Исторически речник
въсѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсѣствъсѧдѫ, въсѧдѹвъсѧдешвъсѧдетъ, въсѧдеть, въсѧдетвъсѧдемъ, въсѧдемь, въсѧдем, въсѧдемовъсѧдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсѧдѫтъ, въсѧдѹтъ, въсѧдѫть, въсѧдѹть, въсѧдѫт, въсѧдѹтвъсѧдевѣвъсѧдетавъсѧдетевъсѧдвъсѧд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсѧдѣмъ, въсѧдѣмь, въсѧдѣмвъсѧдѣтевъсѧдѣвѣвъсѧдѣтавъсѣдъ, въсѣдохъ, въсѣдь, въсѣдохь, въсѣдохвъсѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсѣдевъсѣдомъ, въсѣдохомъ, въсѣдомь, въсѣдохомь, въсѣдохомвъсѣдете, въсѣдостевъсѣдѫ, въсѣдошѧ, въсѣдошѫ, въсѣдоша, въсѣдошевъсѣдовѣ, въсѣдоховѣвъсѣдета, въсѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсѣдете, въсѣдосте*въсѧдѣахъ*въсѧдѣаше*въсѧдѣаше*въсѧдѣахомъ*въсѧдѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въсѧдѣахѫ*въсѧдѣаховѣ*въсѧдѣашета*въсѧдѣашете
въсѣст -въсѧдѫ -въсѧдеш св 1. Възседна, яхна [кон, магаре] обрѣтъ же с осьлѧ вьсѣде на не. ѣкоже естъ псано М Йо 12.14 З А СК ѡтъ ꙁапрѣштеніѣ твоего бже іѣковль. въꙁдрѣмашѩ сѩ въсѣдъшеі на конѩ СП 75.7 се цѣсарь тво грꙙдетъ т правьдвъ.  съпасаѧ. тъ кротъкъ  вьсѣдъ на осьлꙙ  жрѣбꙙ осьлꙙтно С 337.6—7 нѣ л вьсѣлъ на осьлꙙ С 337.13 2. Вляза, седна, настаня се [в кораб и под] гла мъ смонъ петръ. ꙇдѫ рꙑбъ ловтъ. глашѧ емѹ. ꙇдемъ  мꙑ съ тобоѭ. ꙇ ꙁдѫ.  вьсѣдѫ въ корабь абе М Йо 21.3 З А вовода же вьсѣдъ въ корабь хотѣаше прѣт къ антнопол҄ С 150.12—13 вьсѣдъ въ корабь прде въ ерѹсалмъ С 282.13  ꙁде  свꙙтааго гра (!) дꙑ въ своѭ отьнѫ.  вьсѣдъ въ корабь.  малꙑ въ пѫнѫ отъплѹвъ С 293.30—294.1 М З А СК СП С Гр καϑίζω ἐπικαϑίζω. ἐπιβαίνω ἐμβαίνω вьсѣст Нвб въседна остар НГер ДА възседна ОА ВА Бот НТ ЕтМл БТР АР РБЕ ДА