Исторически речник
въсплакат [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсплакат [сѧ]въсплаѫ, въсплаѧ, въсплаѹвъсплаешвъсплаетъ, въсплаеть, въсплаетвъсплаемъ, въсплаемь, въсплаем, въсплаемовъсплаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсплаѫтъ, въсплаѹтъ, въсплаѫть, въсплаѹть, въсплаѫт, въсплаѹтвъсплаевѣвъсплаетавъсплаетевъсплавъспла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспламъ, въсплаѣмъ, въсплаамъ, въспламь, въсплаѣмь, въсплаамь, въсплам, въсплаѣм, въсплаамвъсплате, въсплаѣте, въсплаатевъсплавѣ, въсплаѣвѣ, въсплаавѣвъсплата, въсплаѣта, въсплаатавъсплакахъ, въсплакахь, въсплакахвъсплака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсплакавъсплакахомъ, въсплакахомь, въсплакахом, въсплакахмꙑвъсплакастевъсплакашѧ, въсплакашѫ, въсплакаша, въсплакаше, въсплакахѫвъсплакаховѣвъсплакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсплакастевъсплакаахъ, въсплакахъ, въсплакаахь, въсплакахь, въсплакаах, въсплакахвъсплакааше, въсплакашевъсплакааше, въсплакашевъсплакаахомъ, въсплакахомъ, въсплакаахомь, въсплакахомь, въсплакаахом, въсплакахомвъсплакаашете, въсплакашете, въсплакаасте, въсплакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсплакаахѫ, въсплакахѫ, въсплакаахѹ, въсплакахѹвъсплакааховѣ, въсплакаховѣвъсплакаашета, въсплакашета, въсплакааста, въсплакаставъсплакаашете, въсплакашете, въсплакаасте, въсплакасте
въсплакат [сѧ] -въсплаѫ [сѧ] -въсплаеш [сѧ] св Заплача, разплача се ꙇ тъгда автъ сѧ ꙁнамене сна лвъскааго на нбсе. ꙇ тъгда въсплаѫтъ сѧ въсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ М Мт 24.30А, СК Н амнь амнь глѭ вамъ. ѣко въс(п)лаете сѧ  въꙁдрꙑдаа(а)те вꙑ М Йо 16.20 З прідѣте поклонімъ сѩ і пріпадѣмъ емѹ. ї въспламъ сѩ прѣдъ гмь СП 94.6 да аште вьстен҄етъ л въсплаетъ сꙙ марꙗ. акꙑ нꙑ женꙑ. ловѣкъ стъ а не богъ пльтѭ. отъ марѧ родꙙ сꙙ С 243.12—13 аб въ радост вьсплака.  обратвъ сꙙ вьꙁꙿп рекꙑ аꙁъ смъ їѡсфъ С 367.30 М З А СК Н СП С Гр κόπτομαι κλαίω δακρύω πενϑέω δάκρυσι τὰς παρειὰς νοτίζω вьсплакат Нвб Срв плача