Исторически речник
въстѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстѫпатвъстѫпаѭ, въстѫпаѫ, въстѫпаѧ, въстѫпаювъстѫпаш, въстѫпаеш, въстѫпаашвъстѫпатъ, въстѫпаетъ, въстѫпаатъ, въстѫпать, въстѫпаеть, въстѫпаать, въстѫпат, въстѫпает, въстѫпаатвъстѫпамъ, въстѫпаемъ, въстѫпаамъ, въстѫпамь, въстѫпаемь, въстѫпаамь, въстѫпам, въстѫпаем, въстѫпаам, въстѫпамо, въстѫпаемо, въстѫпаамовъстѫпате, въстѫпаете, въстѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстѫпаѭтъ, въстѫпаѫтъ, въстѫпаѧтъ, въстѫпаютъ, въстѫпаѭть, въстѫпаѫть, въстѫпаѧть, въстѫпають, въстѫпаѭт, въстѫпаѫт, въстѫпаѧт, въстѫпаютвъстѫпавѣ, въстѫпаевѣ, въстѫпаавѣвъстѫпата, въстѫпаета, въстѫпаатавъстѫпате, въстѫпаете, въстѫпаатевъстѫпавъстѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстѫпамъ, въстѫпамь, въстѫпамвъстѫпатевъстѫпавѣвъстѫпатавъстѫпахъ, въстѫпахь, въстѫпахвъстѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстѫпавъстѫпахомъ, въстѫпахомь, въстѫпахом, въстѫпахмꙑвъстѫпастевъстѫпашѧ, въстѫпашѫ, въстѫпаша, въстѫпаше, въстѫпахѫвъстѫпаховѣвъстѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстѫпастевъстѫпаахъ, въстѫпахъ, въстѫпаахь, въстѫпахь, въстѫпаах, въстѫпахвъстѫпааше, въстѫпашевъстѫпааше, въстѫпашевъстѫпаахомъ, въстѫпахомъ, въстѫпаахомь, въстѫпахомь, въстѫпаахом, въстѫпахомвъстѫпаашете, въстѫпашете, въстѫпаасте, въстѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстѫпаахѫ, въстѫпахѫ, въстѫпаахѹ, въстѫпахѹвъстѫпааховѣ, въстѫпаховѣвъстѫпаашета, въстѫпашета, въстѫпааста, въстѫпаставъстѫпаашете, въстѫпашете, въстѫпаасте, въстѫпасте
въстѫпат -въстѫпаѭ -въстѫпаш несв Влизам, пристъпвам, встъпвам  ꙗкоже се вьлаꙁꙙште въ бъран въкѹпѣ мена своꙗ глагол҄ѫштъ.  на мѣсто бьранꙗ въстѫпаѭтъ С 86.14—15 Навлизам, нахлувам. отъгонма бо топлота отъ конецъ тѣла.  въбѣгаѭшт въ глѫбнѫ ꙙст. оть н҄хъже отъстѫпла. мрьтвꙑ оставьꙗтъ. а в н҄ꙙже въстѫпатъ болѣꙁн въностъ С 89.28 въстѫпат въ плесньц ὑποδύομαι τὰ σανδάλια При църковния обред приемане на монашество — обувам сандали брⷮ҇а наⷲ҇ сь. въстѫпаетъ вь плесньц въ ѹготованое евћле мрѹ. въ мѧ оца  сна СЕ 97а 14 СЕ С Гр μεϑίσταμαι συνωϑέομαι Нвб Срв встъпям остар ОА ВА НГер РБЕ встъпвам ОА ВА ЕтМл АР РБЕ встъпя св ОА ВА НГер ЕтМл АР РБЕ