Исторически речник
въстрепетат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстрепетатвъстрепещѫ, въстрепещѹвъстрепещешвъстрепещетъ, въстрепещеть, въстрепещетвъстрепещемъ, въстрепещемь, въстрепещем, въстрепещемовъстрепещете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстрепещѫтъ, въстрепещѹтъ, въстрепещѫть, въстрепещѹть, въстрепещѫт, въстрепещѹтвъстрепещевѣвъстрепещетавъстрепещетевъстрепещвъстрепещ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстрепещмъ, въстрепещѣмъ, въстрепещамъ, въстрепещмь, въстрепещѣмь, въстрепещамь, въстрепещм, въстрепещѣм, въстрепещамвъстрепещте, въстрепещѣте, въстрепещатевъстрепещвѣ, въстрепещѣвѣ, въстрепещавѣвъстрепещта, въстрепещѣта, въстрепещатавъстрепетахъ, въстрепетахь, въстрепетахвъстрепета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстрепетавъстрепетахомъ, въстрепетахомь, въстрепетахом, въстрепетахмꙑвъстрепетастевъстрепеташѧ, въстрепеташѫ, въстрепеташа, въстрепеташе, въстрепетахѫвъстрепетаховѣвъстрепетаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстрепетастевъстрепетаахъ, въстрепетахъ, въстрепетаахь, въстрепетахь, въстрепетаах, въстрепетахвъстрепетааше, въстрепеташевъстрепетааше, въстрепеташевъстрепетаахомъ, въстрепетахомъ, въстрепетаахомь, въстрепетахомь, въстрепетаахом, въстрепетахомвъстрепетаашете, въстрепеташете, въстрепетаасте, въстрепетасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстрепетаахѫ, въстрепетахѫ, въстрепетаахѹ, въстрепетахѹвъстрепетааховѣ, въстрепетаховѣвъстрепетаашета, въстрепеташета, въстрепетааста, въстрепетаставъстрепетаашете, въстрепеташете, въстрепетаасте, въстрепетасте
въстрепетат -въстрепещѫ -въстрепещеш св Разтреперя се, разтреса се от страх, ужас ꙁгонтъ тѧ гь трѧсавце ютрънѣѣ ... вьстрепещ побѣгн СЕ 49b 6—7 тꙑ же трѧсавце. пае вꙿсѣхъ ѹбо сѧ га. ꙇ вьстрепещ.  ꙁбѣгн ꙇсего раба гнѣ СЕ 51а 8 ꙁемлѣ ѹбоѣ сѧ ꙇ ѹмлъа. ѣко бъ плътьѭ ѹ.съпе. (!) бъ плътьѭ ѹмрѣтъ. ꙇ адъ въстрепета К 12b 7 Срв.С 448.6 бъⷭ҇і. тъма же  мракъ ... ꙗкоже отъ страха ѹмꙿ погѹбт анꙿтѹпатѹ.  вьстрепетат кѹпно. съ сьвѣтьнкꙑ свом С 110.20 ѹстрашшꙙ сꙙ ... недомꙑслшꙙ сꙙ въкѹпѣ  вьстрепеташꙙ С 466.11 Изч СЕ К С Гр τρομάζω τρέμω вьстрепетат Нвб Срв [раз]треперя [се]