Исторически речник
вѣрьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вѣрьствоватвѣрьствѹѭ, вѣрьствѹѫ, вѣрьствѹѧ, вѣрьствѹювѣрьствѹш, вѣрьствѹеш, вѣрьствѹѹшвѣрьствѹтъ, вѣрьствѹетъ, вѣрьствѹѹтъ, вѣрьствѹть, вѣрьствѹеть, вѣрьствѹѹть, вѣрьствѹт, вѣрьствѹет, вѣрьствѹѹтвѣрьствѹмъ, вѣрьствѹемъ, вѣрьствѹѹмъ, вѣрьствѹмь, вѣрьствѹемь, вѣрьствѹѹмь, вѣрьствѹм, вѣрьствѹем, вѣрьствѹѹм, вѣрьствѹмо, вѣрьствѹемо, вѣрьствѹѹмовѣрьствѹте, вѣрьствѹете, вѣрьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вѣрьствѹѭтъ, вѣрьствѹѫтъ, вѣрьствѹѧтъ, вѣрьствѹютъ, вѣрьствѹѭть, вѣрьствѹѫть, вѣрьствѹѧть, вѣрьствѹють, вѣрьствѹѭт, вѣрьствѹѫт, вѣрьствѹѧт, вѣрьствѹютвѣрьствѹвѣ, вѣрьствѹевѣ, вѣрьствѹѹвѣвѣрьствѹта, вѣрьствѹета, вѣрьствѹѹтавѣрьствѹте, вѣрьствѹете, вѣрьствѹѹтевѣрьствѹвѣрьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вѣрьствѹмъ, вѣрьствѹмь, вѣрьствѹмвѣрьствѹтевѣрьствѹвѣвѣрьствѹтавѣрьствовахъ, вѣрьствовахь, вѣрьствовахвѣрьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вѣрьствовавѣрьствовахомъ, вѣрьствовахомь, вѣрьствовахом, вѣрьствовахомꙑвѣрьствовастевѣрьствовашѧ, вѣрьствовашѫ, вѣрьствоваша, вѣрьствоваше, вѣрьствовахѫвѣрьствоваховѣвѣрьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вѣрьствовастевѣрьствоваахъ, вѣрьствовахъ, вѣрьствоваахь, вѣрьствовахь, вѣрьствоваах, вѣрьствовахвѣрьствовааше, вѣрьствовашевѣрьствовааше, вѣрьствовашевѣрьствоваахомъ, вѣрьствовахомъ, вѣрьствоваахомь, вѣрьствовахомь, вѣрьствоваахом, вѣрьствовахомвѣрьствоваашете, вѣрьствовашете, вѣрьствоваасте, вѣрьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вѣрьствоваахѫ, вѣрьствовахѫ, вѣрьствоваахѹ, вѣрьствовахѹвѣрьствовааховѣ, вѣрьствоваховѣвѣрьствоваашета, вѣрьствовашета, вѣрьствовааста, вѣрьствоваставѣрьствоваашете, вѣрьствовашете, вѣрьствоваасте, вѣрьствовасте
вѣрьствоват -вѣрьствѹѭ -вѣрьствѹш несв Вярвам, приемам за вярно, за истина [някакво свидетелство, факт и под.]; убеден съм в истинността на нещо аште не вждѫ въ рѫкѹ го ꙁнамен гвоꙁдннꙑхъ не мамъ вѣрьствоват. да вждѫ свома ома повѣдано вам ... т тъгда вьꙁвѣрꙋѭ ѹдес С 500.25 вѣрьствѹмъ ꙗко то сътворш С 507.12 обскахъ рѫкѫ  стнѫ обрѣтохъ.  свом прьстꙑ ѹвѣрхъ сꙙ. не нъ м съкаꙁа вѣд ... не вѣрьствовахъ рекшмъ сѫпротвхъ сꙙ апостоломъ С 510.21 Изч С Гр πιστεύω Нвб Срв вярувам остар ОА ВА НГер РБЕ