Исторически речник
въстават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въставатвъставаѭ, въставаѫ, въставаѧ, въставаювъставаш, въставаеш, въставаашвъставатъ, въставаетъ, въставаатъ, въставать, въставаеть, въставаать, въстават, въставает, въставаатвъставамъ, въставаемъ, въставаамъ, въставамь, въставаемь, въставаамь, въставам, въставаем, въставаам, въставамо, въставаемо, въставаамовъставате, въставаете, въставаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въставаѭтъ, въставаѫтъ, въставаѧтъ, въставаютъ, въставаѭть, въставаѫть, въставаѧть, въставають, въставаѭт, въставаѫт, въставаѧт, въставаютвъстававѣ, въставаевѣ, въставаавѣвъставата, въставаета, въставаатавъставате, въставаете, въставаатевъстававъстава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въставамъ, въставамь, въставамвъставатевъстававѣвъставатавъставахъ, въставахь, въставахвъстава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстававъставахомъ, въставахомь, въставахом, въставахмꙑвъставастевъставашѧ, въставашѫ, въставаша, въставаше, въставахѫвъставаховѣвъставаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въставастевъставаахъ, въставахъ, въставаахь, въставахь, въставаах, въставахвъставааше, въставашевъставааше, въставашевъставаахомъ, въставахомъ, въставаахомь, въставахомь, въставаахом, въставахомвъставаашете, въставашете, въставаасте, въставасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въставаахѫ, въставахѫ, въставаахѹ, въставахѹвъставааховѣ, въставаховѣвъставаашета, въставашета, въставааста, въставаставъставаашете, въставашете, въставаасте, въставасте
въстават -въставаѭ -въставаш несв За чувства и под. — надигам се, засилвам се а ꙁавст тъмам стоьнц ѹтел҄ь не ставꙙтъ. дна осла ръждѫ желѣꙁнѫѭ оцѣсттъ. а пꙙть камꙑкъ даудовъ ꙁавст ꙗже вь са (!) пае въстава С 399.23—24 Изч С Гр ἐξεγείρω Нвб въставам ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ