Исторически речник
вѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вѧꙁатвѧжѫ, вѧжѹвѧжешвѧжетъ, вѧжеть, вѧжетвѧжемъ, вѧжемь, вѧжем, вѧжемовѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вѧжѫтъ, вѧжѹтъ, вѧжѫть, вѧжѹть, вѧжѫт, вѧжѹтвѧжевѣвѧжетавѧжетевѧжвѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вѧжмъ, вѧжѣмъ, вѧжамъ, вѧжмь, вѧжѣмь, вѧжамь, вѧжм, вѧжѣм, вѧжамвѧжте, вѧжѣте, вѧжатевѧжвѣ, вѧжѣвѣ, вѧжавѣвѧжта, вѧжѣта, вѧжатавѧꙁахъ, вѧꙁахь, вѧꙁахвѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вѧꙁавѧꙁахомъ, вѧꙁахомь, вѧꙁахом, вѧꙁахмꙑвѧꙁастевѧꙁашѧ, вѧꙁашѫ, вѧꙁаша, вѧꙁаше, вѧꙁахѫвѧꙁаховѣвѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вѧꙁастевѧꙁаахъ, вѧꙁахъ, вѧꙁаахь, вѧꙁахь, вѧꙁаах, вѧꙁахвѧꙁааше, вѧꙁашевѧꙁааше, вѧꙁашевѧꙁаахомъ, вѧꙁахомъ, вѧꙁаахомь, вѧꙁахомь, вѧꙁаахом, вѧꙁахомвѧꙁаашете, вѧꙁашете, вѧꙁаасте, вѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вѧꙁаахѫ, вѧꙁахѫ, вѧꙁаахѹ, вѧꙁахѹвѧꙁааховѣ, вѧꙁаховѣвѧꙁаашета, вѧꙁашета, вѧꙁааста, вѧꙁаставѧꙁаашете, вѧꙁашете, вѧꙁаасте, вѧꙁасте
вѧꙁат -вѧжѫ -вѧжеш несв 1. Връзвам, свързвам воле же  рѫцѣ сълагаш. простеръшѹѹмѹ съхъш рѫцѣ. л  ноꙁѣ по ꙁаконѹ мрьтвꙑмъ вꙙжеш С 456.30 Съединявам. же да съвꙙжете на ꙁем. бѫдетъ съвꙙꙁано на небес. тоже не просто словесꙑ кꙑм. нъ  дѣлесемь вннꙑ сътвор своѧ ѹенкꙑ. рѣшт  вꙙꙁат С 358.7 2. Оковавам, затварям, лишавам от свобода прѣштааше бо дѹхов нестѹѹмѹ ꙇꙁт отъ лка. отъ мъногъ бо лѣтъ въсхꙑштааше . ꙇ вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ. ꙇ пѫтꙑ стрѣгѫште. ꙇ растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше вѣсомъ сквоꙁѣ пѹстꙑнѭ М Лк 8.29 З А СК ѡ ѹдо како беꙁаконꙿнкъ вꙙжетъ свободънꙑѧ С 57.25  на колес првꙙꙁан бꙑт готов.  вꙙꙁан бꙑт  жегом С 88.24—25  вонꙑ свомъ блстанмъ. не ѹмраѭштмъ о н҄емъ плькомъ нꙑ. беꙁдрѫкѹ вꙙжетъ С 462.15  н мѫтелꙗ вꙙꙁаахѫ.  дрѹꙁ вѣьнꙑѧ сьвꙙꙁьн҄ꙙ спѹштаахѫ С 467.22 Образно. (в) немже ꙁлос(траждѫ) ... ѣко ꙁлодѣ. нѫ сло(во бж)е не (вѧже)тъ сѧ Е 1а 14 сьвꙙꙁанъ бꙑстъ. вꙙжꙙ въ облацѣхъ водъ.  рѣшꙙ сьпꙙтꙑѧ мѫжьствомъ С 431.24 ꙗкоже мнтъ радост достонна. же ꙁлатомъ вꙙꙁат сꙙ нколже С 447.20 снопꙑ вѧꙁат δραγματίζω Връзвам на снопове, събирам снопи да ако наꙙ снопꙑ вꙙꙁат. ѹслꙑша гласъ С 41.1—2 вѧꙁат сѧ Изч М З А СК Е С Гр δέω δεσμεύω δεσμέω καταδεσμέω στρεβλόω χειρόομαι Нвб вежа [везя] остар диал ОА ВА НТ ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ РРОДД вяжа НГер веза, везувам Дюв