Исторически речник
въстрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстратвъстраѭ, въстраѫ, въстраѧ, въстраювъстраш, въстраеш, въстраашвъстратъ, въстраетъ, въстраатъ, въстрать, въстраеть, въстраать, въстрат, въстрает, въстраатвъстрамъ, въстраемъ, въстраамъ, въстрамь, въстраемь, въстраамь, въстрам, въстраем, въстраам, въстрамо, въстраемо, въстраамовъстрате, въстраете, въстраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстраѭтъ, въстраѫтъ, въстраѧтъ, въстраютъ, въстраѭть, въстраѫть, въстраѧть, въстрають, въстраѭт, въстраѫт, въстраѧт, въстраютвъстравѣ, въстраевѣ, въстраавѣвъстрата, въстраета, въстраатавъстрате, въстраете, въстраатевъстравъстра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстрамъ, въстрамь, въстрамвъстратевъстравѣвъстратавъстрахъ, въстрахь, въстрахвъстра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстравъстрахомъ, въстрахомь, въстрахом, въстрахмꙑвъстрастевъстрашѧ, въстрашѫ, въстраша, въстраше, въстрахѫвъстраховѣвъстраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстрастевъстраахъ, въстрахъ, въстраахь, въстрахь, въстраах, въстрахвъстрааше, въстрашевъстрааше, въстрашевъстраахомъ, въстрахомъ, въстраахомь, въстрахомь, въстраахом, въстрахомвъстраашете, въстрашете, въстраасте, въстрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстраахѫ, въстрахѫ, въстраахѹ, въстрахѹвъстрааховѣ, въстраховѣвъстраашета, въстрашета, въстрааста, въстраставъстраашете, въстрашете, въстраасте, въстрасте
въстрат -въстраѭ -въстраш несв Натривам, разтривам раꙁгнѣвавъ сꙙ анѳупатъ. повелѣ соль съ оцътомъ съмѣсвъше полват ранꙑ го.  сѹкномъ въстрат С 116.20 слꙑшꙙ же то кнꙙꙁъ повелъ пакꙑ дърат .  полваті  оцꙿтомъ съ солѭ растворвъше.  сѹкномъ въстрат ранꙑ го С 161.18 повелѣ оцьтъ лютъ съ солѭ растворвъше вьꙁлват на хръбътꙑ хъ.  сѹкномъ вьстрат ранꙑ хъ С 179.2 повелѣ кнꙙꙁь бт ꙗ жъꙁлмъ по ребромъ.  власѣномъ сѹкномъ вьстрат ранꙑ ю С 213.11 Изч С Гр τρίβω ἀνατρίβω вьстрат Нвб Срв [на]тривам, разтривам