Исторически речник
гонеꙁнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гонеꙁнѫтгонеꙁнѫ, гонеꙁнѹгонеꙁнешгонеꙁнетъ, гонеꙁнеть, гонеꙁнетгонеꙁнемъ, гонеꙁнемь, гонеꙁнемгонеꙁнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гонеꙁнѫтъ, гонеꙁнѹтъ, гонеꙁнѫть, гонеꙁнѹть, гонеꙁнѫт, гонеꙁнѹтгонеꙁневѣгонеꙁнетагонеꙁнетегонеꙁнгонеꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гонеꙁнѣмъ, гонеꙁнѣмь, гонеꙁнѣмгонеꙁнѣтегонеꙁнѣвѣгонеꙁнѣтагонеꙁнѫхъ, гонеꙁнѹхъ, гонеꙁнѫхь, гонеꙁнѹхь, гонеꙁнѫх, гонеꙁнѹхгонеꙁнѫ, гонеꙁнѹ, гонеꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гонеꙁнѫ, гонеꙁнѹ, гонеꙁегонеꙁнѫхомъ, гонеꙁнѹхомъ, гонеꙁнѫхомь, гонеꙁнѹхомь, гонеꙁнѫхом, гонеꙁнѹхом, гонеꙁнѫхмꙑгонеꙁнѫсте, гонеꙁнѹстегонеꙁнѫшѧ, гонеꙁнѹшѧ, гонеꙁнѫшѫ, гонеꙁнѫша, гонеꙁнѹша, гонеꙁнѫше, гонеꙁнѹше, гонеꙁнѫхѫгонеꙁнѫховѣ, гонеꙁнѹховѣгонеꙁнѫста, гонеꙁнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гонеꙁнѫсте, гонеꙁнѹсте*гонеꙁнѣахъ*гонеꙁнѣаше*гонеꙁнѣаше*гонеꙁнѣахомъ*гонеꙁнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*гонеꙁнѣахѫ*гонеꙁнѣаховѣ*гонеꙁнѣашета*гонеꙁнѣашете
гонеꙁнѫт -гонеꙁнѫ -гонеꙁнеш св 1. Скрия се, укрия се  доде конска града  тѹ гонеꙁе. цї же отъ савръ погꙿнашꙙ вьслѣдъ воводѫ ѧт го ... та же не постгъше обратшꙙсꙙ С 51.5 еуагг҄елстъ ... рее. свѣтъло бѣаше  не вдѣахѫ го.  прсно бо мѹ помнааше дьнь  дѣлес  словесꙑ кажꙙ ꙗко не гонеꙁнетъ прѣдадꙑ С 412.20 н ꙗвѣ го облааше ... н прѣмльааше да не мнꙙ сꙙ гонеꙁнѫт невѣстѭ. бе страха наьнетъ прѣдаꙗт С 412.23 ѫтроба дьмѣше сꙙ.  младеншть ѫтрь двжааше сꙙ. марꙗ ꙿто сътворт не ѹмѣаше ... їѡсфа гонеꙁнѫт хотѣаше С 240.1 2. Освободя се, отърва се, избавя се от някого или нещо сего дѣлꙗ ... въ глѫбнѣ нераꙁѹмьꙗ плаваахѫ. роꙁвѣ лко хъ могѫтъ хрстоса носꙙштааго корабьꙗ дрьжат сꙙ гонеꙁнѫть. а ꙁьл морьскѫѭ съмрьтѭ вь невѣрьствѣ погꙑбнѫтꙿ С 401.6 нктоже того прѣско сѣт. нктоже того мрѣжь гонеꙁнѫ С 238.16 платъ ... не хотѣаше с н҄м прꙙстт сꙙ. нъ гонеꙁнѹт хъ хотꙙ ... рее. вꙑ ꙗкоже хоштете пеатьлѣте С 440.28 сповѣмь сꙙ тебѣ господ вьсѣмь срьдꙿцемъ момꙿ. аште бо сꙙ тебѣ не сповѣмь грѣхъ не гонеꙁнѫ С 354.29 Лиша се от нещо. вждѫ бо многꙑ вѣрьнꙑхъ. дѫштꙙ къ гръдꙑмъ танамъ прꙙштеню. да бꙑшꙙ н тоѧ трепеꙁꙑ гонеꙁнѫл. нже тоѧ да отъпадѫтъ С 405.16  богословьнааго хѹлтъ ꙁакона.  бьшѭ го охѹлтъ.  пꙑтамꙑѧ гонеꙁнетъ свꙙтост С 338.14 Изч С Гр λανϑάνω εκφεύγω ἀπαλλάσσομαι διασῴζομαι ἀποτυγχάνω ἀπολανϑάνομαι гонеꙁнѹт Нвб Ø