Исторически речник
въходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въходтвъхождѫ, въхождѹвъходшвъходтъ, въходть, въходтвъходмъ, въходмь, въходм, въходмовъходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въходѧтъ, въходѧть, въходѧтвъходвѣвъходтавъходтевъходвъход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въходмъ, въходмь, въходмвъходтевъходвѣвъходтавъходхъ, въходхь, въходхвъход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въходвъходхомъ, въходхомь, въходхом, въходхмꙑвъходстевъходшѧ, въходшѫ, въходша, въходше, въходхѫвъхоховѣвъходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въходстевъхождаахъ, въхождахъ, въходѣахъ, въходѣхъ, въхожахъ, въходѧхъ, въхождаахь, въхождахь, въходѣахь, въходѣхь, въхожахь, въходѧхь, въхождаах, въхождах, въходѣах, въходѣх, въхожах, въходѧхвъхождааше, въхождаше, въходѣаше, въходѣше, въхожаше, въходѧшевъхождааше, въхождаше, въходѣаше, въходѣше, въхожаше, въходѧшевъхождаахомъ, въхождахомъ, въходѣахомъ, въходѣхомъ, въхожахомъ, въходѧхомъ, въхождаахомь, въхождахомь, въходѣахомь, въходѣхомь, въхожахомь, въходѧхомь, въхождаахом, въхождахом, въходѣахом, въходѣхом, въхожахом, въходѧхомвъхождаашете, въхождашете, въходѣашете, въходѣшете, въхожашете, въхождаасте, въхождасте, въходѣасте, въходѣсте, въхожасте, въходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въхождаахѫ, въхождахѫ, въходѣахѫ, въходѣхѫ, въхожахѫ, въхождаахѹ, въхождахѹ, въходѣахѹ, въходѣхѹ, въхожахѹ, въходѧхѹвъхождааховѣ, въхождаховѣ, въходѣаховѣ, въходѣховѣ, въхожаховѣ, въходѧховѣвъхождаашета, въхождашета, въходѣашета, въходѣшета, въхожашета, въхождааста, въхождаста, въходѣаста, въходѣста, въхожаста, въходѧставъхождаашете, въхождашете, въходѣашете, въходѣшете, въхожашете, въхождаасте, въхождасте, въходѣасте, въходѣсте, въхожасте, въходѧсте
въходт -въхождѫ -въходш несв 1. Влизам във вътрешността, вътре в нещо ꙇ ѣможе колжъдо въхождааше. вь вьс л въ градꙑ л въ села. на распѫтхъ полагаахѫ недѫжънꙑѩ М Мк 6.56 З горе вамъ кънкьѩ (!)  фарсѣ. лцемѣр. ѣко ꙁатварѣате цсрстве нбское прѣдъ лвкъ. вꙑ бо не въход(д)те. н въходѧштхъ оставлѣате вънт М Мт 23.14 ЗI въ пръвѫѫ скнѫ вꙑнѫ въхождахѫ ере слѹжбꙑ съдѣваѫще Е 29а 13 оці наші ... прогнѣвашѩ въходѩще въ ръмьное море СП 105.7 вдѣхъ ...  въходꙙште подъ водоѭ комѹ вь н҄е. ꙁмештетъ  вънъ С 128.26 въ недѣл҄ѫ прьвѣ вьсѣхъ въхождааше вь цръкꙿве С 285.10 2. Преминавам, прониквам през [врата и под.] вьндѣте ѫꙁъкꙑм вратꙑ. ѣко пространа врата  шрокъ пѫть. въводѧ въ пагѹбѫ. ꙇ мъноѕ сѫтъ въходѧщ мъ М Мт 7.13 З А  вратомъ ꙁатвореномъ гда велтъ въходт С 465.10 3. Промъквам се, вмъквам се някъде пеал вѣка сего. ꙇ лесть богатьстве  о прохъ похот въходѧштѧ. подавлѣѭтъ слово. ꙇ бес плода бꙑваатъ М Мк 4.19 З по то помꙑшленѣ въходѧтъ въ срдца ваша М Лк 24.38 отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть. любодѣане. мьже стꙑн тѣлесънаа сꙿкврънтъ сѧ. нестотꙑ СЕ 89а 8 да вѣсі. ѣко пріемлѫштеі стꙑхъ таінъ. недостоіно. въ тꙑ наіскорѣе въходітъ дьѣволъ. ѣкоже тогда въ іюдѫ К 8а 37 Поемам се, поглъщам се. ньтоже естъ еже отъ вьнѣѫдѹ лвка. въходѧ во нь можетъ оскврънт . нъ ꙇсходѧштаа ꙁ него та сѫтъ скврънѧштаа лка М Мк 7.15 З 4. Прич. сег. деят. като същ. a) въходѧ м ед a) ὁ εἰσπορευόμενος, ὁ εἰσερχόμενος Този, който влиза, прониква някъде нктоже ѹбо свѣтлънка въжегъ въ съкровѣ полагаатъ. н подъ спѫдомь. нъ на свѣштънцѣ да въходѧште вдѧтъ свѣтъ М Лк 11.33 З не въходѧ двьрьм въ дворъ овь. нъ прѣлаꙁѧ нѫдѹ. тъ тать естъ  раꙁбонкъ М Йо 10.1—2 З А b) въходѧще ср ед το εἰσερχόμενον Това, което се поема, поглъща не въходѧщее въ ѹста скврънтъ лвка. нъ сходѧщее ꙁъ ѹстъ то скврънтъ лвка М Мт 15.11 З 5. Допуснат съм, приет съм някъде же ловѣц благодѣтѭ бжѭ въходꙙтъ въ цѣсарьство небесъско. гоже тꙑ лхъ с С 12.1 ꙗже жена слꙑшавъш божьствънааго сего їѡана благодат желааше ѹбо поклонт сꙙ мѹ. ѹвѣдѣвъш же ꙗко не въꙁможьно стъ въходт женѣ въ манастꙑрь ... молꙗаше сего поѧт  С 298.11 Влизам, отивам при някого. слꙑшавъ же то кнꙙꙁъ повелѣ въсадіт ꙗ въ темнцѫ ...  не дат нкомѹже отъ крьстꙗнъ въходт к н҄ма С 181.29 съ многоѭ тврьдьѭ. съвꙙꙁанъ дръжмъ слꙑша. господьстѣ ноꙁѣ въходꙙшт къ съвꙙꙁьн҄емь С 468.3 6. Възлизам, възкачвам се по кѡнънѣ тръстаго въходѧтъ пѣвъц. на амбонъ  глѧтъ Е 30б 12 Влизам, качвам се [в лодка и под.]. ꙇ въходѧштю емѹ въ ладцѫ. молѣаше  бѣснъновавꙑ сѧ. да не б съ нмь бꙑлъ М Мк 5.18 З М З А СК Е СП СЕ К С Гр εἰσπορεύομαι εἰσέρχομαι εἴσειμι [εἰσιέναι] ἀναβαίνω ἐνάλλομαι ἅλλομαι ἐπιπηδάω κατέρχομαι ἀνερχομαι ἐμβαίνω въходіт Нвб входя книж остар ОА ВА РБЕ вхождам ВА Дюв РБЕ