Исторически речник
въспрмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспрматвъспрмлѭ, въспрмаѭ, въспрмаѫ, въспрмлѧ, въспрмаѧ, въспрмлю, въспрмаю, въспремлѭ, въспремлѧ, въспремлювъспрмлеш, въспрмаш, въспрмаеш, въспрмааш, въспремлешвъспрмлетъ, въспрматъ, въспрмаетъ, въспрмаатъ, въспрмлеть, въспрмать, въспрмаеть, въспрмаать, въспрмлет, въспрмат, въспрмает, въспрмаат, въспремлетъ, въспремлеть, въспремлетвъспрмлемъ, въспрмамъ, въспрмаемъ, въспрмаамъ, въспрмлемь, въспрмамь, въспрмаемь, въспрмаамь, въспрмлем, въспрмам, въспрмаем, въспрмаам, въспрмлемо, въспрмамо, въспрмаемо, въспрмаамо, въспремлемъ, въспремлемь, въспремлем, въспремлемовъспрмлете, въспрмате, въспрмаете, въспрмаате, въспремлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспрмлѭтъ, въспрмаѭтъ, въспрмаѫтъ, въспрмлѧтъ, въспрмаѧтъ, въспрмлютъ, въспрмаютъ, въспрмлѭть, въспрмаѭть, въспрмаѫть, въспрмлѧть, въспрмаѧть, въспрмлють, въспрмають, въспрмлѭт, въспрмаѭт, въспрмаѫт, въспрмлѧт, въспрмаѧт, въспрмлют, въспрмают, въспремлѭтъ, въспремлѧтъ, въспремлютъ, въспремлѭть, въспремлѧть, въспремлють, въспремлѭт, въспремлѧт, въспремлютвъспрмлевѣ, въспрмавѣ, въспрмаевѣ, въспрмаавѣ, въспремлевѣвъспрмлета, въспрмата, въспрмаета, въспрмаата, въспремлевѣвъспрмлете, въспрмате, въспрмаете, въспрмаате, въспремлетевъспрмл, въспрма, въспремлвъспрмл, въспрма, въспремл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспрмлмъ, въспрмлѣмъ, въспрмлꙗмъ, въспрмамъ, въспрмлмь, въспрмлѣмь, въспрмлꙗмь, въспрмамь, въспрмлм, въспрмлѣм, въспрмлꙗм, въспрмам, въспремлмъ, въспремлѣмъ, въспремлꙗмъ, въспремлмь, въспремлѣмь, въспремлꙗмь, въспремлм, въспремлѣм, въспремлꙗмвъспрмлте, въспрмлѣте, въспрмлꙗте, въспрмате, въспремлте, въспремлѣте, въспремлꙗтевъспрмлвѣ, въспрмлѣвѣ, въспрмлꙗвѣ, въспрмавѣ, въспремлвѣ, въспремлѣвѣ, въспремлꙗвѣвъспрмлта, въспрмлѣта, въспрмлꙗта, въспрмата, въспремлта, въспремлѣта, въспремлꙗтавъспрмахъ, въспрмахь, въспрмахвъспрма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспрмавъспрмахомъ, въспрмахомь, въспрмахом, въспрмахмꙑвъспрмастевъспрмашѧ, въспрмашѫ, въспрмаша, въспрмаше, въспрмахѫвъспрмаховѣвъспрмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспрмастевъспрмаахъ, въспрмахъ, въспрмьꙗхъ, въспрмаахь, въспрмахь, въспрмьꙗхь, въспрмаах, въспрмах, въспрмьꙗх, въспремьꙗхъ, въспремьꙗхь, въспремьꙗхвъспрмааше, въспрмаше, въспрмьꙗше, въспремьꙗшевъспрмааше, въспрмаше, въспрмьꙗше, въспремьꙗшевъспрмаахомъ, въспрмахомъ, въспрмьꙗхомъ, въспрмаахомь, въспрмахомь, въспрмьꙗхомь, въспрмаахоъ, въспрмахом, въспрмьꙗхом, въспремьꙗхомъ, въспремьꙗхомь, въспремьꙗхомвъспрмаашете, въспрмашете, въспрмьꙗшете, въспрмаасте, въспрмасте, въспрмьꙗсте, въспремьꙗшете, въспремьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспрмаахѫ, въспрмахѫ, въспрмьꙗхѫ, въспрмаахѹ, въспрмахѹ, въспрмьꙗхѹ, въспремьꙗхѫ, въспремьꙗхѹвъспрмааховѣ, въспрмаховѣ, въспрмьꙗховѣ, въспремьꙗховѣвъспрмаашета, въспрмашета, въспрмьꙗшета, въспрмааста, въспрмаста, въспрмьꙗста, въспремьꙗшета, въспремьꙗставъспрмаашете, въспрмашете, въспрмьꙗшете, въспрмаасте, въспрмасте, въспрмьꙗсте, въспремьꙗшете, въспремьꙗсте
въспрмат -въспрмлѭ -въспрмл҄еш несв Получавам, приемам [награда, наказание] не бѫд ѣко  лцемѣр. ѣко любѧтъ на сонъмштхъ  въ стъгнахъ  на распѫтхъ стоѩште молт сѧ. да ѣвѧтъ сѧ ловѣкомъ. амнь глѭ вамъ. ѣко въспремлѭтъ мъꙁдѫ своѭ М Мт 6.5 не бѫдѣте ѣко  ѵпокрт. просмраждаѭтъ бо лца своѣ. да б(ѫ) сѧ авл лвко(мъ) постѧще. амнъ глѭ вамъ. ѣко (въ)спремлѭтъ м(ъ)ꙁдѫ своѭ М Мт 6.16 ꙇ вѣ ѹбо въ правъдѫ достонаа бо дѣломъ наю въспремлевѣ. а сь ньсоже ꙁъла не сътвор М Лк 23.41 З А недостоно же отъ богоборьцъ ждовъ. въспрмаше въꙁмьꙁдꙗ С 480.19 Изч М З А С Гр ἀπέχω ἀπολαμβάνω въспрімат Нвб възприимам остар ОА ВА ЕтМл РБЕ възприемам ОА ВА Бот ЕтМл БТР АР РБЕ