Исторически речник
гора  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
горагорꙑ, горѫгорѣгорѫ, горѹгороѭ, гороѫ, гороѧ, гороюгорѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
горогорꙑгоръ, горьгорамъ, горамьгорамгорахъ, горахь
NfOuNfGuNfDu
горѣгорѹгорама
гора -ꙑ ж Планина, възвишение вьсѣка дьбрь сплънтъ сѧ.  вьсѣка гора  хлъмъ съмѣртъ сѧ М Лк 3.5 З А СК пакꙑ поѧтъ  дꙗволъ на горѫ высокѫ ꙁѣло М Мт 4.8 З А СК тъгда сѫште въ ꙇюде да бѣгаѭтъ на горꙑ М Мт 24.16 ЗI А СК Б еднꙑ же на десѧте ѹенкъ. ꙇдѫ въ галл҄еѭ. въ горѫ ѣможе повелѣ мъ съ М Мт 28.16 З А СК не можетъ градъ ѹкрꙑт сѧ (връх)ѹ горꙑ стоѧ М Мт 5.14 З, А. Срв. С240.2 съшедъшѹ же емѹ съ горꙑ. вь слѣдъ его дѫ народ мъноѕ М Мт 8.1 З, А, СК. Срв.Мк 9.9 М З ꙇ прде въ втфаћѭ. къ горѣ елеоньсцѣ М Мт 21.1 ЗI А СК бѣ же тѹ стадо свн мъного пасомо въ горѣ М Лк 8.32 З А СК гора сіонъ сі въ нѫже въселілъ сѩ есі СП 73.3 прѣвітаі по горамъ ѣко птіца СП 10.1  осънованьнѣ горъ съмѩсѩсѩ СП 17.8 ѡтдѣте въ пѹстꙑѩ горꙑ СЕ 59b 12 ꙇ по срѣдѣ мосѣа. ꙇ ліѩ въ горѣ ѣвлѣѩ сѩ К 13b 35 аб же прде стадо воловъ ꙁ горꙑ.  поклоншꙙ сꙙ мѹ С 19.2 вь непрѣходънꙑхъ горахъ. растоѧ отъ града попршть етꙑрь С 26.20 тако бо  до дьн҄ешьн҄ꙗго дьне стъ нараштен горꙑ тоѧ С 217.23 Образно. еръданъ въꙁврат сѧ вьспѧть.  горꙑ вьꙁграшѧ сѧ ба вь пльт вдѧще ... днеⷭ҇. горꙑ вьꙁграшѧ сѧ. ѣко овьн. і хлъм ѣко агньц овь СЕ 3b 5,9 ѡттръже того ѡт гѡрꙑ божїѫ, горꙑ тѹнꙑѫ, горꙑ, въ нейже благовол богъ жт въ ней ЙР 11.19. съ горꙑ ἄνωϑεν Отначало не пртꙙжте ꙁлата. н сьребра. н мѣд въ поꙗсѣхъ вашхъ. съ горꙑ прѣжде прꙙт ѧ (!) тебѣ. сьребролюбьствꙗ съкаꙁан С 411.6 отъ горꙑ до нꙁъ [нꙁѹ] μέσον От горе до долу і катапетаꙁма цръковънаѣ. раꙁдъра сѧ. на дъвое отъ горꙑ до нꙁъ З Лк 23.45А отъ горꙑ дож  до долу ἀπὸ ἄνωϑεν [вар. ἐπάνωϑεν], ἕως κάτω От горе до долу, надлъж облѣена въ котꙑгѫ лѣньнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ С 187.5—6 двьнаꙗ гора τὸ ϑαυμαστὸν ὄρος Планина около Антиохия, наречена така поради чудесата, които извършвал свети Симеон, който живял в нея мⷺца мⷺ҇а в. стаⷢ҇ смеона бъвꙿшаго на двнѣ горѣ А 146b 8 свѧтаꙗ гора ὄρος ἅγιον Название на планината [хълма] Сион в Ерусалим, където е бил построен Давидовият дворец въꙁносїте гѣ ба нашего.  пⷪ҇кланѣте сѧ. въ горѣ стѣ его Е 32б 9 Срв. СП98.9 основанїѣ его на горахъ свѧтꙑхъ. любтъ гъ врата сѡнѣ Е 26б 15 Срв. Е27а 15, СП86.1 въвѣсте мѩ въ горѫ стѫѭ твоѭ  вь села твоѣ СП 42.3 гора соньска τὸ ὄρος [τῆς] Σιών Название на планината [хълма] Сион в Ерусалим, където е бил построен Давидовият дворец благокоренньмъ радованꙑмъ. въсеѩ ꙁемⷧѩ. горꙑ сонъскꙑ СП 47.3 да въꙁвеселітъ сѩ гора соньска СП 47.12 свѧтаꙗ гора снаска τὸ ἅγιον ὄρος Σινᾶ Монашеското общежитие на планината Синай мѣсꙙца марта л҃ жт прѣпрость. отьца їѡана гѹмена стꙑѧ горꙑ снескꙑ. мѹже пррокъ схоласткꙿ С 272.6 гора снаскаꙗ Σινᾶ, ὄρος Σινᾶ, ὄρος Σιναῖον, [ὄρος] τὸ Σιναῖον Планината Синай; Синай мⷺⷺца еноⷬ҇ г҃ꙇ҃. стъхъ оць нашⷯ҇ъ  мⷱкъ ꙁбенъⷯ҇ на снастѣ горѣ А 141а 14 сѣ бо еста два ꙁавѣта. еднъ бо ѿ гор снаскѧ. въ работѫ раждает сѧ E 27б 12 тѣло ѹбо сво на снескѫѭ горѫ прнесъ С 273.4 їѡанъ ... съ горꙑ къ намъ новꙑ с боговдъцъ. снескꙑѧ помꙑсломъ съшедъ. покаꙁа намъ ... скржал С 278. 1—2 свѧтаꙗ гора атоньска Света гора на Атон храбѡрнѣ вьскѡ  вьсе македѡнскѡе ѻбьемшѹ ѻдръжанїе.  ещеⷤ сѣрь тⷦаⷪ  съ вьсеѫ аѳѡнскѡѫ паеⷤ стѣннѣе рещ, ст͠оѫ гѡрѡѫ Петк. 79v.30. посланїе къ Кѵпрїанѹ мнхѹ, жвѹщѹ въ Светѣи͗ горѣ Аѳѡнꙿсцѣи͗ Кипр. 225.3. гора таворьскаꙗ Планината Тавор, където се предполага, че е станало Преображението на Исус Христос Ѿ тїверїадꙑ же въꙁⷣвгш се  шъствовавш къ ꙁападѹ стадї десеть, въꙁꙑде на Ѳавѡрꙿскѹю горѹ деже блⷭв мелꙿхїседекь авраама.  поскавш мѣсто на нмꙿже прѣѡбраꙁ се г͠ь нашь і͠ х͠с Конст. 434v.12. гора елеоньскаꙗ Планината [хълма] Елеон край Ерусалим Къ вьстокѡмꙿ же на єлеѡнꙿскѹю въꙁьшъⷣш гѡрѹ, ѿ неже ѡблакѡⷨ г͠ь на н͠бса въꙁеть бꙑсть,  тамо ъстнѹ сътвор цр͠ковꙿ Конст. 434r.17. гора нтрскаꙗ Нитрийската планина се намира близо до Нитрийската пустиня в Египет, където през IV–V в. живеят много отшелници По съвѣтѹ же велкааго Антѡнїа Нїтрїйскѫѧ постгѡшѧ гѡрѫ  тамо. въ пѹстꙑн сътвѡрше колбѫ Филот. 84.1 гора лваньска Планина в Ливан, спомената във Второто послание до Никодим Тисмански Бѣше въ нѣкоем градц, лежѫщом пр горѣ Лванꙿстѣй, преꙁвтерь нѣкꙑй ІІ Никод. 224.6. М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр ὄρος [ἡ] ὀρεινή Нвб гора ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА горие събир МлБТР Срв Го̀ра МИ ВМик Го̀рата МИ ГХ,МИМ Гора МИ Горка МИ Горица МИ АМС,Слав. нас. Алб Горица МИ СНМБ Горово МИ ПК,Пр. в им Го̀ра ЛИ Горица ЛИ Горан м ЛИ Горана ЛИ Горо м ЛИ Горанов ФИ СтИл,РЛФИ