Исторически речник
въспомѧнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспомѧнѫтвъспомѧнѫ, въспомѧнѹвъспомѧнешвъспомѧнетъ, въспомѧнетвъспомѧнемъ, въспомѧнемь, въспомѧнемвъспомѧнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспомѧнѫтъ, въспомѧнѹтъ, въспомѧнѫть, въспомѧнѹть, въспомѧнѫт, въспомѧнѹтвъспомѧневѣвъспомѧнетавъспомѧнетевъспомѧнвъспомѧн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспомѧнѣмъ, въспомѧнѣмь, въспомѧнѣмвъспомѧнѣтевъспомѧнѣвѣвъспомѧнѣтавъспомѧнѫхъ, въспомѧнѹхъ, въспомѧнѫхь, въспомѧнѹхь, въспомѧнѫх, въспомѧнѹхвъспомѧнѫ, въспомѧнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспомѧнѫ, въспомѧнѹвъспомѧнѫхомъ, въспомѧнѹхомъ, въспомѧнѫхомь, въспомѧнѹхомь, въспомѧнѫхом, въспомѧнѹхом, въспомѧнѫхмꙑвъспомѧнѫсте, въспомѧнѹстевъспомѧнѫшѧ, въспомѧнѹшѧ, въспомѧнѫшѫ, въспомѧнѫша, въспомѧнѹша, въспомѧнѫше, въспомѧнѹше, въспомѧнѫхѫвъспомѧнѫховѣ, въспомѧнѹховѣвъспомѧнѫста, въспомѧнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспомѧнѫсте, въспомѧнѹсте*въспомѧнѣахъ*въспомѧнѣаше*въспомѧнѣаше*въспомѧнѣахомъ*въспомѧнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въспомѧнѣахѫ*въспомѧнѣаховѣ*въспомѧнѣашета*въспомѧнѣашете
въспомѧнѫт -въспомѧнѫ -въспомѧнеш св 1. Спомня си, припомня си ꙇ ммо ходѧште ютро вдѣшѧ смоковьнцѫ ѹсъхъшѫ с коренѣ. ꙇ въспомѣнѫвъ петръ гла емѹ равьв. вждъ смоковънца ѭже проклѧтъ ѹсъше М Мк 11.21 З  рее аврамъ. до въспомѣн ꙗко прѧлъ ес благаꙗ въ жвотѣ своемь СК Лк 16.25 тебѣ ꙁапрѣщаѭ трѧсавце ... ꙇꙁбѣгн ꙇсего раба гнѣ ... ꙇ не мѣ памѧт на немь. не въспомѧн его СЕ 46а 4—5 блаженкъ ѹбо отьць нашъ сава. пршъдъ отъ скуѳопол  новѫѭ съставвъ лаврѫ.  на пештеръно гражден пршъдъ.  въспомꙙнѫвъ бꙑвъше мѹ вдѣн нѣкъгда о прѣподобьнѣѣмъ іѡан. де к н҄емѹ въ рѹвѫ С 293.7 тѣмь же потрѣбьно естъ въспомѣнѫт  сьде апла главъша. съдѣствѹѭште же молмъ не въ тъште прт благодѣт бжѧ вамъ ЗЛ Iа 15 2. Напомня, припомня, спомня някому нещо параклтъ же дхъ стꙑ егоже посьлетъ оцъ въ імѧ мое. тъ вꙑ наѹⷱтъ вьсемѹ. ꙇ вьспомѣнетъ вамъ вьсѣ елкоже рѣхъ вамъ М Йо 14.26 З А такожде же  мꙑ въспомꙙнемъ прѣстоѧштїмъ. добрѫ дѣтѣль мѫжь. да ꙗкоже се прѣдъ лцемъ прнесъше дѣанꙗ хъ С 83.16 3. Спомена някого или нещо въспомѩні сѩ беꙁаконнье оць его прѣдъ гмь СП 108.14 ѣко не мрътв въсꙿхвалѧтъ тѧ гі. н сѫщ въ адѣ ѹпъваѭтъ на мⷧ҇сть твоѭ. нъ мꙑ жв благовмъ тѧ. ꙇ въспомѧнемъ тѧ о дшахъ нашхъ СЕ 64b 26 въспомѧнѫт сѧ Изч М З А СК СП СЕ С ЗЛ Гр ἀναμιμνῄσκομαι μιμνῄσκομαι ὑπομιμνῄσκω ἀναμιμνῄσκω ὑπόμνησιν λαμβάνω въспомѣнѫт вьспомѣнѫт въспомѧнѫт въспомꙗнѫт въспомꙙнѫт Нвб възпомена книж остар РБЕ