Исторически речник
въстръгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстръгатвъстръгаѭ, въстръгаѫ, въстръгаѧ, въстръгаювъстръгаш, въстръгаеш, въстръгаашвъстръгатъ, въстръгаетъ, въстръгаатъ, въстръгать, въстръгаеть, въстръгаать, въстръгат, въстръгает, въстръгаатвъстръгамъ, въстръгаемъ, въстръгаамъ, въстръгамь, въстръгаемь, въстръгаамь, въстръгам, въстръгаем, въстръгаам, въстръгамо, въстръгаемо, въстръгаамовъстръгате, въстръгаете, въстръгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстръгаѭтъ, въстръгаѫтъ, въстръгаѧтъ, въстръгаютъ, въстръгаѭть, въстръгаѫть, въстръгаѧть, въстръгають, въстръгаѭт, въстръгаѫт, въстръгаѧт, въстръгаютвъстръгавѣ, въстръгаевѣ, въстръгаавѣвъстръгата, въстръгаета, въстръгаатавъстръгате, въстръгаете, въстръгаатевъстръгавъстръга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстръгамъ, въстръгамь, въстръгамвъстръгатевъстръгавѣвъстръгатавъстръгахъ, въстръгахь, въстръгахвъстръга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстръгавъстръгахомъ, въстръгахомь, въстръгахом, въстръгахмꙑвъстръгастевъстръгашѧ, въстръгашѫ, въстръгаша, въстръгаше, въстръгахѫвъстръгаховѣвъстръгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстръгастевъстръгаахъ, въстръгахъ, въстръгаахь, въстръгахь, въстръгаах, въстръгахвъстръгааше, въстръгашевъстръгааше, въстръгашевъстръгаахомъ, въстръгахомъ, въстръгаахомь, въстръгахомь, въстръгаахом, въстръгахомвъстръгаашете, въстръгашете, въстръгаасте, въстръгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстръгаахѫ, въстръгахѫ, въстръгаахѹ, въстръгахѹвъстръгааховѣ, въстръгаховѣвъстръгаашета, въстръгашета, въстръгааста, въстръгаставъстръгаашете, въстръгашете, въстръгаасте, въстръгасте
въстръгат -въстръгаѭ -въстръгаш несв Откъсвам, изскубвам, изтръгвам [растение] въ то врѣмѧ прде съ сквоꙁѣ сѣанѣ. ѹенц же его въꙁаалкашѧ сѧ.  наѧсѧ въстръгат класꙑ  ѣст М Мт 12.1 З ꙇ наѧсѧ ѹенц его пѫть творт въстръгаѭште класꙑ М Мк 2.23 З А СК онъ же рее н. еда въстръгаѭще плѣвелъ. въстръгнете кѹпъно съ нмь  пшенцѫ М Мт 13.29 З А У Изч М З А СК У Гр τίλλω συλλέγω Нвб Срв [из]тръгвам