Исторически речник
говорт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
говортговорѭ, говорѧ, говорюговоршговортъ, говорть, говортговормъ, говормь, говорм, говормоговорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
говорѧтъ, говорѧть, говорѧтговорвѣговортаговортеговорговор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
говормъ, говормь, говормговортеговорвѣговортаговорхъ, говорхь, говорхговор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
говорговорхомъ, говорхомь, говорхом, говорхмꙑговорстеговоршѧ, говоршѫ, говорша, говорше, говорхѫговорховѣговорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
говорстеговорꙗахъ, говорѣахъ, говораахъ, говорѣхъ, говорꙗхъ, говорѧахъ, говорѧхъ, говорꙗахь, говорѣахь, говораахь, говорѣхь, говорꙗхь, говорѧахь, говорѧхь, говорꙗах, говорѣах, говораах, говорѣх, говорꙗх, говорѧах, говорѧхговорꙗаше, говорѣаше, говорааше, говорѣше, говорꙗше, говорѧаше, говорѧшеговорꙗаше, говорѣаше, говорааше, говорѣше, говорꙗше, говорѧаше, говорѧшеговорꙗахомъ, говорѣахомъ, говораахомъ, говорѣхомъ, говорꙗхомъ, говорѧахомъ, говорѧхомъ, говорꙗахомь, говорѣахомь, говораахомь, говорѣхомь, говорꙗхомь, говорѧахомь, говорѧхомь, говорꙗахом, говорѣахом, говораахом, говорѣхом, говорꙗхом, говорѧахом, говорѧхомговорꙗашете, говорѣашете, говораашете, говорѣшете, говорꙗшете, говорꙗасте, говорѣасте, говораасте, говорѣсте, говорꙗсте, говорѧасте, говорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
говорꙗахѫ, говорѣахѫ, говораахѫ, говорѣхѫ, говорꙗхѫ, говорꙗахѹ, говорѣахѹ, говораахѹ, говорѣхѹ, говорꙗхѹ, говорѧахѹ, говорѧхѹговорꙗаховѣ, говорѣаховѣ, говорааховѣ, говорѣховѣ, говорꙗховѣ, говорѧаховѣ, говорѧховѣговорꙗашета, говорѣашета, говораашета, говорѣшета, говорꙗшета, говорꙗаста, говорѣаста, говорааста, говорѣста, говорꙗста, говорѧаста, говорѧстаговорꙗашете, говорѣашете, говораашете, говорѣшете, говорꙗшете, говорꙗасте, говорѣасте, говораасте, говорѣсте, говорꙗсте, говорѧасте, говорѧсте
говорт -говорѭ -говорш несв Говоря високо, шумно д къ стѣ невѣстѣ. по пльт родьства мого. глагол҄ въ ѹш словесънѹѹмѹ ковьегѹ. ѹготова м слѹхѹ въходъ. нъ не говор н съмꙙт дѹшꙙ дѣвц С 248.12 см же тако. нъ  пае схъ. въ адѣ бꙑваѭштемъ. бꙑваѭштемь же  говорꙙштемъ вьсѣмъ.  трꙙсѫштемъ сꙙ. ꙗко господьн҄е пршьств С 467.28 Изч С Гр ϑορυβέω ϑρυλλέομαι Нвб говоря ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА