Исторически речник
въстаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстаꙗтвъстаѭ, въстаѫ, въстаѧ, въстаювъсташ, въстаеш, въстаашвъстатъ, въстаетъ, въстаатъ, въстать, въстаеть, въстаать, въстат, въстает, въстаатвъстамъ, въстаемъ, въстаамъ, въстамь, въстаемь, въстаамь, въстам, въстаем, въстаам, въстамо, въстаемо, въстаамовъстате, въстаете, въстаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстаѭтъ, въстаѫтъ, въстаѧтъ, въстаютъ, въстаѭть, въстаѫть, въстаѧть, въстають, въстаѭт, въстаѫт, въстаѧт, въстаютвъставѣ, въстаевѣ, въстаавѣвъстата, въстаета, въстаатавъстате, въстаете, въстаатевъставъста
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстамъ, въстамь, въстамвъстатевъставѣвъстатавъстаꙗхъ, въстаахъ, въстаѣхъ, въстаꙗхь, въстаахь, въстаѣхь, въстаѧхъ, въстаѧхь, въстаѧхвъстаꙗ, въстаа, въстаѣ, въстаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстаꙗ, въстаа, въстаѣ, въстаѧвъстаꙗхомъ, въстаахомъ, въстаѣхомъ, въстаꙗхомь, въстаахомь, въстаѣхомь, въстаꙗхом, въстаахом, въстаѣхом, въстаꙗхмꙑ, въстаахмꙑ, въстаѣхмꙑ, въстаѧхомъ, въстаѧхомь, въстаѧхомвъстаꙗсте, въстаасте, въстаѣсте, въстаѧстевъстаꙗшѧ, въстаашѧ, въстаѣшѧ, въстаꙗшѫ, въстаашѫ, въстаѣшѫ, въстаꙗша, въстааша, въстаѣша, въстаꙗше, въстааше, въстаѣше, въстаꙗхѫ, въстаахѫ, въстаѣхѫ, въстаѧшавъстаꙗховѣ, въстааховѣ, въстаѣховѣ, въстаѧховѣвъстаꙗста, въстааста, въстаѣста, въстаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстаꙗсте, въстаасте, въстаѣсте, въстаѧстевъстаꙗахъ, въстаахъ, въстаꙗахь, въстаахь, въстаꙗах, въстаах, въстаѧхъ, въстаѧхь, въстаѧхвъстаꙗаше, въстааше, въстаѧшевъстаꙗаше, въстааше, въстаѧшевъстаꙗахомъ, въстаахомъ, въстаꙗахомь, въстаахомь, въстаꙗахом, въстаахом, въстаѧхомъ, въстаѧхомь, въстаѧхомвъстаꙗашете, въстаашете, въстаꙗасте, въстаасте, въстаѧшете, въстаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстаꙗахѫ, въстаахѫ, въстаꙗахѹ, въстаахѹ, въстаѧхѹвъстаꙗаховѣ, въстааховѣ, въстаѧховѣвъстаꙗашета, въстаашета, въстаꙗаста, въстааста, въстаѧшета, въстаѧставъстаꙗашете, въстаашете, въстаꙗасте, въстаасте, въстаѧшете, въстаѧсте
въстаꙗт -въстаѭ -въсташ несв 1. Надигам се, повдигам се море же вѣтрѹ велю дꙑхаѭштю въстааше М Йо 6.18А въстаꙗше напрасно бѣсꙿ. гръдомъ окомъ вьꙁраѧ на раба бжꙗ С 554.7 Образно. небскꙑ крестъ въдрѫжаше сѧ. а ідольскаѣ слѹжъба раꙁорена бꙑваше. кръстъ въстааше. ꙇ дьѣволѣ сіла раꙁорена бꙑваше К 10b 10 2. Ставам от сън, събуждам се ꙇ съптъ. ꙇ въстаатъ ношть  дьнь. ꙇ сѣмѧ проꙁѧбаатъ. ꙇ растетъ ѣкоже не вѣстъ онъ М Мк 4.27 З ѣко сонъе въстаѭштаго. гі въ градѣ твоемъ ікѹнѫ іхъ ѹніьжішѩ СП 72.20 ѹблаж  бьдѧща. дѣлаѭща. съпѧща. въстаѭща СЕ 94b 12 же ꙁа ѹтра въстаѭште. гда сѫꙙтъ вно. радѹѭтъ сꙙ ꙁѣло ꙗко ѹ свохъ сѫтъ с дома лежал С 267.16 3. Вдигам се от болест, оздравявам стѣн҄ь апостолъ мрътвꙑѧ въстав. прношаахѫ бо на одрѣхъ недѫжвꙑѧ. да понѣ стѣн҄ь петровъ надетъ на кого хъ.  аб въстаꙗхѫ С 307.17 прхождаахѫ же  женꙑ к немѹ мѫштꙙ танꙑѧ врѣдꙑ ... аб же аꙁаахѫ танꙑѧ хъ страст.  вьстаꙗхѫ ѹкрѣпьꙗмꙑ. стꙑмъ  прснꙑмъ съдравїмъ. свѣтьла мѫште лца С 557.6 4. Ставам, вдигам се от гроба; оживявам, възкръсвам слѣп проꙁраѭтъ. ꙇ хром ходѧтъ. прокажен ощаѭтъ сѧ.  глѹс слꙑшѧтъ. мрътв въстаѭтъ. ꙇ ншт благовѣстѹѭтъ М Мт 11.5 З А а ѣкоже въстаѭтъ мрътв М Лк 20.37 З пожідѣмъ вдѣт ха. побѣждъша. въстаѭшта ꙁ мрътвꙑхъ К 12а 28 дьнесь отъ мрътвꙑхъ въстаѧ лаꙁарь. многѹ  раꙁлъ гнѣвѹ раꙁдрѣшен намъ датъ С 303.3 5. Вдигам се на борба, опълчвам се срещу някого, въставам  прѣпоѣсалъ мѩ есі сілоѭ на бранъ. съпѩлъ есі въсѩ въстаѭщѩ на мѩ і подѫ мноѭ СП 17.40 о тебѣ врагꙑ нашѩ ꙁбодемъ рогꙑ. ї о мені твоемъ ѹніъжмъ въстаѭщѩѩ на нꙑ СП 43.6 їꙁъм мѩ отъ врагъ моіхъ бже. ї отъ въстаѭщхъ на мѩ отъм мѩ СП 58.2  воꙁьрѣ око мое на врагꙑ моѩ. ї на въстаѭштѩ на мѩ СП 91.12 лѣгат  въстаꙗт съ συγκοιτάζομαι, συνανίσταμαι Лягам и ставам с някого, постоянно съм заедно с някого  бѫдетъ т стѣна крѣпъка. отъ лца вражѣ ... мѫжьствѹ подвжънкъ. лѣжѧ  въстаѩ съ тобоѭ. сѣдѧ  веселѧ срце твое СЕ 92b 19—20 М З А СП СЕ К С Х Гр ἐγείρομαι διεγείρομαι συνεγείρομαι ἐξεγείρομαι ἐξυπνίζομαι ἀνίσταμαι ἐπανίσταμαι вьстаꙗт Нвб Срв въставам ОА ВА АК Бот ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ