Исторически речник
глѹмт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
глѹмт сѧглѹмлѭ, глѹмлѧ, глѹмѧ, глѹмьѭ, глѹмлюглѹмшглѹмтъ, глѹмть, глѹмтглѹммъ, глѹммь, глѹмм, глѹммоглѹмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
глѹмѧтъ, глѹмѧть, глѹмѧтглѹмвѣглѹмтаглѹмтеглѹмглѹм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
глѹммъ, глѹммь, глѹммглѹмтеглѹмвѣглѹмтаглѹмхъ, глѹмхь, глѹмхглѹм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
глѹмглѹмхомъ, глѹмхомь, глѹмхом, глѹмхмꙑглѹмстеглѹмшѧ, глѹмшѫ, глѹмша, глѹмше, глѹмхѫглѹмховѣглѹмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
глѹмстеглѹмлѣахъ, глѹмлѣхъ, глѹмлѣахь, глѹмлѣхь, глѹмлѣах, глѹмлѣхглѹмлѣаше, глѹмлѣшеглѹмлѣаше, глѹмлѣшеглѹмлѣахомъ, глѹмлѣхомъ, глѹмлѣахомь, глѹмлѣхомь, глѹмлѣахом, глѹмлѣхомглѹмлѣашете, глѹмлѣшете, глѹмлѣасте, глѹмлѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
глѹмлѣахѫ, глѹмлѣхѫ, глѹмлѣахѹ, глѹмлѣхѹглѹмлѣаховѣ, глѹмлѣховѣглѹмлѣашета, глѹмлѣшета, глѹмлѣаста, глѹмлѣстаглѹмлѣашете, глѹмлѣшете, глѹмлѣасте, глѹмлѣсте
глѹмт сѧ -глѹмлѭ сѧ -глѹмш сѧ несв 1. Подигравам се, глумя се добр же скѹсьнц. глѹмвъше сѧ  не сълъгашѧ С 277.9 2. Безпокоя се, тревожа се пекъ сѧ плътьскꙑмі  глѹмѧ сѧ. не ха л съвлъклъ сѧ естъ. ѣко не аѩ слова въꙁдат вь дьнь сѫдьнꙑ Р II 2.34 Изч С Р Гр μετεωρέω μετεωρίζομαι Нвб глумя се остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ РРОДД глу̀мим се ДА