Исторически речник
въсꙑнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсꙑнꙗтвъсꙑнꙗѭ, въсꙑнѣѭ, въсꙑнꙗѫ, въсꙑнѣѫ, въсꙑнꙗѧ, въсꙑнѣѧ, въсꙑнꙗю, въсꙑнѣю, въсꙑнѧю, въсꙑнаѫ, въсꙑнаѧвъсꙑнꙗш, въсꙑнꙗеш, въсꙑнѣш, въсꙑнѣеш, въсꙑнѣаш, въсꙑнѧеш, въсꙑнаешвъсꙑнꙗтъ, въсꙑнꙗетъ, въсꙑнѣтъ, въсꙑнѣетъ, въсꙑнѣатъ, въсꙑнꙗть, въсꙑнꙗеть, въсꙑнѣть, въсꙑнѣеть, въсꙑнѣать, въсꙑнꙗт, въсꙑнꙗет, въсꙑнѣт, въсꙑнѣет, въсꙑнѣат, въсꙑнѧетъ, въсꙑнѧеть, въсꙑнѧет, въсꙑнаетъ, въсꙑнаеть, въсꙑнаетвъсꙑнꙗмъ, въсꙑнꙗемъ, въсꙑнѣмъ, въсꙑнѣемъ, въсꙑнѣамъ, въсꙑнꙗмь, въсꙑнꙗемь, въсꙑнѣмь, въсꙑнѣемь, въсꙑнѣамь, въсꙑнꙗм, въсꙑнꙗем, въсꙑнѣм, въсꙑнѣем, въсꙑнѣам, въсꙑнꙗмо, въсꙑнꙗемо, въсꙑнѣмо, въсꙑнѣемо, въсꙑнѣамо, въсꙑнѧемъ, въсꙑнѧемь, въсꙑнѧем, въсꙑнаемъ, въсꙑнаемь, въсꙑнаем, въсꙑнаемовъсꙑнꙗте, въсꙑнꙗете, въсꙑнѣте, въсꙑнѣете, въсꙑнѣате, въсꙑнѧете, въсꙑнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсꙑнꙗѭтъ, въсꙑнѣѭтъ, въсꙑнѣѫтъ, въсꙑнꙗѫтъ, въсꙑнѣѧтъ, въсꙑнꙗѧтъ, въсꙑнѣютъ, въсꙑнꙗютъ, въсꙑнꙗѭть, въсꙑнѣѭть, въсꙑнѣѫть, въсꙑнꙗѫть, въсꙑнѣѧть, въсꙑнꙗѧть, въсꙑнѣють, въсꙑнꙗють, въсꙑнꙗѭт, въсꙑнѣѭт, въсꙑнѣѫт, въсꙑнꙗѫт, въсꙑнѣѧт, въсꙑнꙗѧт, въсꙑнѣют, въсꙑнꙗют, въсꙑнѧютъ, въсꙑнѧють, въсꙑнѧют, въсꙑнаѫтъ, въсꙑнаѧтъ, въсꙑнаѫть, въсꙑнаѧть, въсꙑнаѫт, въсꙑнаѧтвъсꙑнꙗвѣ, въсꙑнꙗевѣ, въсꙑнѣвѣ, въсꙑнѣевѣ, въсꙑнѣавѣ, въсꙑнѧевѣвъсꙑнꙗта, въсꙑнꙗета, въсꙑнѣта, въсꙑнѣета, въсꙑнѣата, въсꙑнѧетавъсꙑнꙗте, въсꙑнꙗете, въсꙑнѣте, въсꙑнѣете, въсꙑнѣате, въсꙑнѧетевъсꙑнꙗ, въсꙑнѣ, въсꙑнѧ, въсꙑнавъсꙑнꙗ, въсꙑнѣ, въсꙑнѧ, въсꙑна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсꙑнꙗмъ, въсꙑнѣмъ, въсꙑнꙗмь, въсꙑнѣмь, въсꙑнꙗм, въсꙑнѣм, въсꙑнѧмъ, въсꙑнѧмь, въсꙑнѧм, въсꙑнамъ, въсꙑнамь, въсꙑнамвъсꙑнꙗте, въсꙑнѣте, въсꙑнѧте, въсꙑнатевъсꙑнꙗвѣ, въсꙑнѣвѣ, въсꙑнѧвѣ, въсꙑнавѣвъсꙑнꙗта, въсꙑнѣта, въсꙑнѧта, въсꙑнатавъсꙑнꙗхъ, въсꙑнѣхъ, въсꙑнꙗхь, въсꙑнѣхь, въсꙑнꙗх, въсꙑнѣх, въсꙑнѧхъ, въсꙑнѧхь, въсꙑнѧх, въсꙑнахъ, въсꙑнахь, въсꙑнахвъсꙑнꙗ, въсꙑнѣ, въсꙑнѧ, въсꙑна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсꙑнꙗ, въсꙑнѣ, въсꙑнѧ, въсꙑнавъсꙑнꙗхомъ, въсꙑнѣхомъ, въсꙑнꙗхомь, въсꙑнѣхомь, въсꙑнꙗхом, въсꙑнѣхом, въсꙑнꙗхмꙑ, въсꙑнѣхмꙑ, въсꙑнѧхомъ, въсꙑнѧхомь, въсꙑнѧхом, въсꙑнахомъ, въсꙑнахомь, въсꙑнахом, въсꙑнахмꙑвъсꙑнꙗсте, въсꙑнѣсте, въсꙑнѧсте, въсꙑнастевъсꙑнꙗшѧ, въсꙑнашѧ, въсꙑнѣшѧ, въсꙑнꙗшѫ, въсꙑнашѫ, въсꙑнѣшѫ, въсꙑнꙗша, въсꙑнѣша, въсꙑнꙗше, въсꙑнаше, въсꙑнѣше, въсꙑнꙗхѫ, въсꙑнѣхѫ, въсꙑнахѫ, въсꙑнѧшавъсꙑнꙗховѣ, въсꙑнѣховѣ, въсꙑнѧховѣ, въсꙑнаховѣвъсꙑнꙗста, въсꙑнѣста, въсꙑнѧста, въсꙑнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсꙑнꙗсте, въсꙑнѣсте, въсꙑнѧсте, въсꙑнастевъсꙑнꙗахъ, въсꙑнꙗхъ, въсꙑнꙗах, въсꙑнаахъ, въсꙑнахъ, въсꙑнаахь, въсꙑнахь, въсꙑнꙗхь, въсꙑнꙗх, въсꙑнаах, въсꙑнѧхъ, въсꙑнѧхь, въсꙑнѧхвъсꙑнꙗаше, въсꙑнꙗше, въсꙑнааше, въсꙑнаше, въсꙑнѧшевъсꙑнꙗаше, въсꙑнꙗше, въсꙑнааше, въсꙑнаше, въсꙑнѧшевъсꙑнꙗахомъ, въсꙑнꙗхомъ, въсꙑнаахомъ, въсꙑнахомъ, въсꙑнꙗахомь, въсꙑнꙗхомь, въсꙑнаахомь, въсꙑнахомь, въсꙑнꙗахом, въсꙑнꙗхом, въсꙑнаахом, въсꙑнахом, въсꙑнѧхомъ, въсꙑнѧхомь, въсꙑнѧхомвъсꙑнꙗашете, въсꙑнꙗшете, въсꙑнꙗасте, въсꙑнꙗсте, въсꙑнаашете, въсꙑнашете, въсꙑнаасте, въсꙑнасте, въсꙑнѧшете, въсꙑнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсꙑнꙗахѫ, въсꙑнꙗхѫ, въсꙑнꙗахѹ, въсꙑнꙗхѹ, въсꙑнаахѫ, въсꙑнахѫ, въсꙑнаахѹ, въсꙑнахѹ, въсꙑнѧхѹвъсꙑнꙗаховѣ, въсꙑнꙗховѣ, въсꙑнааховѣ, въсꙑнаховѣ, въсꙑнѧховѣвъсꙑнꙗашета, въсꙑнꙗшета, въсꙑнꙗаста, въсꙑнꙗста, въсꙑнѧшета, въсꙑнѧста, въсꙑнаашета, въсꙑнашета, въсꙑнааста, въсꙑнаставъсꙑнꙗашете, въсꙑнꙗшете, въсꙑнꙗасте, въсꙑнꙗсте, въсꙑнѧшете, въсꙑнѧсте, въсꙑнаашете, въсꙑнашете, въсꙑнаасте, въсꙑнасте
въсꙑнꙗт -въсꙑнꙗѭ -въсꙑнꙗш несв Разказвам в последователен ред [притча, разказ]; нанизвам, нареждам [прен.] се же  рее л пртьеѭ съкаꙁаѧ.  вьсꙑнꙗѧ ѭ л покаꙁаѧ. ꙗко аште  ловѣколюбьц бѫдемъ по съмрьт. нꙿтоже отъ того пробрꙙштемъ на ѹбѣжан С 374.3 Изч С Гр ὑφαίνω вьсꙑнꙗт Нвб Ø