Исторически речник
въстѧꙃатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстѧꙃатвъстѧжѫ, въстѧꙃаѭ, въстѧꙁаѭ, въстѧꙁаѫ, въстѧꙃаѫ, въстѧꙃаѧ, въстѧꙁаѧ, въстѧжѹ, въстѧꙃаю, въстѧꙁаювъстѧжеш, въстѧжꙃаш, въстѧꙃаеш, въстѧꙃааш, въстѧꙁаш, въстѧꙁаеш, въстѧꙁаашвъстѧжетъ, въстѧꙃатъ, въстѧꙃаетъ, въстѧꙃаатъ, въстѧꙁатъ, въстѧꙁаетъ, въстѧꙁаатъ, въстѧжеть, въстѧꙃать, въстѧꙃаеть, въстѧꙃаать, въстѧꙁать, въстѧꙁаеть, въстѧꙁаать, въстѧжет, въстѧꙃат, въстѧꙃает, въстѧꙃаат, въстѧꙁат, въстѧꙁает, въстѧꙁаатвъстѧжемъ, въстѧꙃамъ, въстѧꙃаемъ, въстѧꙃаамъ, въстѧꙁамъ, въстѧꙁаемъ, въстѧꙁаамъ, въстѧжемь, въстѧꙃамь, въстѧꙃаемь, въстѧꙃаамь, въстѧꙁамь, въстѧꙁаемь, въстѧꙁаамь, въстѧжем, въстѧꙃам, въстѧꙃаем, въстѧꙃаам, въстѧꙁам, въстѧꙁаем, въстѧꙁаам, въстѧжемо, въстѧꙃамо, въстѧꙃаемо, въстѧꙃаамо, въстѧꙁамо, въстѧꙁаемо, въстѧꙁаамовъстѧжете, въстѧꙃате, въстѧꙃаете, въстѧꙃаате, въстѧꙁате, въстѧꙁаете, въстѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстѧжѫтъ, въстѧꙃаѭтъ, въстѧꙁаѭтъ, въстѧꙃаѫтъ, въстѧꙁаѫтъ, въстѧꙃаѧтъ, въстѧꙁаѧтъ, въстѧжѹтъ, въстѧꙃаютъ, въстѧꙁаютъ, въстѧжѫть, въстѧꙃаѭть, въстѧꙁаѭть, въстѧꙃаѫть, въстѧꙁаѫть, въстѧꙃаѧть, въстѧꙁаѧть, въстѧжѹть, въстѧꙃають, въстѧꙁають, въстѧжѫт, въстѧꙃаѭт, въстѧꙁаѭт, въстѧꙃаѫт, въстѧꙁаѫт, въстѧꙃаѧт, въстѧꙁаѧт, въстѧжѹт, въстѧꙃают, въстѧꙁаютвъстѧжевѣ, въстѧꙃавѣ, въстѧꙃаевѣ, въстѧꙃаавѣ, въстѧꙁавѣ, въстѧꙁаевѣ, въстѧꙁаавѣвъстѧжета, въстѧꙃата, въстѧꙃаета, въстѧꙃаата, въстѧꙁата, въстѧꙁаета, въстѧꙁаатавъстѧжете, въстѧꙃате, въстѧꙃаете, въстѧꙃаате, въстѧꙁате, въстѧꙁаете, въстѧꙁаатевъстѧж, въстѧꙃа, въстѧꙁавъстѧж, въстѧꙃа, въстѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстѧжмъ, въстѧꙃамъ, въстѧꙁамъ, въстѧжѣмъ, въстѧжамъ, въстѧжмь, въстѧꙃамь, въстѧꙁамь, въстѧжѣмь, въстѧжамь, въстѧжм, въстѧꙃам, въстѧꙁам, въстѧжѣм, въстѧжамвъстѧжте, въстѧꙃате, въстѧꙁате, въстѧжѣте, въстѧжатевъстѧжвѣ, въстѧꙃавѣ, въстѧꙁавѣ, въстѧжѣвѣ, въстѧжавѣвъстѧжта, въстѧꙃата, въстѧꙁата, въстѧжѣта, въстѧжатавъстѧꙃахъ, въстѧꙁахъ, въстѧꙃахь, въстѧꙁахьвъстѧꙃа, въстѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстѧꙃа, въстѧꙁавъстѧꙃахомъ, въстѧꙁахомъ, въстѧꙃахомь, въстѧꙁахомь, въстѧꙃахом, въстѧꙁахом, въстѧꙃахмꙑ, въстѧꙁахмꙑвъстѧꙃасте, въстѧꙁастевъстѧꙃашѧ, въстѧꙁашѧ, въстѧꙃашѫ, въстѧꙁашѫ, въстѧꙃаша, въстѧꙁаша, въстѧꙃаше, въстѧꙁаше, въстѧꙃахѫ, въстѧꙁахѫвъстѧꙃаховѣ, въстѧꙁаховѣвъстѧꙃаста, въстѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстѧꙃасте, въстѧꙁастевъстѧꙃаахъ, въстѧꙁаахъ, въстѧꙁахъ, въстѧꙃаахь, въстѧꙁаахь, въстѧꙁахь, въстѧꙃаах, въстѧꙁаах, въстѧꙁахвъстѧꙃааше, въстѧꙁааше, въстѧꙁашевъстѧꙃааше, въстѧꙁааше, въстѧꙁашевъстѧꙃаахомъ, въстѧꙁаахомъ, въстѧꙁахомъ, въстѧꙃаахомь, въстѧꙁаахомь, въстѧꙁахомь, въстѧꙃаахом, въстѧꙁаахом, въстѧꙁахомвъстѧꙃаашете, въстѧꙁаашете, въстѧꙁашете, въстѧꙃаасте, въстѧꙁаасте, въстѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстѧꙃаахѫ, въстѧꙁаахѫ, въстѧꙁахѫ, въстѧꙃаахѹ, въстѧꙁаахѹ, въстѧꙁахѹвъстѧꙃааховѣ, въстѧꙁааховѣ, въстѧꙁаховѣвъстѧꙃаашета, въстѧꙁаашета, въстѧꙁашета, въстѧꙃааста, въстѧꙁааста, въстѧꙁаставъстѧꙃаашете, въстѧꙁаашете, въстѧꙁашете, въстѧꙃаасте, въстѧꙁаасте, въстѧꙁасте
въстѧꙃат -въстѧжѫ -въстѧжеш несв Поисквам сметка, отговорност от някого сѫтъ ѹбо же вьсе жт сво лѣнꙙтъ сꙙ. гда же л въстꙙжѫтъ сꙙ отъ насъ глагол҄ѫшть. ꙗко въ годъ съмрьтьнъ оставьѭ трѣбѹѭштмъ С 375.9 ѹ горе мнѣ еда кол гъ. мене грѣшьнааго  ѹбогааго въстꙙжетъ. о скръб схъ пршедꙿшхъ къ мнѣ С 568.13 въстѧꙃат сѧ Изч С Гр ἐγκαλέω Нвб Срв [при]тежавам ОА ВА АР РБЕ