 30б 11 глаⷭ҇. ҃. словесемъ гне Е 38б 14 се оі гні на боѩщіхъ сѩ его. СП 32.18 хвалте їмѩ гне СП 112.1 блнъ грѩдѫі въ імѩ гне СП 117.26 Срв.Мт 21.9 М, ЗI, СК; С 328.21 С329.3 дхъ стꙑ .. съ нбсе надъ главѫ гнѭ сънде СЕ 3b 14 ꙁапрѣщаетъ т ꙇменемъ гнемь трѧсавце ... слабѣшѣ вꙿсѣхъ ѩꙁь СЕ 45а 17 ті вамъ бѫдѫтъ сѫдьѩ по гнѹ словесі К 1а 7 не могоште (!) слꙑшаті. нъ паданьемь своѭ немоштъ намъ покаꙁашѧ ї сілѫ іспѹштъшаго гласъ. ꙁьрі ѹже клюбьствьѣ гнѣ К 5а 23 прѣбꙑшꙙ же въ тѫ ношть веселꙙште сꙙ. о накаꙁан господьн҄ С 75.30 отъ ѹдесъ къ ѹдесемь господьн҄емъ С 318.12 то глагол҄еш пѣсн л господьнꙙ не пош. на ꙁем штѹжде. а л пасхѫ господьнѫ творш на ꙁем штѹжде С 419.1, 2—3 см же тако. нъ  пае схъ. въ адѣ бꙑваѭштемъ. бꙑваѭштемъ же  говорꙙштемъ вьсѣмъ.  трꙙсѫштемъ сꙙ. ꙗко господьн҄е пршьств. сама прѣсподьнꙗа прѣсподн҄мъ дот хотѣаше С 467.29 ꙗкоже ( въ) съдрав трѹдолю(б)ъвьньі по(с)пѣшен(м)ь гнь дѣлес(ъ) покаꙁоват ЗЛ Iа 7 обꙑдѡша мѧ – поѧ - ꙗко пелꙑ съть  раꙁгѡрѣшѧ ꙗко ѡгнь въ трън,  менемь господнмь протвлѣах сѧ мь ЙР 12.18. 2. Като същ. господьн҄е ср ед τὰ δεσποτικά Господарското тꙑ пртьꙙ подобшꙙ вѣрьнааго роба  нераꙁѹмьнааго.  господьн҄е растрошвъшааго С 370.11 лѣто господьн҄е прѩтьно [прѩто] ἐ᾿νιαυτὸς κυρίου δεκτός В Стария завет — 50–ата година, в която според Левит [25.8—54] ще се възстановят правата, свободата на израилтяните; щастлива година дхъ гнь на мьнⷺ҇. егоже раді помаꙁа мѧ ... проповѣдат лѣто гне прѩтьно А Лк 4.19 СК рабъ господьн҄ь [ὁ] δοῦλος [ τοῦ] κυρίου, ὁ δοῦλος τοῦ ϑεοῦ Последовател на християнското учение; този, който вярва в Бога; християнин тꙑ пае вꙿсѣхъ трепещѭщ. ꙇꙁбѣгн ꙇсего (!) раба гнѣ. вѣрѹѭщааго въ мѧ гне СЕ 46а 2 рѣхъ т ꙗко крьстꙗнъ смъ.  аꙁъ  вьс с. ѧже вдш братѭ моѭ. прлѹаꙗ же не мамъ нъ раб гн смъ С 100.9 шъдъ ѹбо въ к҄есарѭ. скаше раба господьнꙗ артемона С 225. 5 раба господьнꙗ ἡ δούλη κυρίου Последователка на християнското учение; тази, която вярва в Бога; християнка рее же марѣ. се раба гнѣ. бѫд мьнѣ по глѹ твоемѹ М Лк 1.38 З А тѣло господьн҄е ϑεόσωμος Божието тяло о погребен тѣла гнѣ. і ба нашего іѵ ха ... ꙇ сьні гі нашего гробьнѣмь К 12а 33 храмъ господьн҄ь οἶκος κυρίου Църква, храм божи се нꙑнꙗ блствіте гѣ. вьс рабі гні. стоѩштеї въ храмѣ гні СП 133.1 Срв. СП134.2 плъть господьнꙗ Божието тяло Аще ѹбо нетлѣнна  беꙁстрастна  нбⷭна бѣше г͠нꙗ плⷮь, беꙁꙿстрастное бѻ н трѹдтꙿ се н спть, н ꙗсть н же пїеть. н рѹкама ѻсеѕает се ИМ 168v.26. Такожеⷣ же  лѹка велегласнѣ скаꙁѹеть єже по пльт г͠не ѿ марїе бц͠е рѻжⷣьство ИМ 165r.29. праꙁдьнкъ господьнь Праздник в името на Господа, в чест на Господа Аще же праꙁднкъ господ(ь)нь, поемъ антфонъ Яков 310.2. Аще же праꙁднкъ господ(ь)нь, входное праꙁднкѹ  абїе тропар протвѹ потребѣ, слава, кондакъ Яков 312.9. М З А СК Б Е СП СЕ К С ЗЛ Гр [τοῦ] κυρίου [τοῦ] δεσπότου δεσποτικός [τοῦ] Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος [τῆς] Σιών Нвб госпо̀ден остар ОА ВА АК Бот НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА господний ВА НГер