Исторически речник
въꙗхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙗхатвъꙗдѫ, въѣдѫ, въꙗхаѭ, въꙗдѹ, въѣдѹвъꙗдеш, въѣдеш, въꙗхаѥшвъꙗдетъ, въѣдетъ, въꙗхаѥтъ, въꙗдеть, въѣдеть, въꙗдет, въѣдетвъꙗдемъ, въѣдемъ, въꙗхаѥмъ, въꙗдемь, въѣдемь, въꙗдем, въѣдем, въꙗдемо, въѣдемовъꙗдете, въѣдете, въꙗхаѥте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙗдѫтъ, въѣдѫтъ, въꙗхаѭтъ, въꙗдѹтъ, въѣдѹтъ, въꙗдѫть, въѣдѫть, въꙗхаѭть, въꙗдѹть, въѣдѹть, въꙗдѫт, въѣдѫт, въꙗхаѭт, въꙗдѹт, въѣдѹтвъꙗдевѣ, въѣдевѣ, въꙗхаѥвѣвъꙗдета, въѣдета, въꙗхаѥтавъꙗдете, въѣдете, въꙗхаѥтевъꙗд, въꙗха, въѣд, въѣхавъꙗд, въꙗха, въѣд, въѣха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙗдѣмъ, въꙗхамъ, въѣдѣмъ, въѣхамъ, въꙗдѣмь, въꙗхамь, въѣдѣмь, въѣхамь, въꙗдѣм, въꙗхам, въѣдѣм, въѣхамвъꙗдѣте, въꙗхате, въѣдѣте, въѣхатевъꙗдѣвѣ, въꙗхавѣ, въѣдѣвѣ, въѣхавѣвъꙗдѣта, въꙗхата, въѣдѣта, въѣхатавъꙗдъ, въꙗдохъ, въѣдъ, въѣдохъ, въꙗдь, въꙗдохь, въѣдь, въѣдохь, въꙗдох, въѣдохвъꙗде, въѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙗде, въѣдевъꙗдомъ, въꙗдохомъ, въѣдомъ, въѣдохомъ, въꙗдомь, въꙗдохомь, въѣдомь, въѣдохомь, въѣдохомвъꙗдете, въꙗдосте, въѣдете, въѣдостевъꙗдѫ, въꙗдошѧ, въѣдѫ, въѣдошѧ, въꙗдошѫ, въѣдошѫ, въꙗдоша, въѣдоша, въꙗдоше, въѣдошевъꙗдовѣ, въꙗдоховѣ, въѣдовѣ, въѣдоховѣвъꙗдета, въꙗдоста, въѣдета, въѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙗдете, въꙗдосте, въѣдете, въѣдостевъꙗдѣахъ, въѣдѣахъ, въꙗдѣахь, въѣдѣахь, въꙗдѣах, въѣдѣахвъꙗдѣаше, въѣдѣашевъꙗдѣаше, въѣдѣашевъꙗдѣахомъ, въѣдѣахомъ, въꙗдѣахомь, въѣдѣахомь, въꙗдѣахом, въѣдѣахомвъꙗдѣашете, въѣдѣашете, въꙗдѣасте, въѣдѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙗдѣахѫ, въѣдѣахѫ, въꙗдѣахѹ, въѣдѣахѹвъꙗдѣаховѣ, въѣдѣаховѣвъꙗдѣашета, въѣдѣашета, въꙗдѣаста, въѣдѣаставъꙗдѣашете, въѣдѣашете, въꙗдѣасте, въѣдѣасте
въꙗхат -въꙗдѫ -въꙗдеш св Отплавам, отпътувам ꙇ рее къ нмъ прѣѣдѣмъ на онъ полъ еꙁера. ꙇ въѣдѫ ѣдѫштемъ же мъ. ѹсъпе. ꙇ сънде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро. М Лк 8.23 ѣкоже прѣста глѧ рее къ сімонѹ. въѣді въ глѫбінѫ.  въметіте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ А Лк 5.4 Изч М А Гр ἀνάγομαι ἐπανάγω въѣхат Нвб Ø