Исторически речник
въстрѫбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстрѫбтвъстрѫблѭ, въстрѫблѧ, въстрѫбѧ, въстрѫбьѭ, въстрѫблю, въстрѹблѭ, въстрѹблѧ, въстрѹбѧ, въстрѹбьѭ, въстрѹблювъстрѫбш, въстрѹбшвъстрѫбтъ, въстрѫбть, въстрѫбт, въстрѹбтъ, въстрѹбть, въстрѹбтвъстрѫбмъ, въстрѫбмь, въстрѫбм, въстрѫбмо, въстрѹбмъ, въстрѹбмь, въстрѹбм, въстрѹбмовъстрѫбте, въстрѹбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстрѫбѧтъ, въстрѫбѧть, въстрѫбѧт, въстрѹбѧтъ, въстрѹбѧть, въстрѹбѧтвъстрѫбвѣ, въстрѹбвѣвъстрѫбта, въстрѹбтавъстрѫбте, въстрѹбтевъстрѫб, въстрѹбвъстрѫб, въстрѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстрѫбмъ, въстрѫбмь, въстрѫбм, въстрѹбмъ, въстрѹбмь, въстрѹбмвъстрѫбте, въстрѹбтевъстрѫбвѣ, въстрѹбвѣвъстрѫбта, въстрѹбтавъстрѫбхъ, въстрѫбхь, въстрѫбх, въстрѹбхъ, въстрѹбхь, въстрѹбхвъстрѫб, въстрѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстрѫб, въстрѹбвъстрѫбхомъ, въстрѫбхомь, въстрѫбхом, въстрѫбхмꙑ, въстрѹбхомъ, въстрѹбхомь, въстрѹбхом, въстрѹбхмꙑвъстрѫбсте, въстрѹбстевъстрѫбшѧ, въстрѫбшѫ, въстрѫбша, въстрѫбше, въстрѫбхѫ, въстрѹбшѧ, въстрѹбшѫ, въстрѹбша, въстрѹбшевъстрѫбховѣ, въстрѹбховѣвъстрѫбста, въстрѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстрѫбсте, въстрѹбстевъстрѫблѣахъ, въстрѹбѧхъ, въстрѫблѣахь, въстрѹбѧхь, въстрѫблѣах, въстрѹбѧхвъстрѫблѣаше, въстрѹбѧшевъстрѫблѣаше, въстрѹбѧшевъстрѫблѣахомъ, въстрѹбѧхомъ, въстрѫблѣахомь, въстрѹбѧхомь, въстрѫблѣахом, въстрѹбѧхомвъстрѫблѣашете, въстрѫблѣасте, въстрѹбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстрѫблѣахѫ, въстрѫблѣахѹ, въстрѹбѧхѹвъстрѫблѣаховѣ, въстрѹбѧховѣвъстрѫблѣашета, въстрѫблѣаста, въстрѹбѧставъстрѫблѣашете, въстрѫблѣасте, въстрѹбѧсте
въстрѫбт -въстрѫблѭ -въстрѫбш св 1. Изсвиря с тръба въстрѫбіте на новъ мѣсѩць трѫбоѭ. въ нароіте день праꙁдьніка вашего СП 80.4 ꙗкоже  нѣкꙿде апостолъ глагол҄етъ. въстрѫбтъ бо  мрьтв вьстанѫтъ. беꙁъ стльлѣніа С 318.3 2. Прен. Известя, възвестя егда отрокꙑ ѡсанна въ вꙑшьн҄хъ вьпѭшта цръкꙑ въстрѫбтъ.  свѣтълꙑ тъ боголѣпьнꙑ гласъ къ себѣ првлѣкѫ С 332.16 Разтръбя, разглася нашироко. егда ѹбо творш млостꙑнѭ. не въстрѫб прѣдъ собоѭ. ѣко ѵпокрт творꙙтъ. въ съньмштхъ  въ стъгнахъ. да прославѧтъ сѧ от лвкъ М Мт 6.2 З А Изч М З А СП С Гр σαλπίζω въстрѫбіт Нвб възтръбя книж ОА ВА ЕтМл РБЕ