Исторически речник
г҄еона  
г҄еона -ꙑ ж. р. Ад, пъкъл ѹнѣе бо т естъ да погꙑблетъ еднъ ѹдъ твохъ. а не вьсе тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ћеонѫ М Мт 5.29 З ботеже сѧ пае. могѫщааго  дшѫ  тѣло погѹбт въ ћееннѣ М Мт 10.28 З А горе вамъ кънгъѩ  фарсѣ ѵпокрт. ѣко прѣходте море  сѹшѫ сътворт едного пршелъца. і егда бѫдетъ творте  сна ћеоньнѣ сѹгѹбѣша васъ М Мт 23.24 добрѣа т естъ вънт въ жвотъ хромѹ. неже дъвѣ ноѕѣ мѫще въвръженѹ бꙑт въ ћеонѫ. въ огнь не гашѫшт М Мк 9.45 З ѹботе сѧ мѫштааго власть по ѹбьен вьврѣшт въ ћеонѫ М Лк 12.5 З А СК Б сь стꙑ стъ посꙑлаѧ вꙑ въ огн҄ь вѣьнꙑ.  вь г҄еонѫ С 467.8 ѹботе сѧ мѫщаего власть по оубиении въврѣщ въ геонѫ (Мт 10:18,28; Лк 12:1, 4-9; 12:15). КО 40 ѹботе сѧ мѫщаего область по оубиении въврѣщ въ геонѫ. КО ап. пае же прнесен же къ геонѣ отъложт. ЕК 510 ловѣе геенънꙑ ѹбоꙗвъ сѧ• въꙁненавд ꙁълаꙗ дѣлеса . КИ 9:47 ꙗко въ дьнь сѫдьнꙑо въ гееньнѣ погꙑбнѫтъ. Анаст 7:3  въ геенънѫ осѫжден бꙑшѧ. Анаст 18:25 послаѫ вⷭа въ огнь вѣны и въ гєены погблѣѫ. Сб. Герм. 94б не бѣше ли горѣи́ша всѣкоѫ гее͗нньі и͗ мѫкьі стѹⷣ и͗ безьстие ѡ͗но̀, и͗ болѣзнь ѿпадениа то́ликьіхь блгь. Дор. 266б семѹ рее•  откуду раꙁумѣю страхъ гѣоны. ПЕС 36:58 смь наслажѣныемь ходатаствуть себе непрѣстаньно ѹ гѣонѣ мума быт. ПЕС 44:22 боте бе паче имоуштааго власть по ѹбънь дшѧ и тѣло погоубити въ геѡн͗нѣ е глю вамъ. ДК 290a c подобьнъ бѫдеть юдѣ прѣдателю• снъ погꙑбѣл и геѡнѣ  дꙗволѹ. ДК 295 г҄еона огньнаꙗ γέεννα, γέεννα πυρός Адски, пъклен огън; огън, пъкъл въверꙁте наклюмаго раба въ геѡнꙋ ѡгньнꙋю. ПК 76 лютѣ мнѣ то створю геонѣ огньнѣ деже плаь  скрьжеть ꙁубомъ. ПЕС 23:38 же аще съблазнитъ единого ѿ ма́лыхъ сихъ повиненъ естъ гее́ннѣ ѻгньнѣ. Уст. Мин. 77а же ли речеть братоу свомѹ ракка• повиньнъ сть събориштоу• а иже речеть оуроде• повиньнъ сть геоннѣ огньнѣ. ДК 128b въ геенѣ ѡгньнѣ върнⷮ҇ь бѫдетъ. Пр март 14 та́мѡ держатъ ю до втораго прише́ствїѧ Гдⷭ҇нѧ ꙗже потомъ съ тѣ́ломъ имать съ ними вкꙋ́пѣ въ гее́ннѣ ѻгненнои꙼ мꙋ́итисѧ вѣ́нѡ. Блаж. Теод. 39а а же реетъ бѹ. повненъ сть геѡнѣ ѡгньнѣ М Мт 5.22 З добрѣа т естъ съ еднѣмь окомь вьнт въ цсрстве бже. неже обѣ о мѫщю. іт въ ћеонѫ огньнѫѭ М Мк 9.47 З добрѣа т естъ съ еднѣмь окомь вь жвотъ вьнт. неже дьвѣ о мѫштю. въвръженѹ бꙑт въ ћеонѫ огньнѫѭ М Мт 18.9 ЗI вьскрѣшеньмь бо хрстовомъ ѹгаснетъ г҄еѡна огн҄ьна С 478.18 М З А Б С От гр. γέεννα ћеона ћеоньна г҄еѡна геена ћеенна Нвб геена ОА ВА РБЕ