Исторически речник
въспѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспѣтвъспоѭ, въспоѫ, въспоѧ, въспоювъспош, въспоешвъспотъ, въспоетъ, въспоть, въспоеть, въспот, въспоетвъспомъ, въспоемъ, въспомь, въспоемь, въспом, въспоем, въспомо, въспоемовъспоте, въспоете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспоѭтъ, въспоѫтъ, въспоѧтъ, въспоютъ, въспоѭть, въспоѫть, въспоѧть, въспоють, въспоѭт, въспоѫт, въспоѧт, въспоютвъсповѣ, въспоевѣвъспота, въспоетавъспоте, въспоетевъсповъспо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспомъ, въспомь, въспомвъспотевъсповѣвъспотавъспѣхъ, въспѣхь, въспѣхвъспѣ, въспѣтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспѣ, въспѣтъвъспѣхомъ, въспѣхомь, въспѣхом, въспѣхмꙑвъспѣстевъспѣшѧ, въспѣшѫ, въспѣша, въспѣше, въспѣхѫвъспѣховѣвъспѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспѣстевъспоꙗахъ, въспоꙗхъ, въспоꙗахь, въспоꙗхь, въспоꙗах, въспоꙗх, въспоѧхъ, въспоѧхь, въспоѧх, въспоахъ, въспоахь, въспоахвъспоꙗаше, въспоꙗше, въспоѧше, въспоашевъспоꙗаше, въспоꙗше, въспоѧше, въспоашевъспоꙗахомъ, въспоꙗхомъ, въспоꙗахомь, въспоꙗхомь, въспоꙗахом, въспоꙗхом, въспоѧхомъ, въспоѧхомь, въспоѧхом, въспоахомъ, въспоахомь, въспоахомвъспоꙗашете, въспоꙗшете, въспоꙗасте, въспоꙗсте, въспоѧшете, въспоѧсте, въспоашете, въспоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспоꙗахѫ, въспоꙗхѫ, въспоꙗахѹ, въспоꙗхѹ, въспоѧхѹ, въспоахѫ, въспоахѹвъспоꙗаховѣ, въспоꙗховѣ, въспоѧховѣ, въспоаховѣвъспоꙗашета, въспоꙗшета, въспоꙗаста, въспоꙗста, въспоѧшета, въспоѧста, въспоашета, въспоаставъспоꙗашете, въспоꙗшете, въспоꙗасте, въспоꙗсте, въспоѧшете, въспоѧсте, въспоашете, въспоасте
въспѣт -въспоѭ -въспош св 1. Изпея нещо ꙇ вьспѣвьше ꙁдѫ въ горѫ елеонъскѫ М Мт 26.30 З,А, СК. Срв. Мк 14.26 М З ї ѫдольѣ ѹмьножѩтъ пъшеніцѫ въꙁѫвѫтъ ібо вьспоѭтъ СП 64.14 въспоіте гю пѣснь новѫ СП 95.1 Срв. СП97.1 Е23б 14 Е33б 6 СК85а 2 ꙇ мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомь пѣснъ еванћлскѫѭ К 1а 27 слꙑші. ꙇ въспоі. слꙑші.  прославі. слꙑші  проповѣждь. бжіѣ вьльѣ юдеса К 13а 35 Срв. С450.4 с н҄мже въспомъ  мꙑ. благословьнъ же отъ бога богъ С 326.19 како въспомъ пѣснь господьн҄ѫ на ꙁем стѹжд С 418.29—30 кꙑѧ же ѹбо  свѣштꙙ въжъжеш стнънѹѹмѹ свѣтѹ ... кꙑѧ въспош погребеню пѣсн С 457.13 нъ да въспомъ. нъ да подвгнемъ сꙙ. богѹ прѣмѣнꙑ къ ловѣкомъ вдꙙште С 460.1—2 2. За петел — пропея, изкукуригам ꙇ ꙁде вонъ на прѣдъдворе. ꙇ кокотъ вьспѣтъ М Мк 14.68 З ꙇ въторцеѭ кокотъ въспѣтъ М Мк 14.72 З ꙗко прѣжде даже кѹр не въспоѭтъ. тркратꙑ отврьжеш с мене СК Мт 26.75 [112b 16]  абе кѹръ вьспѣ СК Йо 18.27 3. Прославя, възхваля някого или нещо с песен; възпея і вьспоѭ імені гю вꙑшьнюмѹ СП 12.6 Срв. СЕ74а 8 СП9.3 поемъ і въспоемъ сілꙑ твоѩ СП 20.14 аꙁь же въꙁдрадѹѭ сѩ въ вѣкъ. въспоѭ боу іѣковью СП 74.10 въспоѭ гві въ жівотѣ моемъ. поѭ бѹ моемѹ доідеже есмъ СП 103.33 вꙿсѣ тварь вьспѣтъ тѧ. просвьтѣвъшаго сѧ СЕ 4b 13 ꙇже ꙇ та х[.]же не вѣдѣхѫ старці. бмь наѹені въспѣшѧ К 1а 3 н аште  м҃ ѧꙁꙑц довьлѣл бꙑшꙙ толікѫ добрѫ дѣтѣль мѫжь вьспѣт С 82.27 прѣжде въспѣт προαναφωνέω Предскажа, предрека [с песен, псалм] ꙗкоже  блаженꙑ дауꙑдъ. прѣжде вьспѣ глагол҄ꙙ ꙁ ѹстъ младеншть  съсѫштхъ съвръшлъ с пѣснь С 326.1 М З А СК Е СП СС СЕ К С Гр ὑμνέω ᾳ῎δω ἀνυμνέω βοάω φωνέω ψάλλω вьспѣт Нвб възпея ОА ВА Бот ЕтМл БТР АР РБЕ възпуя ДА