Исторически речник
въсплщеват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсплщеватвъсплщѹѭ, въсплщѹѫ, въсплщѹѧ, въсплщѹю, въсплщюѭ, въсплщюѫ, въсплщюѧ, въсплщюювъсплщѹш, въсплщѹеш, въсплщюш, въсплщюеш, въсплщѹѹш, въсплщююшвъсплщѹтъ, въсплщѹетъ, въсплщѹть, въсплщѹеть, въсплщѹт, въсплщѹет, въсплщютъ, въсплщюетъ, въсплщють, въсплщюеть, въсплщют, въсплщюет, въсплщѹѹтъ, въсплщюютъ, въсплщѹѹть, въсплщюють, въсплщѹѹт, въсплщюютвъсплщѹмъ, въсплщѹемъ, въсплщѹмь, въсплщѹемь, въсплщѹм, въсплщѹем, въсплщѹмо, въсплщѹемо, въсплщюмъ, въсплщюемъ, въсплщюмь, въсплщюемь, въсплщюм, въсплщюем, въсплщюмо, въсплщюемо, въсплщѹѹмъ, въсплщююмъ, въсплщѹѹмь, въсплщююмь, въсплщѹѹм, въсплщююм, въсплщѹѹмо, въсплщююмовъсплщѹте, въсплщѹете, въсплщюте, въсплщюете, въсплщѹѹте, въсплщююте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсплщѹѭтъ, въсплщѹѫтъ, въсплщѹѧтъ, въсплщѹютъ, въсплщѹѭть, въсплщѹѫть, въсплщѹѧть, въсплщѹють, въсплщѹѭт, въсплщѹѫт, въсплщѹѧт, въсплщѹют, въсплщюѭтъ, въсплщюѫтъ, въсплщюѧтъ, въсплщюютъ, въсплщюѭть, въсплщюѫть, въсплщюѧть, въсплщюють, въсплщюѭт, въсплщюѫт, въсплщюѧт, въсплщюютвъсплщѹвѣ, въсплщѹевѣ, въсплщювѣ, въсплщюевѣ, въсплщѹѹвѣ, въсплщюювѣвъсплщѹта, въсплщѹета, въсплщюта, въсплщюета, въсплщѹѹта, въсплщюютавъсплщѹте, въсплщѹете, въсплщюте, въсплщюете, въсплщѹѹте, въсплщюютевъсплщѹ, въсплщювъсплщѹ, въсплщю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсплщѹмъ, въсплщѹмь, въсплщюмъ, въсплщюмь, въсплщѹм, въсплщюмвъсплщѹте, въсплщютевъсплщѹвѣ, въсплщювѣвъсплщѹта, въсплщютавъсплщевахъ, въсплщевахь, въсплщевахвъсплщева
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсплщевавъсплщевахомъ, въсплщевахомь, въсплщевахом, въсплщевахмꙑвъсплщевастевъсплщевашѧ, въсплщевашѫ, въсплщеваше, въсплщеваша, въсплщевахѫвъсплщеваховѣвъсплщеваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсплщевастевъсплщеваахъ, въсплщевахъ, въсплщеваахь, въсплщевахь, въсплщеваах, въсплщевахвъсплщевааше, въсплщевашевъсплщевааше, въсплщевашевъсплщеваахомъ, въсплщевахомъ, въсплщеваахомь, въсплщевахомь, въсплщеваахом, въсплщевахомвъсплщеваашете, въсплщевашете, въсплщеваасте, въсплщевасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсплщеваахѫ, въсплщевахѫ, въсплщеваахѹ, въсплщевахѹвъсплщевааховѣ, въсплщеваховѣвъсплщеваашета, въсплщевашета, въсплщевааста, въсплщеваставъсплщеваашете, въсплщевашете, въсплщеваасте, въсплщевасте
въсплщеват -въсплщѹѭ -въсплщѹш св Обезпокоя се, разтревожа се  самъ сꙑнъ колѣбаше сꙙ акꙑ овоште ꙁꙑбл҄емо отъ многа вѣтра. братꙗ же сѫштаа на сꙑнѹ ѯ҃. в[.]сплштевавъше съмꙙтошꙙ сꙙ.  бѣжꙙште ꙁлѣꙁошꙙ  сꙑна С 570.11 Изч С Нвб Ø