Исторически речник
вѧще  
вѧще нареч Повече ꙇ прставтъ мьнѣ вѧште л дъва на десѧте лећеона анћлъ М Мт 26.53 З А СК Б можааше бо с хрꙁма продана бꙑт. вѧште тр сотъ пѣнѧѕъ М Мк 14.5 З отъвѣштавъ же смонъ рее. непьштюѭ ѣко емѹже вѧште отъда М Лк 7.43 З СК  сьпрѣбꙑваатъ съ лкꙑ акꙑ ловѣкъ вꙙште трї десꙙтъ лѣтъ. обьходꙙ градꙑ  вьс С 11.8 вѧще сътворт πλεονάζω Превъзхождам някого дна же трепеꙁа  богатѹ  ѹбогѹмѹ.  рабѹ  свободѣ. аште  богатъ с. нмже вꙙште сътворш ѹбогааго С 491.24 М З А СК Б С Г Гр πλείω [τὸ] πλεῖον ἐπάνω πλειόνως πλείων вѧште вꙙште Нвб веще ’още още повече’ диал ВА РБЕ ДА