Исторически речник
глѹмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
глѹмъ, глѹмьглѹмаглѹмѹ, глѹмовглѹмъ, глѹмьглѹмаглѹмомь, глѹмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
глѹмѣглѹмеглѹм, глѹмовеглѹмъ, глѹмь, глѹмовъ, глѹмовьглѹмомъ, глѹмомь, глѹмовомъ, глѹмовомьглѹмꙑ, глѹмовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
глѹмꙑ, глѹмовꙑ, глѹмъмглѹмѣхъ, глѹмѣхь, глѹмохъ, глѹмохь, глѹмовохъ, глѹмовохьглѹмаглѹмѹглѹмома
глѹмъ м 1. Шега, подигравка ть бо тебѣ ѡт бога дарова сѧ на славословїе божїе  хвалѫ, тꙑ же того на праꙁнѡсловїа обратль ес  на глѹмꙑ  на скврънаа слѡвеса. Филот. 88.22. 2. беꙁ глѹма ἀμετεώρητος Смирен, без гордост тако тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ.  ѹмъ беꙁъ глѹма хранꙙ.  слово неꙁаꙁорьно съмѣшено съ солѭ божьствънѫѭ С 279.27 глѹмъ дѣꙗт Глумя се, правя си глума с някого нъ стъ (..)кꙿнг҄ън слъшѧще смьѣхомꙿ сѧ гл(...)ъ(.) (глѹмъ, Slovník jazyka staroslověnského, с. 404) дѣѭщ(.) ьтѫщ(...) ѩ Р V 4.14—15 Изч С Р Нвб глум остар ВА Дюв глума остар диал ОА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА