Исторически речник
глашат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
глашатглашаѭ, глашаѫ, глашаѧ, глашаюглашаш, глашаеш, глашаашглашатъ, глашаетъ, глашаатъ, глашать, глашаеть, глашаать, глашат, глашает, глашаатглашамъ, глашаемъ, глашаамъ, глашамь, глашаемь, глашаамь, глашам, глашаем, глашаам, глашамо, глашаемо, глашаамоглашате, глашаете, глашаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
глашаѭтъ, глашаѫтъ, глашаѧтъ, глашаютъ, глашаѭть, глашаѫть, глашаѧть, глашають, глашаѭт, глашаѫт, глашаѧт, глашаютглашавѣ, глашаевѣ, глашаавѣглашата, глашаета, глашаатаглашате, глашаете, глашаатеглашаглаша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
глашамъ, глашамь, глашамглашатеглашавѣглашатаглашахъ, глашахь, глашахглаша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
глашаглашахомъ, глашахомь, глашахом, глашахмꙑглашастеглашашѧ, глашашѫ, глашаша, глашаше, глашахѫглашаховѣглашаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
глашастеглашаахъ, глашахъ, глашаахь, глашахь, глашаах, глашахглашааше, глашашеглашааше, глашашеглашаахомъ, глашахомъ, глашаахомь, глашахомь, глашаахом, глашахомглашаашете, глашашете, глашаасте, глашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
глашаахѫ, глашахѫ, глашаахѹ, глашахѹглашааховѣ, глашаховѣглашаашета, глашашета, глашааста, глашастаглашаашете, глашашете, глашаасте, глашасте
глашат -глашаѭ -глашаш несв 1. Повиквам някого при себе си прде же мат его  братрѣ ꙇ вьнѣ стоѩште посълашѧ къ немѹ глашаѭште  М Мк 3.31 ѹітель се естъ  глашаетъ тѧ А Йо 11.28 2. Назовавам по име, наричам ꙇ своѩ овъцѧ глашаатъ по мен ꙇ ꙁгонтъ ѩ М Йо 10.3 З А ꙇ едн отъ стоѧштхъ слꙑшавъше глаахѫ. вждъ лѭ глашаатъ М Мк 15.35 З.Срв. Мт 27.47А въ(і) глаашете (погр. вм. глашаете, Ягич, с. 372, бел. под линия) мѧ ѹтелѣ  га. ꙇ добрѣ глете есмъ бо М Йо 13.13 ѹмьръшꙙѧ ꙗко съпꙙштꙙѧ глашааше. хромꙑѧ на теень словомъ ꙁъвааше С 473.15 Изч М З А С Гр φωνέω καλέω Нвб глашя̀, глаша̀ ’издам глас’ Дюв НГер ДА Срв глашатай м