Исторически речник
въстъкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстъкнѫтвъстъкнѫ, въстькнѫ, въстъкнѹ, въстькнѹвъстъкнеш, въстькнешвъстъкнетъ, въстькнетъ, въстъкнеть, въстькнеть, въстъкнет, въстькнетвъстъкнемъ, въстькнемъ, въстъкнемь, въстькнемь, въстъкнем, въстькнемвъстъкнете, въстькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстъкнѫтъ, въстькнѫтъ, въстъкнѹтъ, въстькнѹтъ, въстъкнѫть, въстькнѫть, въстъкнѹть, въстькнѹть, въстъкнѫт, въстькнѫт, въстъкнѹт, въстькнѹтвъстъкневѣ, въстькневѣвъстъкнета, въстькнетавъстъкнете, въстькнетевъстъкн, въстькнвъстъкн, въстькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстъкнѣмъ, въстькнѣмъ, въстъкнѣмь, въстькнѣмь, въстъкнѣм, въстькнѣмвъстъкнѣте, въстькнѣтевъстъкнѣвѣ, въстькнѣвѣвъстъкнѣта, въстькнѣтавъстъкъ, въстъкнѫхъ, въстъкнѹхъ, въстъкохъ, въстькъ, въстькнѫхъ, въстькнѹхъ, въстькохъ, въстъкь, въстъкнѫхь, въстъкнѹхь, въстъкохь, въстькь, въстькнѫхь, въстькнѹхь, въстькохь, въстъкнѫх, въстъкнѹх, въстъкох, въстькнѫх, въстькнѹх, въстькохвъстъкнѫ, въстъкнѹ, въстъе, въстькнѫ, въстькнѹ, въстье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстъкнѫ, въстъкнѹ, въстъе, въстькнѫ, въстькнѹ, въстьевъстъкомъ, въстъкнѫхомъ, въстъкнѹхомъ, въстъкохомъ, въстькомъ, въстькнѫхомъ, въстькнѹхомъ, въстькохомъ, въстъкомь, въстъкнѫхом, въстъкнѹхомь, въстъкохомь, въстькомь, въстькнѫхомь, въстькнѹхомь, въстькохомь, въстъкнѹхом, въстъкохом, въстькнѫхом, въстькнѹхом, въстькохом, въстъкнѫхмꙑ, въстькнѫхмꙑвъстъете, въстъкнѫсте, въстъкнѹсте, въстъкосте, въстьете, въстькнѫсте, въстькнѹсте, въстькостевъстъкнѫшѧ, въстъкнѹшѧ, въстъкѫ, въстъкошѧ, въстькнѫшѧ, въстькнѹшѧ, въстькѫ, въстькошѧ, въстъкнѫшѫ, въстъкошѫ, въстькнѫшѫ, въстькошѫ, въстъкнѫша, въстъкнѹша, въстъкоша, въстькнѫша, въстькнѹша, въстькоша, въстъкнѫше, въстъкнѹше, въстъкоше, въстькнѫше, въстькнѹше, въстькоше, въстъкнѫхѫ, въстькнѫхѫвъстъковѣ, въстъкнѫховѣ, въстъкнѹховѣ, въстъкоховѣ, въстьковѣ, въстькнѫховѣ, въстькнѹховѣ, въстькоховѣвъстъета, въстъкнѫста, въстъкнѹста, въстъкоста, въстьета, въстькнѫста, въстькнѹста, въстькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстъете, въстъкнѫсте, въстъкнѹсте, въстъкосте, въстьете, въстькнѫсте, въстькнѹсте, въстькостевъстъкнѣахъ, въстькнѣахъ, въстъкнѣахь, въстькнѣахь, въстъкнѣах, въстькнѣахвъстъкнѣаше, въстькнѣашевъстъкнѣаше, въстькнѣашевъстъкнѣахомъ, въстькнѣахомъ, въстъкнѣахомь, въстькнѣахомь, въстъкнѣахом, въстькнѣахомвъстъкнѣашете, въстькнѣашете, въстъкнѣасте, въстькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстъкнѣахѫ, въстькнѣахѫ, въстъкнѣахѹ, въстькнѣахѹвъстъкнѣаховѣ, въстькнѣаховѣвъстъкнѣашета, въстькнѣашета, въстъкнѣаста, въстькнѣаставъстъкнѣашете, въстькнѣашете, въстъкнѣасте, въстькнѣасте
въстъкнѫт -въстъкнѫ -въстъкнеш св Набуча, забуча, забия нꙑнꙗ вдш гда мѫтелꙗ съвꙙꙁа. кде же главѫ го въстъе С 462.28 Изч С Гр ἀναρτάω Нвб Срв [на]тъкна ОА ВА БТР АР