Исторически речник
въстенат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстенатвъстенѭ, въстенѧ, въстенювъстенешвъстенетъ, въстенеть, въстенетвъстенемъ, въстенемь, въстенем, въстенемовъстенете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстенѭтъ, въстенѧтъ, въстенютъ, въстенѭть, въстенѧть, въстенють, въстенѭт, въстенѧт, въстенютвъстеневѣвъстенетавъстенетевъстенвъстен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстенмъ, въстенѣмъ, въстенꙗмъ, въстенмь, въстенѣмь, въстенꙗмь, въстенм, въстенѣм, въстенꙗмвъстенте, въстенѣте, въстенꙗтевъстенвѣ, въстенѣвѣ, въстенꙗвѣвъстента, въстенѣта, въстенꙗтавъстенахъ, въстенахь, въстенахвъстена
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстенавъстенахомъ, въстенахомь, въстенахом, въстенахмꙑвъстенастевъстенашѧ, въстенашѫ, въстенаша, въстенаше, въстенахѫвъстенаховѣвъстенаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстенастевъстенѣхъ, въстенѣхь, въстенѣхвъстенѣхъвъстенѣшевъстенѣхомъ, въстенѣхомь, въстенѣхомвъстенѣшете, въстенѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстенѣхѫ, въстенѣхѹвъстенѣховѣвъстенѣшета, въстенѣставъстенѣшете, въстенѣсте
въстенат -въстенѭ -въстен҄еш св Изстена, простена аште л не вѣрѹш м глагол҄ѫштѹѹмѹ т. врѣмене рожденю пожьд. да аште вьстен҄етъ л въсплаетъ сꙙ марꙗ. акꙑ нꙑ женꙑ. ловѣкъ стъ а не богъ пльтѭ. отъ марѧ родѧ сѧ С 243.12 аште  сьребро поврьже ждомъ  рее мꙿ. съгрѣшхъ прѣдавъ крьвь беꙁ внꙑ. обае не вьст(ен)а н въсплака сꙙ С 363.1 н рах҄л҄ь плаѫшт ꙙдъ свохъ сце въстена С 386.14 Изч С Гр στενάζω ἀναστενάζω вьстенат Нвб Срв [из]стена, [про]стена