Исторически речник
вꙑнест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑнествꙑнесѫ, вꙑнесѹвꙑнесешвꙑнесетъ, вꙑнесеть, вꙑнесетвꙑнесемъ, вꙑнесемь, вꙑнесем, вꙑнесемовꙑнесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑнесѫтъ, вꙑнесѹтъ, вꙑнесѫть, вꙑнесѹть, вꙑнесѫт, вꙑнесѹтвꙑнесевѣвꙑнесетавꙑнесетевꙑнесвꙑнес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑнесѣмъ, вꙑнесѣмь, вꙑнесѣмвꙑнесѣтевꙑнесѣвѣвꙑнесѣтавꙑнѣсъ, вꙑнесохъ, вꙑнесохь, вꙑнесохвꙑнесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑнесевꙑнѣсомъ, вꙑнесохомъ, вꙑнѣсомь, вꙑнесохомь, вꙑнесохом, вꙑнесохмꙑвꙑнѣсте, вꙑнесостевꙑнѣсѧ, вꙑнесошѧ, вꙑнесошѫ, вꙑнесоша, вꙑнесоше, вꙑнесохѫвꙑнѣсовѣ, вꙑнесоховѣвꙑнѣста, вꙑнесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑнѣсте, вꙑнесостевꙑнесѣхъ, вꙑнесѣхвꙑнесѣшевꙑнесѣшевꙑнесѣхомъ, вꙑнесѣхомь, вꙑнесѣхомвꙑнесѣшете, вꙑнесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вꙑнесѣхѫ, вꙑнесѣхѹвꙑнесѣховѣвꙑнесѣшета, вꙑнесѣставꙑнесѣшете, вꙑнесѣсте
вꙑнест -вꙑнесѫ -вꙑнесеш св Изхвърля, изнеса от някъде [образно] ꙇ віждъ ꙇ тогда то въшедъ коліко вꙑнесе. отъ дшѧ іюдов(.)і К 4b 20 Изч К Гр ἐκβάλλω Нвб Срв изнеса ОА ВА БТР РБЕ