Исторически речник
глѫбна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
глѫбнаглѫбнꙑ, глѫбнѫглѫбнѣглѫбнѫ, глѫбнѹглѫбноѭ, глѫбноѫ, глѫбноѧ, глѫбноюглѫбнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
глѫбноглѫбнꙑглѫбнъ, глѫбньглѫбнамъ, глѫбнамьглѫбнамглѫбнахъ, глѫбнахь
NfOuNfGuNfDu
глѫбнѣглѫбнѹглѫбнама
глѫбна -ꙑ ж Дълбочина, дълбоко място дрѹгаа же падѫ на каменехъ. ѣже не мѣшѧ ꙁемлѧ мъногꙑ. ꙇ абье проꙁѧбѫ. ꙁане не мѣше глѫбнꙑ ꙁемлѣ М Мт 13.5 З ѣже же прѣста глѧ. рее къ смонѹ вьꙁѣд (въ)въ глѫбнѫ. ꙇ вьметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ М Лк 5.4 З А Глъбина, дълбина, бездна. прідъ въ глѫбінꙑ морьскꙑѩ і бѹрѣ потоп мѩ СП 68.3 съходѩщеі вь море вь кораблꙇхъ ... т вдѣшѩ дѣла гнѣ  юдеса его вь глѫбнѣ СП 106.24 вѣдѣ гі блѫдьнцѭ слъꙁвъшѭ ꙁ глѫбнꙑ срца СС Ib 5 ꙁаклнаѭ тѧ ... потопльшмь водоѭ съ вꙑше. ꙇ подънбсънꙑѩ глѫбнꙑ. ѹдръжавъшмь СЕ 52b 1—2 демонꙑ ꙁълобоѭ бꙑшѧ. въ глѫбнꙑ тръторъскꙑѩ прѣданъ СЕ 51b 4 ꙗко стахомъ въ глѫбнѣ мору С 77.23 еднь ѡⷣ троⷰ҇ѧ пльтоносець пргвоꙁⷣ сѧ. насъ пргвожденхь неестѫ вь глѫбнѣ. прѣвьꙁносѧше его во вьсѧ вѣк ТФ Б 7 Образно. вьꙁдвгн мѧ гі ꙁ глѫбнꙑ ꙁълъ мохъ СЕ 78b 26 бѣдно бо раꙁѹмѣт. въ повѣст псменьнѣ лежꙙ ѹмъ вь велцѣ глѫбнѣ мѣѧ. съкръвен танааго сꙗнꙗ С 345.20 недоаꙗньнаꙗ глѫбна τῆς ἀπιστίας βυϑός Бездната на неверието гь мо  богъ мо. тꙑ свомъ съходомъ моѭ дшѫ вьꙁнесе. отъ не доаанънꙑѧ глѫбнꙑ С 505.22 М З А СП СС СЕ ТФ С Гр βάϑος βυϑός ἄβυσσος κύτος βόϑυνος βύϑιος гьлѫбна глѫбіна Нвб глъбина остар поет ОА ВА Дюв НГер МлБТР БТР РБЕ глубина остар диал ОА ВА РБЕ глабина диал НГер глобина ДА длъбина ДА длъбиня МлБТР