Исторически речник
въспрѧнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспрѧнѫтвъспрѧнѫ, въспрѧнѹвъспрѧнешвъспрѧнетъ, въспрѧнетвъспрѧнемъ, въспрѧнемь, въспрѧнемвъспрѧнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспрѧнѫтъ, въспрѧнѹтъ, въспрѧнѫть, въспрѧнѹть, въспрѧнѫт, въспрѧнѹтвъспрѧневѣвъспрѧнетавъспрѧнетевъспрѧнвъспрѧн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспрѧнѣмъ, въспрѧнѣмь, въспрѧнѣмвъспрѧнѣтевъспрѧнѣвѣвъспрѧнѣта*въспрѧнѫхъ*въспрѧнѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*въспрѧнѫ*въспрѧнѫхомъ*въспрѧнѫсте*въспрѧнѫшѧ*въспрѧнѫховѣ*въспрѧнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*въспрѧнѫсте*въспрѧнѣахъ*въспрѧнѣаше*въспрѧнѣаше*въспрѧнѣахомъ*въспрѧнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въспрѧнѣахѫ*въспрѧнѣаховѣ*въспрѧнѣашета*въспрѧнѣашете
въспрѧнѫт -въспрѧнѫ -въспрѧнеш св Опомня се, съвзема се, свестя се, дойда на себе си тѣмь раꙁѹмѣемъ ѣко егда ѹнꙑемъ. ні ѹенье намъ польꙁѫ творітъ. ні каꙁанье. егдаже лі помьнімъ сѧ. ꙇ самі о себѣ можемъ въспрѧнѫт К 5b 23 антѳупатъ рее. съвлѣкъше беꙁдарьствьнааго. пакꙑ бꙗте. да въспрꙙнѫвъ повнетъ сꙙ богомъ.  ꙁаповѣдемъ владꙑкъ нашхъ цѣсарь С 103.3 поꙿто ѹбо прде  камꙑ отъвал. женъ дѣлꙗ ... да мѫтъ ѹбо вѣрѫ ꙗко въста. вдѣшꙙ гробъ тъгда тъштъ тѣла. того рад въꙁꙙ камꙑ. того дѣлꙗ  трѫсъ бꙑстъ. да въспрꙙнѫтъ  подвгнѫтъ сꙙ. пршлꙑ бо бѣшꙙ ꙗкоже масло вьлꙗт С 445.1 Изч К С Гр διανίσταμαι ἀνανήφω Нвб Ø