Исторически речник
гонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гонтгонѭ, гонѧ, гонюгоншгонтъ, гонть, гонтгонмъ, гонмь, гонм, гонмогонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гонѧтъ, гонѧть, гонѧтгонвѣгонтагонтегонгон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гонмъ, гонмь, гонмгонтегонвѣгонтагонхъ, гонхь, гонхгон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гонгонхомъ, гонхомь, гонхом, гонхмꙑгонстегоншѧ, гоншѫ, гонша, гонше, гонхѫгонховѣгонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гонстегонꙗахъ, гонѣахъ, гонаахъ, гонѣхъ, гонꙗхъ, гонѧахъ, гонѧхъ, гонꙗахь, гонѣахь, гонаахь, гонѣхь, гонꙗхь, гонѧахь, гонѧхь, гонꙗах, гонѣах, гонаах, гонѣх, гонꙗх, гонѧах, гонѧхгонꙗаше, гонѣаше, гонааше, гонѣше, гонꙗше, гонѧаше, гонѧшегонꙗаше, гонѣаше, гонааше, гонѣше, гонꙗше, гонѧаше, гонѧшегонꙗахомъ, гонѣахомъ, гонаахомъ, гонѣхомъ, гонꙗхомъ, гонѧахомъ, гонѧхомъ, гонꙗахомь, гонѣахомь, гонаахомь, гонѣхомь, гонꙗхомь, гонѧахомь, гонѧхомь, гонꙗахом, гонѣахом, гонаахом, гонѣхом, гонꙗхом, гонѧахом, гонѧхомгонꙗашете, гонѣашете, гонаашете, гонѣшете, гонꙗшете, гонꙗасте, гонѣасте, гонаасте, гонѣсте, гонꙗсте, гонѧасте, гонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гонꙗахѫ, гонѣахѫ, гонаахѫ, гонѣхѫ, гонꙗхѫ, гонꙗахѹ, гонѣахѹ, гонаахѹ, гонѣхѹ, гонꙗхѹ, гонѧахѹ, гонѧхѹгонꙗаховѣ, гонѣаховѣ, гонааховѣ, гонѣховѣ, гонꙗховѣ, гонѧаховѣ, гонѧховѣгонꙗашета, гонѣашета, гонаашета, гонѣшета, гонꙗшета, гонꙗаста, гонѣаста, гонааста, гонѣста, гонꙗста, гонѧаста, гонѧстагонꙗашете, гонѣашете, гонаашете, гонѣшете, гонꙗшете, гонꙗасте, гонѣасте, гонаасте, гонѣсте, гонꙗсте, гонѧасте, гонѧсте
гонт -гонѭ -гонш несв 1. Тичам след някого, гоня і вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ. і пѫтꙑ стрѣгѫште. і растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше бѣсомъ сквоꙁѣ пѹстꙑнѭ М Лк 8.29 З А СК юньць гнѣва спльнь бꙑвъ  їс хлѣва сковъ гонтꙿ вьсꙙ С 566.3 Образно. подобітъ сѧ  сімъ слънъце. дъневънꙑмъ сѧ свѣтомь облагаѩ небское теенье гонѧ К 10а 3 бѣгаахѫ акꙑ огн҄емъ пакꙑ гонм С 39.21 2. Карам, подкарвам [животно] пѫтꙿнкъ же ... съвꙙꙁа брѣмꙙ хотꙙ на скотъ въꙁложт ... бѣсъ вьꙁлѣꙁе на брѣмꙙ. да го не повръжетъ.  бѧ го сѣде на плештѹ емꙋ.  гонꙗше  къ ногама стааго конона С 41.16 3. Пъдя, изпъждам някого от някъде  ов тьмнцꙙ отъ самѣхъ основан раскопаваахѫ. ов же протвънꙑѧ слꙑ гонꙗахѫ. отъ вьнѣштьн҄хꙿ съкровштъ С 467.17 Ѻн же  въ сем своего владкѫ гласѹ повнѹѧ сѧ бѣ, велѧщѹ: „аще гонѧть вас ѡт града сего, бѣгайте въ дрѹгꙑй“ ЙР 12.25. 4. Преследвам, гоня і сего рад гонѣахѫ юде са.  ска(ахѫ) его ѹбт М Йо 5.16 З егда же гонѧтъ вꙑ въ градѣ семь. бѣгате въ дрѹгꙑ М Мт 10.23 З мꙑ же братѣ по саковѹ ѡб(ѣ)тованю ѧда есмъ. нѫ ѣкоже тогда рожде сѧ по плът. гонѣнѣше [погр. вм. гонѣше, Кодов, Мирчев, с. 115, бел. под линия] дховнаѣ Е 28а 8—9 въшъдъ ѹбо въ антохскꙑ градъ. доброьстънꙑѧ гонꙗаше. а же ѧ гонꙗаше то тꙑѧ прлюбьꙗше С 214.16 гонѧще м мн οἰ καταδιώκοντες Тези, които преследват, гонят; преследвачите їꙁбав мѩ ꙁдрѫкꙑ врагъ мохъ отъ гонѩштііхъ мѩ СП 30.16 прібліжшѩ сѩ гонѩштії мѩ беꙁаконнї СП 118.15 5. Прен. Преследвам някаква цел, стремя се към нещо въꙁдаѭщеі мнѣ ꙁъла въꙁ добра. облꙑгаахѫ мѩ ꙁане гонѣахъ благостꙑнѭ СП 37.21 Срв. СЕ77а 2 дажд емѹ не въ тъще тщ. нъ въ стнѫ бѣгат. всѣкоѩ ꙁълобꙑ.  гонт вꙿсѣко добродѣане СЕ 81b 16—17 тѣмꙿже прѣрѣкованїе въсако далее ѿрнѹвше, мрь  єдномꙑслїе гѻнте, а не велїю ѻ семь намь въꙁлагате теготѹ. Конст. 429v.31. 6. Карам, подтиквам някого Елма ѹбѡ неꙁдраваго любопрѣнїа ражⷣеженїемь нѣцї гонм, въсѣхь съмѹщат нанають, є же бѣдꙑ вꙑшьшѹю не съвѣмь. рад сего ваше повелѣваемь ъст, кромѣ въсакое внꙑ събрат се въ єдно,  съборь съставт Конст. 436v.6. М З А СК Е СП СЕ К С МЛ Гр ἐλαύνω διώκω καταδιώκω μεταδιώκω Нвб гоня ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА