Исторически речник
въсхѹлꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсхѹлꙗтвъсхѹлꙗѭ, въсхѹлѣѭ, въсхѹлꙗѫ, въсхѹлѣѫ, въсхѹлꙗѧ, въсхѹлѣѧ, въсхѹлꙗю, въсхѹлѣю, въсхѹлѧю, въсхѹлаѫ, въсхѹлаѧвъсхѹлꙗш, въсхѹлꙗеш, въсхѹлѣш, въсхѹлѣеш, въсхѹлѣаш, въсхѹлѧеш, въсхѹлаешвъсхѹлꙗтъ, въсхѹлꙗетъ, въсхѹлѣтъ, въсхѹлѣетъ, въсхѹлѣатъ, въсхѹлꙗть, въсхѹлꙗеть, въсхѹлѣть, въсхѹлѣеть, въсхѹлѣать, въсхѹлꙗт, въсхѹлꙗет, въсхѹлѣт, въсхѹлѣет, въсхѹлѣат, въсхѹлѧетъ, въсхѹлѧеть, въсхѹлѧет, въсхѹлаетъ, въсхѹлаеть, въсхѹлаетвъсхѹлꙗмъ, въсхѹлꙗемъ, въсхѹлѣмъ, въсхѹлѣемъ, въсхѹлѣамъ, въсхѹлꙗмь, въсхѹлꙗемь, въсхѹлѣмь, въсхѹлѣемь, въсхѹлѣамь, въсхѹлꙗм, въсхѹлꙗем, въсхѹлѣм, въсхѹлѣем, въсхѹлѣам, въсхѹлꙗмо, въсхѹлꙗемо, въсхѹлѣмо, въсхѹлѣемо, въсхѹлѣамо, въсхѹлѧемъ, въсхѹлѧемь, въсхѹлѧем, въсхѹлаемъ, въсхѹлаемь, въсхѹлаем, въсхѹлаемовъсхѹлꙗте, въсхѹлꙗете, въсхѹлѣте, въсхѹлѣете, въсхѹлѣате, въсхѹлѧете, въсхѹлаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсхѹлꙗѭтъ, въсхѹлѣѭтъ, въсхѹлѣѫтъ, въсхѹлꙗѫтъ, въсхѹлѣѧтъ, въсхѹлꙗѧтъ, въсхѹлѣютъ, въсхѹлꙗютъ, въсхѹлꙗѭть, въсхѹлѣѭть, въсхѹлѣѫть, въсхѹлꙗѫть, въсхѹлѣѧть, въсхѹлꙗѧть, въсхѹлѣють, въсхѹлꙗють, въсхѹлꙗѭт, въсхѹлѣѭт, въсхѹлѣѫт, въсхѹлꙗѫт, въсхѹлѣѧт, въсхѹлꙗѧт, въсхѹлѣют, въсхѹлꙗют, въсхѹлѧютъ, въсхѹлѧють, въсхѹлѧют, въсхѹлаѫтъ, въсхѹлаѧтъ, въсхѹлаѫть, въсхѹлаѧть, въсхѹлаѫт, въсхѹлаѧтвъсхѹлꙗвѣ, въсхѹлꙗевѣ, въсхѹлѣвѣ, въсхѹлѣевѣ, въсхѹлѣавѣ, въсхѹлѧевѣвъсхѹлꙗта, въсхѹлꙗета, въсхѹлѣта, въсхѹлѣета, въсхѹлѣата, въсхѹлѧетавъсхѹлꙗте, въсхѹлꙗете, въсхѹлѣте, въсхѹлѣете, въсхѹлѣате, въсхѹлѧетевъсхѹлꙗ, въсхѹлѣ, въсхѹлѧ, въсхѹлавъсхѹлꙗ, въсхѹлѣ, въсхѹлѧ, въсхѹла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсхѹлꙗмъ, въсхѹлѣмъ, въсхѹлꙗмь, въсхѹлѣмь, въсхѹлꙗм, въсхѹлѣм, въсхѹлѧмъ, въсхѹлѧмь, въсхѹлѧм, въсхѹламъ, въсхѹламь, въсхѹламвъсхѹлꙗте, въсхѹлѣте, въсхѹлѧте, въсхѹлатевъсхѹлꙗвѣ, въсхѹлѣвѣ, въсхѹлѧвѣ, въсхѹлавѣвъсхѹлꙗта, въсхѹлѣта, въсхѹлѧта, въсхѹлатавъсхѹлꙗхъ, въсхѹлѣхъ, въсхѹлꙗхь, въсхѹлѣхь, въсхѹлꙗх, въсхѹлѣх, въсхѹлѧхъ, въсхѹлѧхь, въсхѹлѧх, въсхѹлахъ, въсхѹлахь, въсхѹлахвъсхѹлꙗ, въсхѹлѣ, въсхѹлѧ, въсхѹла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсхѹлꙗ, въсхѹлѣ, въсхѹлѧ, въсхѹлавъсхѹлꙗхомъ, въсхѹлѣхомъ, въсхѹлꙗхомь, въсхѹлѣхомь, въсхѹлꙗхом, въсхѹлѣхом, въсхѹлꙗхмꙑ, въсхѹлѣхмꙑ, въсхѹлѧхомъ, въсхѹлѧхомь, въсхѹлѧхом, въсхѹлахомъ, въсхѹлахомь, въсхѹлахом, въсхѹлахмꙑвъсхѹлꙗсте, въсхѹлѣсте, въсхѹлѧсте, въсхѹластевъсхѹлꙗшѧ, въсхѹлашѧ, въсхѹлѣшѧ, въсхѹлꙗшѫ, въсхѹлашѫ, въсхѹлѣшѫ, въсхѹлꙗша, въсхѹлѣша, въсхѹлꙗше, въсхѹлаше, въсхѹлѣше, въсхѹлꙗхѫ, въсхѹлѣхѫ, въсхѹлахѫ, въсхѹлѧшавъсхѹлꙗховѣ, въсхѹлѣховѣ, въсхѹлѧховѣ, въсхѹлаховѣвъсхѹлꙗста, въсхѹлѣста, въсхѹлѧста, въсхѹласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсхѹлꙗсте, въсхѹлѣсте, въсхѹлѧсте, въсхѹластевъсхѹлꙗахъ, въсхѹлꙗхъ, въсхѹлꙗах, въсхѹлаахъ, въсхѹлахъ, въсхѹлаахь, въсхѹлахь, въсхѹлꙗхь, въсхѹлꙗх, въсхѹлаах, въсхѹлѧхъ, въсхѹлѧхь, въсхѹлѧхвъсхѹлꙗаше, въсхѹлꙗше, въсхѹлааше, въсхѹлаше, въсхѹлѧшевъсхѹлꙗаше, въсхѹлꙗше, въсхѹлааше, въсхѹлаше, въсхѹлѧшевъсхѹлꙗахомъ, въсхѹлꙗхомъ, въсхѹлаахомъ, въсхѹлахомъ, въсхѹлꙗахомь, въсхѹлꙗхомь, въсхѹлаахомь, въсхѹлахомь, въсхѹлꙗахом, въсхѹлꙗхом, въсхѹлаахом, въсхѹлахом, въсхѹлѧхомъ, въсхѹлѧхомь, въсхѹлѧхомвъсхѹлꙗашете, въсхѹлꙗшете, въсхѹлꙗасте, въсхѹлꙗсте, въсхѹлаашете, въсхѹлашете, въсхѹлаасте, въсхѹласте, въсхѹлѧшете, въсхѹлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсхѹлꙗахѫ, въсхѹлꙗхѫ, въсхѹлꙗахѹ, въсхѹлꙗхѹ, въсхѹлаахѫ, въсхѹлахѫ, въсхѹлаахѹ, въсхѹлахѹ, въсхѹлѧхѹвъсхѹлꙗаховѣ, въсхѹлꙗховѣ, въсхѹлааховѣ, въсхѹлаховѣ, въсхѹлѧховѣвъсхѹлꙗашета, въсхѹлꙗшета, въсхѹлꙗаста, въсхѹлꙗста, въсхѹлѧшета, въсхѹлѧста, въсхѹлаашета, въсхѹлашета, въсхѹлааста, въсхѹластавъсхѹлꙗашете, въсхѹлꙗшете, въсхѹлꙗасте, въсхѹлꙗсте, въсхѹлѧшете, въсхѹлѧсте, въсхѹлаашете, въсхѹлашете, въсхѹлаасте, въсхѹласте
въсхѹлꙗт -въсхѹлꙗѭ -въсхѹлꙗш несв Похулвам, хуля, ругая, обвинявам  ꙗкоже агнꙙ прѣдъ стргѫштїмъ го беꙁъ гласа. не протвꙙ сꙙ. не прѣрѣкаѧ. хѹлмъ не въꙁъхѹлꙗаше. страждꙙ не прѣштааше С 481.8—9 Изч С Гр ἀντιλοιδορέω въꙁъхѹлꙗт Нвб Срв възхулвам, възхуля ЕтМл