Исторически речник
вѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вѣꙗтвѣѭ, вѣѫ, вѣѧ, вѣювѣш, вѣеш, вѣашвѣтъ, вѣетъ, вѣатъ, вѣть, вѣеть, вѣать, вѣт, вѣет, вѣатвѣмъ, вѣемъ, вѣамъ, вѣмь, вѣемь, вѣамь, вѣм, вѣем, вѣам, вѣмо, вѣемо, вѣамовѣте, вѣете, вѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вѣѭтъ, вѣѫтъ, вѣѧтъ, вѣютъ, вѣѭть, вѣѫть, вѣѧть, вѣють, вѣѭт, вѣѫт, вѣѧт, вѣютвѣвѣ, вѣевѣ, вѣавѣвѣта, вѣета, вѣатавѣте, вѣете, вѣатевѣвѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вѣмъ, вѣмь, вѣмвѣтевѣвѣвѣтавѣꙗхъ, вѣꙗхь, вѣꙗх, вѣѧхъ, вѣѧхь, вѣѧхвѣꙗ, вѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вѣꙗ, вѣѧвѣꙗхомъ, вѣꙗхомь, вѣꙗхом, вѣꙗхмꙑ, вѣѧхомъ, вѣѧхомь, вѣѧхомвѣꙗсте, вѣѧстевѣꙗшѧ, вѣꙗшѫ, вѣꙗша, вѣꙗше, вѣꙗхѫ, вѣѧшавѣꙗховѣ, вѣѧховѣвѣꙗста, вѣѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вѣꙗсте, вѣѧстевѣꙗхъ, вѣꙗхь, вѣꙗх, вѣѧхъ, вѣѧхь, вѣѧхвѣꙗше, вѣѧшевѣꙗше, вѣѧшевѣꙗхомъ, вѣꙗхом, вѣѧхомъ, вѣѧхомь, вѣѧхомвѣꙗшете, вѣꙗсте, вѣѧшете, вѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вѣꙗхѫ, вѣꙗхѹ, вѣѧхѹвѣꙗховѣ, вѣѧховѣвѣꙗшета, вѣꙗста, вѣѧшета, вѣѧставѣꙗшете, вѣꙗсте, вѣѧшете, вѣѧсте
вѣꙗт -вѣѭ -вѣш несв За вятър — вея, духам тъгда ѹбо прісѫжден бꙑшꙙ на ꙗснѣ вьсѫ ношть стоꙗт. гда вѣтръ лютъ сѣверъ вѣꙗше не прѣстаѧ С 90.2 нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше ... съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.8 сѣверъ же лютъ вѣѧ вьсе вь н҄емъже дша бѣ на съмрꙿть рѣаше С 90.12 Изч С Гр ἐπιπνέω πνοαί Нвб вея ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ