Исторически речник
годъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
годъ, годьгодагодѹ, годовгодъ, годьгодагодомь, годомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
годѣгодегод, годовегодъ, годь, годовъ, годовьгодомъ, годомь, годовомъ, годовомьгодꙑ, годовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
годꙑ, годовꙑ, годъмгодѣхъ, годѣхь, годохъ, годохь, годовохъ, годовохьгодагодѹгодома
годъ м Определена част от деня, денонощието поꙁдѣ же бꙑвъшю прпадѫ ѹенц его глѫще пѹсто е мѣсто.  годъ юже мнѫ. отъпꙋст народꙑ СК Мт 14.15 Година. вдѣшꙙ многꙑ годꙑ сьвꙙꙁана ѧꙁ ослабьнааго. повелѣн распрꙙжена отъ ꙁълоб С 323.16 Момент, време, час. ꙇскаахѫ же ѩт . ꙇ нктоже не въꙁлож рѫкꙑ на нь. ѣко не ѹ бѣ пршелъ годъ его М Йо 7.30 З жена егда раждаатъ пеаль матъ. ѣко прде годь еѩ. егда же родтъ отроѧ. къ томѹ не помьнтъ скръб ꙁа радость М Йо 16.21 З ѣко да вь вꙿсѣкъ годъ лцю. вꙿсѣкѫ напасть вьпѭщюмѹ СЕ 101b 14 дон҄елже стъ годъ. прмѣмъ сьпасен сво С 378.9 гда годъ насъ ꙁоветъ С 373.27 въ годъ съмрьтьнꙑ оставьѭ трѣбѹѭштмъ С 375.10 братъ нѣкто ... прѣбꙑ ѹ н҄его годъ малъ С 289.29 годъ же се  блаженааго паула на срѣдѫ ꙁвест бесѣдꙑ С 356.5 въ годъ τῇ ὥρᾳ, ἐν τῷ καιρῷ По време [на] ꙇ вьсе мъножъство люд бѣ молтвѫ дѣѩ вьнѣ въ годъ темьѣна М Лк 1.10 З А  посъла рабъ сво въ годъ веерѧ М Лк 14.17 А СК ꙗкоже сльꙁт мѹ ꙁѣло въ годъ беꙁскръбънꙑѧ жрътвꙑ С 285.17 нꙑнꙗ же въ годъ кръста. прьваꙗ съпасатъ сꙙ жена С 428.16 въ тъ годъ, въ то года ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, τὸ τηνικαῦτα Тогава, по това време прост бѣ подоба не въ годъ тъ С 373.21 нъ не въ бо годъ тъ мноꙁ отъпадошꙙ того напрасно въстръжен С 375.13 салѹстѹ въ то года патрархѹ сѫштѹ въ ерѹсалмѣ С 283.5 не въ годъ ἀκαίρως Не на време, в неподходящ момент нъ пон҄еже надѣашꙙ сꙙ вьꙁꙙт ѹ тѣхъ.  не въ годъ просшꙙ С 373.1 обѣдъ годѹ πάσχα Обедно време, пладне бѣ же вь птъкъ обѣдъ годѹ. бѣ же годна. г҃.  гла юдеомъ се цръ вашъ СК Йо 19.14 на годѣ συμμέτρος С мярка, в умерено количество, колкото трябва пѫтꙿнкъ ... вдѣвъ н҄вѫ добрѫ ...  вьꙁлюбвъ прѣклонвъ сꙙ вьꙁꙙ на годѣ. вдѣвъ же неблюдомѫ сѫштѫ н҄вѫ. прѣклон сꙙ  потрьꙁа С 40.28 Изч М З А СК СЕ С Гр ὥρα καιρός χρόνος εὔκαιρον Нвб Срв год ’година’ остар ОА НГер МлБТР ЕтМл ДА