Исторически речник
въслѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въслѣдоватвъслѣдѹѭ, въслѣдѹѫ, въслѣдѹѧ, въслѣдѹювъслѣдѹш, въслѣдѹеш, въслѣдѹѹшвъслѣдѹтъ, въслѣдѹетъ, въслѣдѹѹтъ, въслѣдѹть, въслѣдѹеть, въслѣдѹѹть, въслѣдѹт, въслѣдѹет, въслѣдѹѹтвъслѣдѹмъ, въслѣдѹемъ, въслѣдѹѹмъ, въслѣдѹмь, въслѣдѹемь, въслѣдѹѹмь, въслѣдѹм, въслѣдѹем, въслѣдѹѹм, въслѣдѹмо, въслѣдѹемо, въслѣдѹѹмовъслѣдѹте, въслѣдѹете, въслѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въслѣдѹѭтъ, въслѣдѹѫтъ, въслѣдѹѧтъ, въслѣдѹютъ, въслѣдѹѭть, въслѣдѹѫть, въслѣдѹѧть, въслѣдѹють, въслѣдѹѭт, въслѣдѹѫт, въслѣдѹѧт, въслѣдѹютвъслѣдѹвѣ, въслѣдѹевѣ, въслѣдѹѹвѣвъслѣдѹта, въслѣдѹета, въслѣдѹѹтавъслѣдѹте, въслѣдѹете, въслѣдѹѹтевъслѣдѹвъслѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въслѣдѹмъ, въслѣдѹмь, въслѣдѹмвъслѣдѹтевъслѣдѹвѣвъслѣдѹтавъслѣдовахъ, въслѣдовахь, въслѣдовахвъслѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въслѣдовавъслѣдовахомъ, въслѣдовахомь, въслѣдовахом, въслѣдовахомꙑвъслѣдовастевъслѣдовашѧ, въслѣдовашѫ, въслѣдоваша, въслѣдоваше, въслѣдовахѫвъслѣдоваховѣвъслѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въслѣдовастевъслѣдоваахъ, въслѣдовахъ, въслѣдоваахь, въслѣдовахь, въслѣдоваах, въслѣдовахвъслѣдовааше, въслѣдовашевъслѣдовааше, въслѣдовашевъслѣдоваахомъ, въслѣдовахомъ, въслѣдоваахомь, въслѣдовахомь, въслѣдоваахом, въслѣдовахомвъслѣдоваашете, въслѣдовашете, въслѣдоваасте, въслѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въслѣдоваахѫ, въслѣдовахѫ, въслѣдоваахѹ, въслѣдовахѹвъслѣдовааховѣ, въслѣдоваховѣвъслѣдоваашета, въслѣдовашета, въслѣдовааста, въслѣдоваставъслѣдоваашете, въслѣдовашете, въслѣдоваасте, въслѣдовасте
въслѣдоват -въслѣдѹѭ -въслѣдѹш несв 1. Вървя след някого, следвам да подемъ ѹбо вьс на мѣсто вашемѹ съборѹ. вꙑ же варіте аꙁъ же акꙑ старъ въслѣдѹѭ С 30.28 шъдъ же анѳупатъ вь н҄к҄ескꙑ градъ. повелѣ стꙑмъ мѫенкомъ вьслѣдоват С 105.8 повелѣ же аб комсъ ... вьслѣдоват мѹ дож ї до к҄есарска града С 223.24—25  слꙑша гласъ глагол҄ѫштъ отъ свѣта того. аште хоштеш съпаст сꙙ. то въслѣдѹ свѣта сего С 283.1 ꙗкоже ѹбо ношть  дьнь вьслѣдѹѭшта  не отъстѫпаѭшта.  ратьнкомъ отъѹмꙑѭшта льва. вдѣ С 292.28 2. Идвам по ред, появявам се непосредствено след нещо, настъпвам слꙑша адама ота домꙋ спадъша. ловѣка породьнааго гражданна. беꙁ ꙁемнааго трѹжданꙗ жвѫшта ... отъ плодовъ въ плодꙑ прѣходꙙшта. вь слѣд помꙑслъ вьслѣдѹѭштѫ потрѣбѫ мѫшта. не мѫшта же добротꙑ рад вдомꙑхъ С 430.1 3. Прен. Последовател съм на някого днъ арѡс. лштъ сꙙ слова. тъ днъ ... не глагол҄етъ гмь н бмъ. не въꙁдръжтъ стнꙑ. не съложтъ сꙙ съ ѳомѫ. не вьслѣдѹтъ правьдьнааго С 509.23—24 се вса оставхомъ  вьслѣдовахомъ тебѣ С 547.6 Изч С Гр ἐπακολουϑέω ἀκολουϑέω вьслѣдоват Нвб Срв [по]следвам