Исторически речник
въсхотѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсхотѣтвъсхощѫ, въсхъщѫ, въсхощѹ, въсхъщѹвъсхощеш, въсхъщешвъсхощетъ, въсхъщетъ, въсхощеть, въсхъщеть, въсхощет, въсхъщетвъсхощемъ, въсхъщомъ, въсхощемь, въсхъщомь, въсхощем, въсхъщом, въсхощемо, въсхъщомовъсхощете, въсхъщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсхотѧтъ, въсхътѧтъ, въсхотѧть, въсхътѧть, въсхотѧт, въсхътѧтвъсхощевѣ, въсхъщевѣвъсхощета, въсхъщетавъсхощете, въсхъщетевъсхощ, въсхъщвъсхщ, въсхъщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсхощмъ, въсхъщмъ, въсхощмь, въсхъщмь, въсхощм, въсхъщмвъсхощте, въсхъщтевъсхощвѣ, въсхъщвѣвъсхощта, въсхъщтавъсхотѣхъ, въсхътѣхъ, въсхотѣхь, въсхътѣхь, въсхотѣх, въсхътѣхвъсхотѣ, въсхътѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсхотѣ, въсхътѣвъсхотѣхомъ, въсхътѣхомъ, въсхотѣхомь, въсхътѣхомь, въсхотѣхом, въсхътѣхом, въсхотѣхмꙑ, въсхътѣхмꙑвъсхотѣсте, въсхътѣстевъсхотѣшѧ, въсхътѣшѧ, въсхотѣшѫ, въсхътѣшѫ, въсхотѣша, въсхътѣша, въсхотѣше, въсхътѣше, въсхотѣхѫ, въсхътѣхѫвъсхотѣховѣ, въсхътѣховѣвъсхотѣста, въсхътѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсхотѣсте, въсхътѣстевъсхотѣахъ, въсхотѣхъ, въсхътѣахъ, въсхотѣахь, въсхотѣхь, въсхътѣахь, въсхотѣах, въсхотѣх, въсхътѣах, въсхотѧхъ, въсхотѧхь, въсхотѧхвъсхотѣаше, въсхотѣше, въсхътѣаше, въсхотѧшевъсхотѣаше, въсхотѣше, въсхътѣаше, въсхотѧшевъсхотѣахомъ, въсхотѣхомъ, въсхътѣахомъ, въсхотѣахомь, въсхотѣхомь, въсхътѣахомь, въсхотѣахом, въсхотѣхом, въсхътѣахом, въсхотѧхомъ, въсхотѧхомь, въсхотѧхомвъсхотѣашете, въсхотѣшете, въсхътѣшете, въсхотѣасте, въсхотѣсте, въсхътѣсте, въсхотѧшете, въсхотѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсхотѣахѫ, въсхотѣхѫ, въсхътѣахѫ, въсхотѣахѹ, въсхотѣхѹ, въсхътѣахѹ, въсхотѧхѹвъсхотѣаховѣ, въсхотѣховѣ, въсхътѣаховѣ, въсхотѧховѣвъсхотѣашета, въсхотѣшета, въсхътѣашета, въсхотѣаста, въсхотѣста, въсхътѣста, въсхотѧшета, въсхотѧставъсхотѣашете, въсхотѣшете, въсхътѣашете, въсхотѣасте, въсхотѣсте, въсхътѣсте, въсхотѧшете, въсхотѧсте
въсхотѣт -въсхощѫ -въсхощеш св 1. Пожелая, поискам нещо жрътвꙑ ї пріношеньѣ не въсхотѣ СП 39.7 ъто бо мі естъ на нбсі. і отъ тебе ъто въсхотѣхъ на ꙁемлі СП 72.25 бъ же нашь на нбсе ї на ꙁемлі вьсѣ елко вьсхотѣ сътвор СП 113.11 В съчет.с друг глагол в инфинитив — поискам, пожелая да извърша действието, означено с този глагол. коль кратꙑ въсхотѣхъ събърат ѧда твоѣ. ѣкоже събраатъ кокошъ птенъцѧ своѩ подъ крлѣ М Мт 23.37 З А ꙇ прскръбенъ бꙑстъ цсрь ꙁа клѧтвꙑ.  въꙁлежѧщхъ съ нмъ не въсхотѣ отърещ сѧ е М Мк 6.26 З А аште лі онъ не въсхотѣ. пріѩт балъства. балі неповінънь. ꙇже не хотѣ послѹшат К 5а 40 тꙑ же же ꙁълоꙁьлѣ въсплаеш. ꙗко не въсхотѣ ѹвѣдѣт стннааго ба ... сне сотоннъ С 115.24 2. Обикна, харесам някого или нещо  бъстъ гь подьѩтель моі.  въꙁвед мѩ на шіротѫ. ꙁбаві мѩ ѣко въ.схотѣ [!] мѩ СП 17.20  въсхощетъ цръ добротѣ твоеі. ѣко тъ естъ гъ бъ твоі СП 44.12 блаженъ мѫжь боѩї сѩ гѣ. въ ꙁаповѣдехъ его въсхоштетъ ѕѣло СП 111.1 Срв.СЕ 11b 13 М З А СК Б О СП СЕ К С Гр ϑέλω ἐϑέλω βούλομαι ἐπιϑυμέω вьсхотѣт Нвб Срв ща, щеш, ОА ВА БТР