Исторически речник
гонажат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гонажатгонажаѭ, гонажаѫ, гонажаѧ, гонажаюгонажаш, гонажаеш, гонажаашгонажатъ, гонажаетъ, гонажаатъ, гонажать, гонажаеть, гонажаать, гонажат, гонажает, гонажаатгонажамъ, гонажаемъ, гонажаамъ, гонажамь, гонажаемь, гонажаамь, гонажам, гонажаем, гонажаам, гонажамо, гонажаемо, гонажаамогонажате, гонажаете, гонажаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гонажаѭтъ, гонажаѫтъ, гонажаѧтъ, гонажаютъ, гонажаѭть, гонажаѫть, гонажаѧть, гонажають, гонажаѭт, гонажаѫт, гонажаѧт, гонажаютгонажавѣ, гонажаевѣ, гонажаавѣгонажата, гонажаета, гонажаатагонажате, гонажаете, гонажаатегонажагонажа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гонажамъ, гонажамь, гонажамгонажатегонажавѣгонажатагонажахъ, гонажахь, гонажахгонажа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гонажагонажахомъ, гонажахомь, гонажахом, гонажахмꙑгонажастегонажашѧ, гонажашѫ, гонажаша, гонажаше, гонажахѫгонажаховѣгонажаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гонажастегонажаахъ, гонажахъ, гонажаахь, гонажахь, гонажаах, гонажахгонажааше, гонажашегонажааше, гонажашегонажаахомъ, гонажахомъ, гонажаахомь, гонажахомь, гонажаахом, гонажахомгонажаашете, гонажашете, гонажаасте, гонажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гонажаахѫ, гонажахѫ, гонажаахѹ, гонажахѹгонажааховѣ, гонажаховѣгонажаашета, гонажашета, гонажааста, гонажастагонажаашете, гонажашете, гонажаасте, гонажасте
гонажат -гонажаѭ -гонажаш несв Освобождавам, избавям от нещо  ꙿсо рад  пото рее. не боте вꙑ сꙙ. прѣжде ѧ гонажатъ боꙗꙁн. т тъгда глагол҄етъ о въскрьсен С 445.5  рьцѣта ѹенкомъ ꙗко ѹꙁьрте  въ галле ... же ма пае творꙗше въроват.  добрѣ въ галле гон҄ажаѧ дѣлъ  бѣдъ. ꙗкоже не страхѹ сътѫжат вѣрѣ С 445.23 Изч С Гр ἀπαλλάσσω Нвб Ø