Исторически речник
вънꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вънꙗтвънꙗѭ, вънѣѭ, вънꙗѫ, вънѣѫ, вънꙗѧ, вънѣѧ, вънꙗю, вънѣю, вънѧю, вънаѫ, вънаѧвънꙗш, вънꙗеш, вънѣш, вънѣеш, вънѣаш, вънѧеш, вънаешвънꙗтъ, вънꙗетъ, вънѣтъ, вънѣетъ, вънѣатъ, вънꙗть, вънꙗеть, вънѣть, вънѣеть, вънѣать, вънꙗт, вънꙗет, вънѣт, вънѣет, вънѣат, вънѧетъ, вънѧеть, вънѧет, вънаетъ, вънаеть, вънаетвънꙗмъ, вънꙗемъ, вънѣмъ, вънѣемъ, вънѣамъ, вънꙗмь, вънꙗемь, вънѣмь, вънѣемь, вънѣамь, вънꙗм, вънꙗем, вънѣм, вънѣем, вънѣам, вънꙗмо, вънꙗемо, вънѣмо, вънѣемо, вънѣамо, вънѧемъ, вънѧемь, вънѧем, вънаемъ, вънаемь, вънаем, вънаемовънꙗте, вънꙗете, вънѣте, вънѣете, вънѣате, вънѧете, вънаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вънꙗѭтъ, вънѣѭтъ, вънѣѫтъ, вънꙗѫтъ, вънѣѧтъ, вънꙗѧтъ, вънѣютъ, вънꙗютъ, вънꙗѭть, вънѣѭть, вънѣѫть, вънꙗѫть, вънѣѧть, вънꙗѧть, вънѣють, вънꙗють, вънꙗѭт, вънѣѭт, вънѣѫт, вънꙗѫт, вънѣѧт, вънꙗѧт, вънѣют, вънꙗют, вънѧютъ, вънѧють, вънѧют, вънаѫтъ, вънаѧтъ, вънаѫть, вънаѧть, вънаѫт, вънаѧтвънꙗвѣ, вънꙗевѣ, вънѣвѣ, вънѣевѣ, вънѣавѣ, вънѧевѣвънꙗта, вънꙗета, вънѣта, вънѣета, вънѣата, вънѧетавънꙗте, вънꙗете, вънѣте, вънѣете, вънѣате, вънѧетевънꙗ, вънѣ, вънѧ, вънавънꙗ, вънѣ, вънѧ, въна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вънꙗмъ, вънѣмъ, вънꙗмь, вънѣмь, вънꙗм, вънѣм, вънѧмъ, вънѧмь, вънѧм, вънамъ, вънамь, вънамвънꙗте, вънѣте, вънѧте, вънатевънꙗвѣ, вънѣвѣ, вънѧвѣ, вънавѣвънꙗта, вънѣта, вънѧта, вънатавънꙗхъ, вънѣхъ, вънꙗхь, вънѣхь, вънꙗх, вънѣх, вънѧхъ, вънѧхь, вънѧх, вънахъ, вънахь, вънахвънꙗ, вънѣ, вънѧ, въна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вънꙗ, вънѣ, вънѧ, вънавънꙗхомъ, вънѣхомъ, вънꙗхомь, вънѣхомь, вънꙗхом, вънѣхом, вънꙗхмꙑ, вънѣхмꙑ, вънѧхомъ, вънѧхомь, вънѧхом, вънахомъ, вънахомь, вънахом, вънахмꙑвънꙗсте, вънѣсте, вънѧсте, вънастевънꙗшѧ, вънашѧ, вънѣшѧ, вънꙗшѫ, вънашѫ, вънѣшѫ, вънꙗша, вънѣша, вънꙗше, вънаше, вънѣше, вънꙗхѫ, вънѣхѫ, вънахѫ, вънѧшавънꙗховѣ, вънѣховѣ, вънѧховѣ, вънаховѣвънꙗста, вънѣста, вънѧста, вънаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вънꙗсте, вънѣсте, вънѧсте, вънастевънꙗахъ, вънꙗхъ, вънꙗах, вънаахъ, вънахъ, вънаахь, вънахь, вънꙗхь, вънꙗх, вънаах, вънѧхъ, вънѧхь, вънѧхвънꙗаше, вънꙗше, вънааше, вънаше, вънѧшевънꙗаше, вънꙗше, вънааше, вънаше, вънѧшевънꙗахомъ, вънꙗхомъ, вънаахомъ, вънахомъ, вънꙗахомь, вънꙗхомь, вънаахомь, вънахомь, вънꙗахом, вънꙗхом, вънаахом, вънахом, вънѧхомъ, вънѧхомь, вънѧхомвънꙗашете, вънꙗшете, вънꙗасте, вънꙗсте, вънаашете, вънашете, вънаасте, вънасте, вънѧшете, вънѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вънꙗахѫ, вънꙗхѫ, вънꙗахѹ, вънꙗхѹ, вънаахѫ, вънахѫ, вънаахѹ, вънахѹ, вънѧхѹвънꙗаховѣ, вънꙗховѣ, вънааховѣ, вънаховѣ, вънѧховѣвънꙗашета, вънꙗшета, вънꙗаста, вънꙗста, вънѧшета, вънѧста, вънаашета, вънашета, вънааста, вънаставънꙗашете, вънꙗшете, вънꙗасте, вънꙗсте, вънѧшете, вънѧсте, вънаашете, вънашете, вънаасте, вънасте
вънꙗт -вънꙗѭ -вънꙗш св Поставям редом с някого, причислявам сꙑнѹ  словѹ божю, рождъшѹѹмѹ сꙙ оть н҄его беꙁнаꙙльно прѣжде вѣкъ. штѹждѹ бꙑт сѫштꙗ отьа.  съꙁъдан вьн҄ѣт дръꙁнѫ скврънънꙑ.  нестꙑ. того мꙿже вьса бꙑшꙙ С 188.8 Изч С Гр κατατάσσω вьн҄ѣт Нвб Срв чин м ОА ВА БТР