Исторически речник
въслѣдьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въслѣдьствоватвъслѣдьствѹѭ, въслѣдьствѹѫ, въслѣдьствѹѧ, въслѣдьствѹювъслѣдьствѹш, въслѣдьствѹеш, въслѣдьствѹѹшвъслѣдьствѹтъ, въслѣдьствѹетъ, въслѣдьствѹѹтъ, въслѣдьствѹть, въслѣдьствѹеть, въслѣдьствѹѹть, въслѣдьствѹт, въслѣдьствѹет, въслѣдьствѹѹтвъслѣдьствѹмъ, въслѣдьствѹемъ, въслѣдьствѹѹмъ, въслѣдьствѹмь, въслѣдьствѹемь, въслѣдьствѹѹмь, въслѣдьствѹм, въслѣдьствѹем, въслѣдьствѹѹм, въслѣдьствѹмо, въслѣдьствѹемо, въслѣдьствѹѹмовъслѣдьствѹте, въслѣдьствѹете, въслѣдьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въслѣдьствѹѭтъ, въслѣдьствѹѫтъ, въслѣдьствѹѧтъ, въслѣдьствѹютъ, въслѣдьствѹѭть, въслѣдьствѹѫть, въслѣдьствѹѧть, въслѣдьствѹють, въслѣдьствѹѭт, въслѣдьствѹѫт, въслѣдьствѹѧт, въслѣдьствѹютвъслѣдьствѹвѣ, въслѣдьствѹевѣ, въслѣдьствѹѹвѣвъслѣдьствѹта, въслѣдьствѹета, въслѣдьствѹѹтавъслѣдьствѹте, въслѣдьствѹете, въслѣдьствѹѹтевъслѣдьствѹвъслѣдьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въслѣдьствѹмъ, въслѣдьствѹмь, въслѣдьствѹмвъслѣдьствѹтевъслѣдьствѹвѣвъслѣдьствѹтавъслѣдьствовахъ, въслѣдьствовахь, въслѣдьствовахвъслѣдьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въслѣдьствовавъслѣдьствовахомъ, въслѣдьствовахомь, въслѣдьствовахом, въслѣдьствовахомꙑвъслѣдьствовастевъслѣдьствовашѧ, въслѣдьствовашѫ, въслѣдьствоваша, въслѣдьствоваше, въслѣдьствовахѫвъслѣдьствоваховѣвъслѣдьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въслѣдьствовастевъслѣдьствоваахъ, въслѣдьствовахъ, въслѣдьствоваахь, въслѣдьствовахь, въслѣдьствоваах, въслѣдьствовахвъслѣдьствовааше, въслѣдьствовашевъслѣдьствовааше, въслѣдьствовашевъслѣдьствоваахомъ, въслѣдьствовахомъ, въслѣдьствоваахомь, въслѣдьствовахомь, въслѣдьствоваахом, въслѣдьствовахомвъслѣдьствоваашете, въслѣдьствовашете, въслѣдьствоваасте, въслѣдьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въслѣдьствоваахѫ, въслѣдьствовахѫ, въслѣдьствоваахѹ, въслѣдьствовахѹвъслѣдьствовааховѣ, въслѣдьствоваховѣвъслѣдьствоваашета, въслѣдьствовашета, въслѣдьствовааста, въслѣдьствоваставъслѣдьствоваашете, въслѣдьствовашете, въслѣдьствоваасте, въслѣдьствовасте
въслѣдьствоват -въслѣдьствѹѭ -въслѣдьствѹш несв 1. Вървя след някого, следвам мѫж боголюбв  хръстолюбв. вьслѣдъствовавъше хъ пѫтьмь. вьꙁꙙшꙙ многоцѣнънꙑѧ мошт ю С 114.18—19 блаженѹѹмѹ же кодратѹ повелѣ анѳупатъ кѹпно  съ нѣм. въслѣдъствоват въ аполонѭ С 114.24 вьслѣдьствоваста же вьслѣдъ го дъва елен.  шесть двхъ коꙁъ. же дошꙙ къ епскѹпѹ ссню С 223.6—7 ꙁлѣꙁошꙙ же ꙁвѣр вънъ црькъве повелѣнмъ правьднка.  вьслѣдьствовашꙙ го С 229.16—17  аб по дномъ дн. прде съ множьствомъ воводъ  каꙁньцъ  жѹпанъ.  сановтꙑм.  съ вьслѣдьствѹѭштм тѣмъ. бештслънꙑм во С 561.25 2. Прен. Последовател съм на някого он же ... прославвъше ба. мꙿже съ ѹсрьдмъ прѧт стѹѹмѹ васлеѹ мѫеньꙗ вѣньць ... прѣдошꙙ въ тъ херсоньскꙑ градъ. ѹꙙште правовѣрꙿно вьслѣдъствѹѭште стѹѹмѹ васлеѹ С 538.17—18 Изч С Гр συνοδεύω ἀκολουϑέω вьслѣдьствоват въслѣдъствоват вьслѣдъствоват Нвб Ø