Исторически речник
въловѣень  
въловѣень -ꙗ ср. р. За Бог–син — приемане на човешки образ; въплъщение ꙇ спсънꙑмь вълвенемь. едноѧдааго сна твоего. ꙇ ба нашего. тꙑ влко клюбье. ꙇ нꙑнѣ прꙁьр на раба твоего сего СЕ 23а 15—16  снъ ль гоже слово ѹкрѣп• съкрѹшт адовы клѫа  ожвт отъ вѣка ѹмьршаꙗ спсьно словѹ вълвен наре. СС 16а26 о вълвен дноаадаго сна божꙗ. ЕК 106 глють сѧ  аполнарѧне же несъвьршено хво вълвен сповѣдающе. ЕК 670 по спⷭ҇сѣмь же вълвен свѣдано же быⷭ҇ ѡⷮ того апⷭ҇ла наальствꙗ  влⷣ҇ьствꙗ ѡⷮ цркве многораꙁлна бꙗ премдрⷭ҇ть. ХрГА 164 божьства  ловѣьства бога по божьствѹ•  ловѣка по въловѣемю въ обомь съврьшена. КИ 1:2  прꙗтъ сака въꙁданꙗ мѣсто страньнаго же бысть обраꙁъ  подоб стньно въловѣен бжꙗ спсова. ПЕС 44 сънде къ не влⷣка хс •••  въпѫщⷯ къ немꙋ  того любѧщїхъ довно съхожⷣенїю  неꙁреⷯ҇нноѡмꙋ въленїю. Пр август 30 Изч СЕ Калка от гр. ἐνανϑρώπησις Нвб въчеловечение остар. ВА ЕтМл въчеловечаване остар. ОА вчловечаване остар. НГер вчеловечаване разг. ОА ЕтМл РБЕ Срв вчовечавание, вчовечаване ОА ВА АР РБЕ