Исторически речник
вътрътърат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вътрътъратвътрътъраѭ, вътрътъраѫ, вътрътъраѧ, вътрътъраювътрътъраш, вътрътъраеш, вътрътъраашвътрътъратъ, вътрътъраетъ, вътрътъраатъ, вътрътърать, вътрътъраеть, вътрътъраать, вътрътърат, вътрътърает, вътрътъраатвътрътърамъ, вътрътъраемъ, вътрътъраамъ, вътрътърамь, вътрътъраемь, вътрътъраамь, вътрътърам, вътрътъраем, вътрътъраам, вътрътърамо, вътрътъраемо, вътрътъраамовътрътърате, вътрътъраете, вътрътъраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вътрътъраѭтъ, вътрътъраѫтъ, вътрътъраѧтъ, вътрътъраютъ, вътрътъраѭть, вътрътъраѫть, вътрътъраѧть, вътрътърають, вътрътъраѭт, вътрътъраѫт, вътрътъраѧт, вътрътъраютвътрътъравѣ, вътрътъраевѣ, вътрътъраавѣвътрътърата, вътрътъраета, вътрътъраатавътрътърате, вътрътъраете, вътрътъраатевътрътъравътрътъра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вътрътърамъ, вътрътърамь, вътрътърамвътрътъратевътрътъравѣвътрътъратавътрътърахъ, вътрътърахь, вътрътърахвътрътъра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вътрътъравътрътърахомъ, вътрътърахомь, вътрътърахом, вътрътърахмꙑвътрътърастевътрътърашѧ, вътрътърашѫ, вътрътъраша, вътрътъраше, вътрътърахѫвътрътъраховѣвътрътъраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вътрътърастевътрътъраахъ, вътрътърахъ, вътрътъраахь, вътрътърахь, вътрътъраах, вътрътърахвътрътърааше, вътрътърашевътрътърааше, вътрътърашевътрътъраахомъ, вътрътърахомъ, вътрътъраахомь, вътрътърахомь, вътрътъраахом, вътрътърахомвътрътъраашете, вътрътърашете, вътрътъраасте, вътрътърасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вътрътъраахѫ, вътрътърахѫ, вътрътъраахѹ, вътрътърахѹвътрътърааховѣ, вътрътъраховѣвътрътъраашета, вътрътърашета, вътрътърааста, вътрътъраставътрътъраашете, вътрътърашете, вътрътъраасте, вътрътърасте
вътрътърат -вътрътъраѭ -вътрътъраш св Изпратя някого в ада бъ же еднъ прꙁраетъ. съвѧꙁаѩ вꙿсѧ ѹрцаѭщѧѩ своего обраꙁа.  съвѣщаваѭщѧѩ на нь ѫꙁам въ тъмѫ вътрътъравъ СЕ 55а 8—9 Изч СЕ От гр ταρταρόω Нвб Срв тартар ’ад’ ОА ВА БТР