Исторически речник
въсмьꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсмьꙗт сѧвъсмѣѭ, въсмѣѫ, въсмѣѧ, въсмѣювъсмѣш, въсмѣеш, въсмѣашвъсмѣтъ, въсмѣетъ, въсмѣатъ, въсмѣть, въсмѣеть, въсмѣать, въсмѣт, въсмѣет, въсмѣатвъсмѣмъ, въсмѣемъ, въсмѣамъ, въсмѣмь, въсмѣемь, въсмѣамь, въсмѣм, въсмѣем, въсмѣам, въсмѣемо, въсмѣамовъсмѣте, въсмѣете, въсмѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсмѣѭтъ, въсмѣѫтъ, въсмѣѧтъ, въсмѣютъ, въсмѣѭть, въсмѣѫть, въсмѣѧть, въсмѣють, въсмѣѭт, въсмѣѫт, въсмѣѧт, въсмѣютвъсмѣвѣ, въсмѣевѣ, въсмѣавѣвъсмѣта, въсмѣета, въсмѣатавъсмѣте, въсмѣете, въсмѣатевъсмѣвъсмѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсмѣмъ, въсмѣмь, въсмѣмвъсмѣтевъсмѣвѣвъсмѣтавъсмꙗхъ, въсмахъ, въсмьꙗхъ, въсмѣхъ, въсмьѣхъ, въсмꙗхь, въсмахь, въсмьꙗхь, въсмѣхь, въсмьѣхь, въсмꙗх, въсмах, въсмьꙗх, въсмѣх, въсмьѣх, въсмѧхъ, въсмѧхь, въсмѧхвъсмꙗ, въсмьꙗ, въсмѣ, въсмьѣ, въсмѧ, въсма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсмꙗ, въсмьꙗ, въсмѣ, въсмьѣ, въсмѧ, въсмавъсмꙗхомъ, въсмахомъ, въсмьꙗхомъ, въсмѣхомъ, въсмьѣхомъ, въсмꙗхомь, въсмахомь, въсмьꙗхомь, въсмѣхомь, въсмьѣхомь, въсмꙗхом, въсмахом, въсмьꙗхом, въсмѣхом, въсмьѣхом, въсмꙗхꙑ, въсмьꙗхмꙑ, въсмѣхмꙑ, въсмьѣхмꙑ, въсмахмꙑ, въсмѧхомъ, въсмѧхомь, въсмѧхомвъсмꙗсте, въсмьꙗсте, въсмѣсте, въсмьѣсте, въсмѧсте, въсмастевъсмꙗшѧ, въсмашѧ, въсмьꙗшѧ, въсмѣшѧ, въсмьѣшѧ, въсмꙗшѫ, въсмашѫ, въсмьꙗшѫ, въсмѣшѫ, въсмьѣшѫ, въсмꙗша, въсмьꙗша, въсмѣша, въсмьѣша, въсмꙗше, въсмаше, въсмьꙗше, въсмѣше, въсмьѣше, въсмꙗхѫ, въсмьꙗхѫ, въсмѣхѫ, въсмахѫ, въсмьѣхѫ, въсмѧшавъсмꙗховѣ, въсмьꙗховѣ, въсмѣховѣ, въсмьѣховѣ, въсмѧховѣ, въсмаховѣвъсмꙗста, въсмьꙗста, въсмѣста, въсмьѣста, въсмѧста, въсмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсмꙗсте, въсмьꙗсте, въсмѣсте, въсмьѣсте, въсмѧсте, въсмасте*въсмꙗахъ, *въсмьꙗахъ*въсмꙗаше, *въсмьꙗаше*въсмꙗаше, *въсмьꙗаше*въсмꙗахомъ, *въсмьꙗахомъ*въсмꙗашете, *въсмьꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въсмꙗахѫ, *въсмьꙗахѫ*въсмꙗаховѣ, *въсмьꙗаховѣ*въсмꙗашета, *въсмьꙗашета*въсмꙗашете, *въсмьꙗашете
въсмьꙗт сѧ -въсмѣѭ сѧ -въсмѣш сѧ св 1. Засмея се, разсмея се блажен ншт ѣко ваше естъ цстве бже. блажен алѫште нꙑнѣ ѣко насꙑтте сѧ. блажен плаѫште нꙑнѣ ѣко вьсмѣѭтъ сѧ М Лк 6.21 З А СК піѡн рее. еша могль бꙑхь аꙁь вась ѹвѣштат крьстꙗномь бꙑт. он же вельм вьсмꙗвьше сѧ рѣшѧ. не маш того створт да жв ꙁгормь С 131.11 лепдъ рее. распꙙтꙑ же ѹбо кто стъ. пѡн рее. гоже посъла бъ на съпасен мра. кнꙙꙁ же велꙿм вьꙁпвъше вьсмꙗшꙙ сꙙ С 138.1—2 ꙗко паулъ нѣкꙿто ... съ красьноѭ женоѭ съпрꙙже сꙙ ... ꙗже ота го съгрѣшааше ... напрасно въшедъ въ домъ сво. обрѣте ꙗ ꙁъло творꙙшта ...  вдѣвъ ѭ съ обꙑьнѫѭ ѧ хотѭ. вьсмꙗвь сꙙ вьꙁьп к н҄ма глагол҄ꙙ. добрѣ добрѣ тако м їсѹса небрѣгѫ о томъ С 169.13 2. Присмея се, надсмея се сего раді бъ раꙁдрѹшітъ тѩ до конъца. въстръгнетъ тѩ  прѣселітъ тѩ отъ села твоего ... ѹꙁърѩтъ праведьн ї ... вьсмѣѭтъ сѩ  рекѫтъ. се вкъ іже не положі ба помощъніка себѣ СП 51.8 Изч М З А СК СП С Гр γελάω ἀναγελάω вьсмꙗт сѧ Нвб Срв [за]смея се