Исторически речник
глаголат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
глаголатглаголѭ, глаголѧ, глаголюглаголешглаголетъ, глаголеть, глаголетглаголемъ, глаголемь, глаголем, глаголемоглаголете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
глаголѭтъ, глаголѧтъ, глаголютъ, глаголѭть, глаголѧть, глаголють, глаголѭт, глаголѧт, глаголютглаголевѣглаголетаглаголете, глаголетаглаголглагол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
глаголмъ, глаголѣмъ, глаголꙗмъ, глаголмь, глаголѣмь, глаголꙗмь, глаголм, глаголѣм, глаголꙗмглаголте, глаголѣте, глаголꙗтеглаголвѣ, глаголѣвѣ, глаголꙗвѣглаголта, глаголѣта, глаголꙗтаглаголахъ, глаголахь, глаголахглагола
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
глаголаглаголахомъ, глаголахомь, глаголахом, глаголахмꙑглаголастеглаголашѧ, глаголашѫ, глаголаша, глаголаше, глаголахѫглаголаховѣглаголаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
глаголастеглаголаахъ, глаголахъ, глаголаахь, глаголахь, глаголаах, глаголахглаголааше, глаголашеглаголааше, глаголашеглаголаахомъ, глаголахомъ, глаголаахомь, глаголахомь, глаголаахом, глаголахомглаголаашете, глаголашете, глаголаасте, глаголасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
глаголаахѫ, глаголахѫ, глаголаахѹ, глаголахѹглаголааховѣ, глаголаховѣглаголаашета, глаголашета, глаголааста, глаголастаглаголаашете, глаголашете, глаголаасте, глаголасте
глаголат -глаголѭ -глагол҄еш несв 1. Непреходен. Притежавам способност да говоря; приказвам ꙇ прѣꙁлха двлѣахѫ сѧ глѭште. добрѣ вьсе твортъ. (ꙇ) глѹхꙑѩ твортъ слꙑшат. ꙇ нѣмꙑѩ глат М Мк 7.37 З А СК Б вьсаждьшмь глѹхꙑмъ слѹхъ. ꙇ неглѭщмъ глат. ꙇ ꙁѣнцѭ слѣпꙑмъ. ꙇꙁъѣсньшмь. ꙇ давъшмь хромꙑмъ ходт СЕ 53а 24 отъ вѣьнꙑѧ жꙁн с бо не вдꙙтъ. н глаголѭтъ н ходꙙтъ. н слꙑшꙙтъ. камен сѫште. ловѣкꙑ ꙁваꙗн С 177.5 2. Преходен. Произнасям, казвам, изричам нещо  пршедъше ѹенц его. въꙁбѹдшѧ.  глѭще г. съпс нꙑ погꙑблемъ М Мт 8.25 З егда молте сѧ глте. отъе нашъ же ес на нбсх. да сттъ сѧ мѧ твое М Лк 11.2 ѡтъ тол наѧтъ с. проповѣдат ꙇ глат. покаꙇте сѧ прблж бо сѧ црстве нбско З Мт 4.17 А СК Б ꙇ поставѧтъ ѣ прѣдъ олътаремь. ꙇ глетъ дѣкъ дѣконъства с. мромь гю помо СЕ 9а 22 ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ. сланѫ. ръвенꙑ прѫгъ СЕ 59а 14 ꙇ се ѣвѣ глааше хъ. блажені ꙁгънані правъдꙑ раді ѣко тѣхъ естъ цѣсрствіе небское К 3b 11 послѹша ѹбо блаженаго павъла глѫшта. вꙑ же братьѣ подобьні бꙑсте црквамъ бжіѣмъ сѫштмъ въ іюдѣі о хѣ ісѣ К 3b 17 вьꙁдвгъ гласъ сво блаженꙑ кодратъ вьꙁп съ слъꙁам глагол҄ꙙ блаженꙑ богъ. же дꙿноꙙдааго сна свого ... посълавꙑ С 109.20 ѹдодѣнꙗ м да покажетъ. ꙗко  ловѣкъ бѣ ꙗко  пророкъ глагол҄етъ ловѣкъ стъ  кто раꙁѹмѣтꙑ (!)  С 316.1 За текст [обикновено с религиозно съдържание] — произнасям напевно, пея.  по тѡмъ въходтъ патрархъ. съ ъстънꙑм мощъм. крста гнѣ ї по кѡнънѣ тръстаго. въходѧтъ пѣвъц. на амбонъ  глѧтъ. тр кратꙑ. пѣⷩ҇е се Е 30б 13  глѧтъ пѣвц пѣне се. въ глаⷭ҇. ћ҃ Е 31а 11  ведом къ пакостьнкомъ сего ѱалма глаголаахѫ.  вьс сьндошꙙ сꙙ вдѣтъ С 73.16—17 Прⷣѣреⷱнꙑе же єрес сїа естѡ ѿ негѡ гл͠ма слꙑшеще, распꙑхаахѹ се срⷣц ИМ 164v.3. 3. Говоря, казвам някому нещо тѣмъ же сходѧщемъ. наѧтъ съ глат народомъ. о оанѣ М Мт 11.7 З А ꙇсъ же гла емѹ. грѧд по мьнѣ. ꙇ остав мрътвꙑѩ погрет своѩ мрътвъцѧ М Мт 8.22 З А СК прде еднъ отъ архсѵнагога глѧ емѹ. ѣко ѹмърѣтъ дъшт твоѣ не двж ѹтелѣ М Лк 8.49 З А СК  прстѫпьше ѹенц рѣшѧ емѹ. по то пртъам глаголеш мъ М Мт 13.10 З рее же гъ. аште бсте мѣл вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшьно. глал бсте ѹбо сѵкамнѣ се. вьꙁдер сѧ  въсад сѧ въ море.  послѹшала б васъ М Лк 17.6 З А СК глааше же с къ вѣровавъшмъ вь нь юдеомъ. аште вꙑ прѣбѫдете въ словес моемъ. вꙑ стнѫ ѹенц мо бѫдете М Йо 8.31 З архере рѫгаѭште сѧ съ кънжънкꙑ. дрѹгъ къ дрѹгѹ глаахѫ. ꙇнꙑ съпасе. ал себе не можетъ съпаст М Мк 15.31 З А СК наꙙшꙙ глаголат къ праведꙿнѹѹмѹ. како можеш ѹвѣрт насъ ꙗко стъ богъ С 30.9  пршедъше м҃ сташꙙ прѣдъ воводѫ.  наꙙ глаголат мъ вовода. же мамъ ꙁдрешт не на благодѣт ꙁьрꙙ глагол҄ѫ. нъ ꙗкоже стъ стна С 71.9 Образно. ъстънꙑ їѡанъ ... мльа же тѹ лѣтъ шесть вьсего жтꙗ ловѣьска отълѫвъ сꙙ. глаголат къ богѹ С 289.1 Отговарям. глѧ. то сѧ вамъ мънтъ о хѣ.  естъ снъ. глашѧ емѹ давꙑдвъ М Мт 22.42 З А СК обрѣтаеть его пеалїѫ дръжма,  єстестъвнꙑм жѫлꙑ стрѣема  недоѹмѣѫща о лшен отрока,  глаголеть ємѹ сцевꙑѧ глаголꙑ ЙР 10.23. 4. Говоря за някого, за нещо мъного мамъ о васъ глат  сѫдт. нъ посълавꙑ мѧ стненъ естъ М Йо 8.26 З А ꙇ та въ тъ асъ прставъш сповѣдааше сѧ гв. ꙇ глаше о немь. вьсѣмъ аѭштмъ ꙁбавленѣ въ мѣ М Лк 2.38 З А СК прѣславьно гла сѩ о тебѣ граде бжьі СП 86.3  ꙿсо рад  пото рее. не боте вꙑ сꙙ. прѣжде ѧ гонажатъ боꙗꙁн. т тъгда глагол҄етъ о въскрьсен С 445.5—6 радѹтъ сꙙ глагол҄еш о схъ дша  веселтъ сꙙ С 447.10 вꙑ глаголасте льжѫ о н҄емъ. нъ стна не дастъ мѹ того сътворт С 261.26 Псанїа же гл͠ть, Мѡѵ̈сеѡва,  нꙑⷯ въсⷯѣ прⷪркь. не ѹбѻ бѣше кнгꙑ новꙑ блгⷣт ИМ 167r.25. 5. Наричам, назовавам рее же емѹ съ ъто мѧ глеш блага. нктоже благъ тъкъмо еднъ бъ М Лк 18.19 З, А, СК. Срв.Мт 19.17 М, А, СК;Мк 10.18 М З платъ же пакꙑ отъвѣштавъ рее мъ. то ѹбо хоштете сътворѭ егоже глете цсрѣ юдеска М Мк 15.12 З ꙇ самъ с несꙑ крстъ. ꙇꙁде въ нарцаемое кранево мѣсто. еже глетъ сѧ еврескꙑ голгота М Йо 19.17 З А СК есо щета. она же рѣсте емѹ равꙿв. еже глетъ сѧ съкаꙁаемо ѹтелю. къде жвеш М Йо 1.39 З А рее же ѹбо  тоі полемѡнъ. то сꙙ глагол҄еш. она же рее ѳеодоть С 132.18  ловѣколюбьцꙿ владꙑка ново  странно жт. вь жꙁнь нашѫ вьнеслъ. ѹже бо ꙁа сьмрьть. ѹсьпень  сънъ глагол҄етъ сꙙ С 487.29 глагол҄емꙑ λεγόμενος Наричан, назоваван гла емѹ жена вѣмь ѣко месіа прдет. глемꙑ хъ.  егда тъ прідетъ. въꙁвѣстітъ намъ въсѣ А Йо 4.25 с же же блꙁъ дꙗ. глагол҄емꙑ аполонъ. не отъ блѫда л род сꙙ С 8.1 повелѣ же вьсѣмъ анѳупатъ прѣдът. къ прѣд сѫшт вьс глагол҄емѣ. серѹкомнъ. тѹ бо капшта многа бѣахѫ поставьна С 117.10 ꙗко бога мамъ гоже ꙁ младꙑ връстꙑ ст навꙑкохъ.  глагол҄емꙑмь вам богомъ не поклон҄ѫ сꙙ С 252.30 6. Посочвам, постановявам Елма аплⷭьстѣ вѣрѹете проповѣд г͠лющо, вѣрою авраамь сътвор се  се  проаа ИМ 166r.24. Глаголеть бѡ ѕ꙯-го събора правло ꙯: „Въ неделꙗхъ не прѣкланꙗт колѣнѹ, ѡт богоноснꙑхь ѡт(ь)ць правлнѣ прѣхѡм. Хрстово потающе въскръсенїе” Кипр. 229.18. Мꙑ ѹбѡ, послѣдѹюще же въ Новѣй Ксарї седмомѹ правлѹ, тако дръжмь  шъствѹем. Глаголть бо тамо сце, ꙗкоже  вꙑ то звѣстно вѣсте Антим 241.29. 7. Като същ. a) прич сег деят глагол҄ѧ м. ед глаголѭще м мн a) ὁ λέγων, [ὁ] λαλῶν, οἱ λέγοντες, [οἱ] λαλοῦντες Този, който говори; тези, които говорят глѧ о себѣ славꙑ своеѩ штетъ. а штѧ славꙑ посълавъшааго . сь стненъ естъ М Йо 7.18 З А онъ же отъвѣштавъ рее къ гл҄ѫштюмѹ. къто естъ мат моѣ  кто сѫтъ братрѣ моѣ М Мт 12.48 З ходѩ бес порока дѣлаѩ правъдѫ. глѩ стінѫ въ сръдьці своемъ. їже не ѹлъстітъ ѩꙁꙑкомъ своімъ. ні сътворітъ іскрьнюмѹ сі ꙁьла. поношеньѣ не пріѩтъ на бліжънѩ своѩ СП 14.2 глѩі неправедьнаа не ісправлѣше прѣдъ ома моіма СП 100.7 ѣко ꙁаѩсѩ сѩ ѹста глѭщіімъ неправъдѫ. въ конць (!) псалмъ дадвъ СП 62.12 да въꙁвратѩтъ сѩ абіе стꙑдѩштеі сѩ глѭштеї мнѣ благо же благо же СП 69.4 Срв. СП39.16 се дѣло облꙑгаѭщііхъ мѩ къ гю.  глѭщіхъ ꙁъло на дшѫ моѭ СП 108.20 b) глагол҄емо ср ед глагол҄емаꙗ ср мн a) τὸ λεγόμενον, τὰ λεγόμενα, τὸ λαλούμενον, τὰ λαλούμενα [вар. λογισμοί] Казаното прімъ хлѣбъ прѣломь  рее се естъ тѣло мое ломімое ꙁа мꙿногꙑ. ꙇ вѣдѧтъ наѹені гл҄емое К 7b 20 Срв. С419.17 ꙿто м хоштете дат  аꙁъ вамъ прѣдамꙑ (!) . мьн҄ѫ ꙗвѣ бꙑт глагол҄емѹѹмѹ. а несоже пае ꙁаштштат С 407.29 слꙑшавъ же се агг҄елъ помꙑшлꙗше вь себѣ с. ꙗкоже лѣпо мꙑшлꙗше. двно дѣло прѣходтъ ѹмъ. глагол҄емо. же херовмомъ страшьнъ.  серафмомъ невдмъ С 248.19 ꙇ бѣ осфъ  мат его юдѧшта сѧ. о гл҄емꙑхъ о немь М Лк 2.33 З А СК Б ꙇ т несоже отъ схъ не раꙁѹмѣшѧ. ꙇ бѣ глось съкръвенъ отъ нхъ. ꙇ не раꙁѹмѣахѫ глмꙑхъ М Лк 18.34 З СК да нктоже раꙁѹмѣтъ. глагол҄емꙑхъ отъ нею. н же отъ насъ твормꙑхъ С 263.17 не вѣрѹ вьсѣкомѹ словес ... ꙗко еже скоро вѣроват глагол҄емꙑмъ С 305.26—27 вьꙁьмъ (!) же  маломь съкаꙁанмꙿ. на ꙗвьн глагол҄емꙑмъ С 361.10 тꙑ же съмотр ѹенкꙑ любꙙштꙙ стнѫ. како глагол҄емꙑхъ отъ врагъ. нꙿсоже съкрꙑваѭтъ. аште  ѹкорьна глагол҄ѫтъ. се бо  льстьца  нарѫтъ С 440.13 не бо обрꙙштетъ нктоже тако авѣ ꙁвѣштана. нъ їѡнна стъ пртъа. ꙗкоже вѣдѣахѫ глагол҄емаꙗ.  хотꙙл҄ште ꙁъло творꙗахѫ С 440.22 b) глаголано ср ед глаголанаꙗ ср мн τὸ εἰρημένον, τὰ λελαλημένα, τὰ λαληϑέντα, τὰ εἰρημένα Казаното ꙇ блажена ѣже вѣрѫ ѩтъ. ѣко бѫдетъ съвръшене гланꙑмъ отъ г М Лк 1.45 З А СК ꙇ вьс слꙑшавъше двшѧ сѧ. о гланꙑхъ отъ пастꙑрь къ нмь М Лк 2.18 З А СК Б того рад  радѹѭтъ сꙙ  ѹдꙙтъ сꙙ ... же прьво вдѣт  благовѣстт. не глаголанаа тъьѭ нъ  вдѣнаꙗ С 446.5 по вьсѣхъ схождааше послѣжде. ꙗрѣ  съ страхомъ.  съ вьсѣмъ говѣнмь стоѧ вь пѣт по глаголанѹѹмѹ въ ѱалмѣхъ С 285.13 глаголат на кого κατηγορέω τινά, καταλαλέω τινός, λαλέω κατά τινος, καταλαλέω κατά τινος Говоря против, срещу някого; обвинявам ꙇ егда на нь глхѫ архере  старьц ньсоже отъвѣштавааше М Мт 27.12 З А СК ї глашѩ на ба ї рѣшѩ еда въꙁможетъ бъ ѹготоват трьпеꙁѫ (!) въ пѹстꙑні СП 77.19 їбо сѣдѫ кънѩѕ ї на мѩ глаахѫ. рабъ же тво глѹмлѣаше сѩ въ оправъданїхъ твоїхъ СП 118.23 глаголат съ цѣмь συλλαλέω τινί, συλλαλέω μετά τινος, συντρέχω τινί Разговарям с някого  се мѫжа дъва съ нмь глѭща. ѣже бѣсте мос ꙇ лѣ М Лк 9.30 З въпрѣкꙑ [протвѫ] глаголат ἀντιλέγω, πρὸς ἐντροπὴν λέγω Възразявам, противореча нъ аꙁъ съкаꙁаню семѹ тъштѫ сꙙ. въпрѣкꙑ глаголат въꙁлюбьн. не бо сце стъ стна раꙁѹмъ С 346.21—22 аште л кто ште вьпрѣкꙑ глагол҄етъ.  пьртъ сꙙ глагол҄ꙙ С 346.29 лаꙁаре д вънъ  дѹша отъ ꙁемл҄ь сподьн҄хъ стръжена бꙑстъ. н дꙗволѹ протвѫ глагол҄ѫштѹ. н сьмрьт протвъ ставъш С 317.24—25 отъвѣштавъ же стꙑ наꙙ протвѫ магꙿнѹ глаголат. ѡ беꙁбожьне ... докол прѣобдш бж трьпѣн.  протвш сꙙ богѹ С 49.21—22 хѹлѫ глаголат βλασφημέω Хуля, сквернословя, клеветя повръже го на ꙁем.  наꙙ ноꙁдрьм  ѹстꙑ глат хѹлꙑ.  ѹкарат ... правьдꙿнааго С 554.2 ꙁъло глаголат κατηγορέω Укорявам, мъмря, хуля прѣданъ бо ісъ. ꙇ вьселенѫѭ вьсѫ съпаслъ естъ. а прѣдавꙑ юданью. ꙇскрънімь своімъ ꙁъло глѫште К 4а 1 глаголат къ ѹхѹ [въ ѹш] λέγω πρὸς τὸ οὖς, λαλέω εἰς τὰ ὦτα Шепна ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь. о лѣвѫѭ же ꙁм. глаголааше же къ ѹхѹ агрколау. мо с подвꙁа сꙙ С 76.6 Образно. глагол҄ въ ѹш словесънѹѹмѹ ковьегѹ. ѹготова м слѹхѹ въходъ С 248.10 ꙗсно глаголат τρανολογέω Говоря ясно [отчетливо, разбрано] ѧꙁꙑц нанѣмь навꙑкнѫтъ глаголат мръ. то л не ѧꙁꙑц нанѣмь стнѫ ꙗсно глагол҄ѫтъ С 336.25 лхо глаголат βατταλογέω Говоря повече, отколкото е необходимо; бърборя молѧще же сѧ не лхо глте. ѣкоже  ѩꙁꙑънц мьнѧтъ бо сѧ ѣко во мъноѕѣ глн своемь ѹслꙑшан бѫдѫтъ М Мт 6.7 З А СК малꙑ глагол҄ѧ μικρολόγως Който говори пестеливо пото малꙑ глаголꙙ мало даш отъ мра сего С 87.23 слово глагол҄емо τὸ λεγόμενον Казаното, изреченото аштшꙙ (!) бо дꙿн вон пеатьлѣл. могл бꙑшꙙ глаголат. аште  льжа  непрѣпьрва словеса глагол҄емаꙗ С 441.3 нощьѭ глагол҄ѧ νυκτολάλος За зъл дух — който бълнува ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... ѡтд. вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ ... вдѣнемь авлѣѩ сѧ. л ꙁмевомь. ꙇл ꙁвѣрномь лцемь ... л нощѭ глѧ СЕ 54а 8 не глаголѭще οἱ ἄλαλοι Немите, неговорещите вьсаждьшмь глѹхꙑмъ слѹхъ. ꙇ неглѭщмъ глат. ꙇ ꙁѣнцѭ слѣпꙑмь СЕ 53а 22—23 глаголат сѧ Безлично Назовава се, нарича се къ смже  славнꙑ сѡлѹнь съ вьсеѫ Ѳетталїеѫ, такожⷣе же  трївалꙑ. такожде  далматїѫ, ꙗⷤ  арвантскаа г͠лет сѧ дръжава, даⷤ  до драѣ Петк. 80r.3. ꙗко да не ѡт ненаѹенїа погрѣшт скомое. рѫкама въꙁнакама ꙗкоже глаголет сѧ свѧщеннꙑмь касаѫще сѧ ЙР 6.25. Въсако бѡ, єже ѡт себе къ благомѹ двжуще се – ꙗвѣ ꙗко ѡт бога подвжемо,  не ѡт нѣкоего съравна, самовластно глаголт се І Никод. 208.15. Безлично Говори се Гл͠тꙿ же се ꙗко толцѣ бран бꙑт тогда,  толкѹ сѣѹ  толцѣмь мрьтьвцеⷨ бꙑт тогда, ꙗковаже ѿ вѣка не бꙑсть Конст. 427v.29. Гл͠тꙿ же се ѿ многꙑхь ꙗко трщ въ лѣтѣ аг͠гль г͠нь ѿ н͠бсь съходть въ полѹнощ  пое трс͠тѹю пѣснь Конст. 435r.30. глаголат сѧ М З А СК Б ЗП О У Е СП СС СЕ К С Р ЗЛ МЛ Гр λέγω λαλέω φημί πρόφημι ὁμιλέω διαλέγομαι διηγέομαι φϑέγγομαι φωνέω προσφωνέω βοάω κηρύσσω ἀποκρίνομαι παρακαλέω παραινέω διακράζω διαλαλέω ἀντιλέγω ἀρνέομαι συντυγχάνω τίϑημι ὑπερέχω ῥήμα ἀπόκρισις [вар. ἀπαγγέλλω προλέ´γω] Нвб глаго̀ля остар диал ОА ВА МлБТР ЕтМл РБЕ РРОДД ДА